Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH)

De algemene coördinatie van de Dringende Geneeskundige Hulpverlening valt onder de verantwoordelijkheid van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid). Een individuele en/of collectieve crisissituatie wordt via het centraal noodnummer 112 gemeld. Van hieruit worden de nodige middelen uitgestuurd om een doeltreffende respons te bieden m.b.t. het incident.

Afhankelijk van de ernst van het incident zullen volgende middelen uitgestuurd worden:
- een ziekenwagen (bemand door hulpverleners-ambulanciers)
- een Paramedisch Interventie Team (PIT - ziekenwagen met een spoedgevallenverpleegkundige aan boord)
- een Mobiele Urgentie Groep (MUG - bemand door een urgentiearts en een spoedgevallenverpleegkundige).

In afwachting van de gespecialiseerde hulpverlening kunnen medewerkers van de 112-centrale de oproeper telefonisch begeleiden om levensreddende handelingen (Phone CPR) uit te voeren. Na toediening van de eerste zorgen worden de slachtoffers afgevoerd naar een ziekenhuis met een gespecialiseerde dienst spoedgevallen.

De grensoverschrijdende DGH houdt in dat de ambulancediensten over de grenzen heen hulp kunnen bieden, indien er niet onmiddellijk een ambulance ter beschikking is in het land zelf. Er bestaat in deze context reeds een verdrag tussen België en respectievelijk Nederland, Luxemburg en Frankrijk. Voor Duitsland is er een specifiek akkoord voor één deelstaat.

 

Nood- en Interventieplannen

De FOD Volksgezondheid is verantwoordelijk voor de medisch-sanitaire actoren in de rampenhulpverlening. Daartoe stelt de dienst noodplannen op, de zogenaamde monodisciplinaire plannen, die beschrijven hoe de alarmering verloopt, welke middelen worden ingezet, etc.

Er zijn verschillend types:
- medische interventieplannen
- psychosociale interventieplannen
- sanitaire interventieplannen
- een tool voor de risicoanalyse bij manifestaties.

Verder worden samen met andere FOD’s en interventiediensten multidisciplinaire noodplannen opgemaakt waarin wordt vastgelegd hoe de verscheidene interventiediensten samenwerken om een noodsituatie te beheersen.

Tijdens grote incidenten zorgt de FOD Volksgezondheid ook voor de coördinatie van de medisch-sanitaire diensten op het terrein. De dienst is 24 u. op 24 u. bereikbaar en kan verschillende coördinatoren tijdens een ramp ter plaatse sturen om de leiding op zich te nemen.
 

Beheer van internationale gezondheidscrisissen

Ebola, Zika, Influenza, … : medische noodsituaties  krijgen vaak een internationale dimensie.

Die noodsituaties vereisen nationale en internationale coördinatie. Onze FOD maakt deel uit van de Risk Assessment Group en van de Risk Management Group op Belgisch niveau, en van de Health Security Committee en het netwerk van focal points van de Internationale Gezondheidsregeling op internationaal niveau.

Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn om  snel te kunnen reageren bij een crisis, zorgt onze FOD voor de opvolging van de gezondheidsrisico’s, de organisatie van de planning en de voorbereiding van mogelijke antwoorden.

Onze FOD is het centraal punt voor het melden en het beheren van gezondheidscrisissen, en staat dus in voor de coördinatie tussen nationale en internationale acties, de communicatie, …
 

B-FAST

Het Belgian First Aid and Support Team (B-FAST) is een snelle interventiedienst van de Belgische overheid die in actie treedt bij rampen in het buitenland, op verzoek van de autoriteiten van het getroffen land. Het gaat dan uitsluitend over humanitaire missies bij niet-gewapende conflicten, zoals het uitsturen van een Urban Search and Rescue team of het oprichten van een veldhospitaal, etc.

Binnen deze interdepartementale structuur bekommert de FOD Volksgezondheid zich om de medisch-sanitaire aspecten, zoals medische zorg voor eigen teamleden, het opzetten van een advanced medical post of een veldhospitaal het voorzien in zuiver water,… Naast een beperkte groep medewerkers doet de FOD Volksgezondheid een beroep op vele getrainde vrijwilligers die snel oproepbaar zijn voor een internationale missie. Zie http://b-fast.diplomatie.be/

De FOD Volksgezondheid is verantwoordelijk om in de drie bovenvermelde domeinen de juiste competenties bij de verschillende actoren te ontwikkelen zodat zij performant kunnen handelen bij reële incidenten. Zo worden verschillende opleidingen en trainingen georganiseerd op maat van de doelgroep. Om voorbereid te zijn op grootschalige incidenten worden geregeld oefeningen georganiseerd waarin de verschillende actoren worden ingezet en dit zowel op operationeel als op beleidsniveau.
Een deskundige begeleiding zorgt voor een kwalitatieve bewaking van het leerproces.

 

Erkenning, controle en evaluatie

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC):
Voor crisisopvang is de bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie beperkt. Ivm dringende geneeskundige hulpverlening worden de MUG-functies door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie erkend. In geval van crisisinterventies zoals bvb vogelgriep wordt er heel nauw samengewerkt tussen onze gezondheidsinspecteurs, de andere gemeenschappen en gewesten dit onder de coördinatie van de federale overheid.