(A) Als de patient:

 • bij bewustzijn is
 • in staat is om zijn verzoek te uiten en
 • zich in een medische toestand bevindt waarin aan alle voorwaarden die bij wet zijn vastgelegd is voldaan

EUTHANASIE OP BASIS VAN EEN ACTUEEL VERZOEK

De patiënt is verplicht om dit uitdrukkelijk bij een arts aan te vragen en moet daarvoor een actueel verzoek tot euthanasie opstellen.

ALVORENS er tot euthanasie wordt overgegaan moet de behandelend arts verplicht vooraf en in alle gevallen:

 • de patiëntinlichten over:
  • zijn gezondheidstoestand en zijn levensverwachting
  • de eventueel nog resterende therapeutische mogelijkhedenles
  • de mogelijkheden van palliatieve zorg en de consequenties daarvan
 • Verschillende gesprekken met de patiënt voeren om:
  • met de patiënt tot de overtuiging te komen dat er voor de situatie waarin deze zich bevindt geen redelijke andere oplossing is
  • o zich ervan vergewissen dat:
   • zijn verzoek volledig vrijwillig, overwogen en herhaaldis
   • zijn fysiek en/of psychisch lijden aanhoudend en ondraaglijk is en niet gelenigd kan worden
   • de patiënt de gelegenheid heeft gehad om over zijn verzoek te spreken met de personen die hij wenste te ontmoeten
 • een andere arts raadplegen over de ernstige en ongeneeslijke aard van de aandoening en hem op de hoogte brengen van de redenen voor deze raadpleging.

De geraadpleegde arts moet onafhankelijk zijn ten opzichte van zowel de patiënt als de behandelende arts en bevoegd om over de aandoening in kwestie te oordelen.

Taak van de geraadpleegde arts

De geraadpleegde arts neemt inzage van het medisch dossier, onderzoekt de patiënt en vergewist zich ervan dat de aandoening ongeneeslijk en ernstig is en dat het fysiek en/of psychisch lijden aanhoudend en ondraaglijk is en niet gelenigd kan worden. Hij stelt een verslag op van zijn bevindingen.

De behandelende arts brengt de patiënt op de hoogte van de resultaten van deze raadpleging:

 • het verzoek van de patiënt bespreken met
  • het verplegend team dat in regelmatig contact staat met de patiënt, als er zo'n team is
  • als de patiënt dat wenst, met de naasten die de patiënt aanwijst
 • zijn handelingen en de resultaten ervan, met inbegrip van het (de) verslag(en) van de geraadpleegde arts(en) en de verzoeken van de patiënt, regelmatig optekenen in het medisch dossier van de patient.

 

Bijzondere gevallen

 • Niet-ontvoogde minderjarige patiënt
  Er mag geen euthanasie gepleegd worden wegens psychisch lijden of op basis van een wilsverklaring.

De arts moet niet alleen de hierboven vermelde procedure volgen maar bovendien een kinderpsychiater of een psycholoog raadplegen met betrekking tot de oordeelsbekwaamheid van de minderjarige en moet daarbij ook verduidelijken waarom hij deze persoon raadpleegt. De geraadpleegde specialist neemt inzage van het medisch dossier, onderzoekt de patiënt, vergewist zich ervan dat de minderjarige oordeelsbekwaam is en bevestigt dit schriftelijk.

De behandelende arts brengt de patiënt en zijn wettelijke vertegenwoordigers op de hoogte van het resultaat van deze raadpleging, voert een gesprek met die wettelijke vertegenwoordigers en vergewist zich ervan dat zij instemmen met het verzoek van de minderjarige patiënt.

 • Overlijden niet binnen afzienbare termijn verwacht
  De behandelende arts moet bovendien:
 • o een tweede arts raadplegen, die psychiater is of specialist in de aandoening in kwestie.
  Hij moet zich ervan vergewissen dat het gaat om aanhoudend en ondraaglijk (fysiek of psychisch) lijden dat niet gelenigd kan worden en dat het verzoek vrijwillig, overwogen en herhaald is.
 • minstens één maand laten verlopen tussen het schriftelijk verzoek van de patiënt en het toepassen van de euthanasie

 

NA de euthanasie moet de arts, binnen de 4 werkdagen, een registratiedocument euthanasie (van een meerderjarige patiënt of van een minderjarige patiënt) indienen bij de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie (FCEE). Deze zal nagaan of de euthanasie is uitgevoerd onder de voorwaarden en volgens de procedure bepaald in de wet.

Als de Commissie van oordeel is dat deze voorwaarden en procedure niet zijn nageleefd, dan zendt zij het dossier over aan de procureur des Konings van de plaats van overlijden van de patiënt.

(B) Als de patient:

 • estniet in staat is om zijn verzoek te uiten omdat hij onomkeerbaar buiten bewustzijn is (coma of vegetatieve status)
 • zich in een medische toestand bevindt waarbij voldaan is aan alle voorwaarden die bij wet zijn vastgelegd et
 • een wilsverklaring heeft opgesteld volgens het model waarin de wet voorziet (twee verplichte getuigen, facultatieve aanwijzing van een vertrouwenspersoon, enz.).
EUTHANASIE OP BASIS VAN EEN WILSVERKLARING

Een arts die met zo'n patiënt geconfronteerd wordt, kan het systeem voor registratie van wilsverklaringen raadplegen. Als de patiënt zijn verklaring niet heeft laten registreren zal de arts navraag doen bij de naasten van de patiënt om te weten of de patiënt er een heeft opgesteld.

ALVORENS er tot euthanasie op basis van een wilsverklaring wordt overgegaan moet de behandelende arts verplicht vooraf en in alle gevallen:

 • vaststellen dat de patiënt:
  • lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening
  • buiten bewustzijn is (coma of vegetatieve status)
  • en zich in een medische toestand bevindt die volgens de stand van de wetenschap onomkeerbaar is
 • een andere arts raadplegen over de onomkeerbaarheid van de medische toestand van de patiënt en hem op de hoogte brengen van de redenen voor deze raadpleging.

De geraadpleegde arts neemt inzage van het medisch dossier en onderzoekt de patiënt. Hij stelt een verslag op van zijn bevindingen. Indien in de wilsverklaring een vertrouwenspersoon wordt aangewezen brengt de behandelende arts deze vertrouwenspersoon op de hoogte van de resultaten van deze raadpleging.

De geraadpleegde arts moet onafhankelijk zijn ten opzichte van zowel de patiënt als de behandelende arts en bevoegd om over de aandoening in kwestie te oordelen.

 • de inhoud van de wilsverklaring bespreken met:
  • het verplegend team dat regelmatig in contact staat met de patiënt, als er zo'n team is
  • de vertrouwenspersoon en de naasten die de vertrouwenspersoon aanwijst, indien in de wilsverklaring een vertrouwenspersoon wordt aangewezen
 • zijn handelingen en de resultaten ervan, met inbegrip van het (de) verslag(en) van de geraadpleegde arts(en) en de wilsverklaring van de patiënt, regelmatig optekenen in het medisch dossier van de patiënt.

NA de euthanasie moet de arts, binnen de 4 werkdagen, een registratiedocument euthanasie indienen bij de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie (FCEE) . Deze zal nagaan of de euthanasie is uitgevoerd onder de voorwaarden en volgens de procedure bepaald in de wet.

Als de Commissie van oordeel is dat deze voorwaarden en procedure niet zijn nageleefd, dan zendt zij het dossier over aan de procureur des Konings van de plaats van overlijden van de patiënt.

MEER OVER DIT THEMA: