De informatie in dit deel van de website schetst een beeld van het gezondheidszorgsysteem in België: de kenmerken, de actoren in de gezondheidszorg, de regelgeving, uw rechten als patiënt,…

In België kan u uw zorgaanbieder* vrij kiezen. Daardoor heeft u rechtstreeks toegang tot specialistische zorg of tot een ziekenhuis. U kan ook steeds een second opinion* vragen of van zorgaanbieder veranderen. Gezondheidszorgvoorzieningen* zijn bovendien vrij toegankelijk en ruim beschikbaar.

Artsen beschikken in België over therapeutische en diagnostische vrijheid. Zij kunnen, in samenspraak met de patiënt, beslissen over de meest aangewezen behandeling.
Het Belgische gezondheidszorgsysteem biedt een ruim aanbod van zorgaanbieder*, zowel in aantal, geografische spreiding als in verscheidenheid.


Op deze website vindt u een overzicht van de zorgaanbieders in België. Deze website voorziet geen* informatie over langdurige zorg en hulp bij routinetaken (want deze zijn niet opgenomen in de Europese richtlijn 2011/24/EU).


 

Lijst van de gereglementeerde gezondheidszorgberoepen* in België:

Daarnaast zijn ook 4 niet-conventionele praktijken* gereglementeerd in België

Verschillende wetsvoorstellen zijn momenteel in omloop om de vermelde beroepen te erkennen en zo te beschermen:

  • Psychotherapeut

Normen en erkenningen

De lijst van de verschillende gezondheidszorgberoepen heeft als kenmerk dat elk beroep apart door de wetgeving worden gedefinieerd (in het Koninklijk Besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen). De verplichte erkennings- en registratieprocedure van de vereiste diploma’s per gezondheidsberoep garandeert dat de vereiste specifieke opleidingen erkend zijn, dat de juiste beroepsopleiding gevolgd is, dat permanente bijscholing werd gevolgd en dat er voldaan wordt aan de voorwaarden die in de regelgeving zijn vastgelegd.

Zorgbeoefenaars* vermeld in de wetgeving moeten hun diploma laten registreren. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) levert dan een visumnummer* af dat hen toegang verleent tot de uitoefening van het beroep.

De erkenning heeft als doel de patiënt te beschermen, de kwaliteit van de zorg door zorgverlener te waarborgen en misbruiken tegen te gaan. In de wetgeving wordt omschreven wat de individuele zorgverlener* mag en niet mag doen. Aan al de gezondheidszorgberoepen zijn bepaalde handelingen of zorgverstrekkingen* voorbehouden. Zo mag bijvoorbeeld alleen een wettelijke beoefenaar van de artsenijbereidkunde (apotheker) geneesmiddelen bereiden en verkopen. Een persoon die niet aan de voorwaarden voldoet of geen erkenning heeft, en desondanks toch zorgverstrekkingen* van allerlei aard uitvoert of zich uitgeeft als erkende zorgverlener, wordt beschuldigd van onwettelijke uitoefening van het desbetreffende beroep en wordt blootgesteld aan strafrechtelijke vervolging.

Sommige individuele zorgverleners kunnen beroepstitels* dragen of zich beroepen op een bijzondere beroepsbekwaamheid*. Om die titels of bekwaamheden te behalen, moeten ze aan bepaalde criteria voldoen en erkend worden door de bevoegde minister.

Als patiënt is het belangrijk om u er steeds van te vergewissen dat een individuele zorgverlener* zijn/haar beroep wettelijk mag uitoefenen. Een zorgverlener is ook verplicht om de patiënt te informeren over zijn erkenningsstatus*. Wilt u weten of een individuele zorgverlener wettelijk erkend is, kan u contact opnemen met het callcenter.


Terugbetaling

Voor personen aangesloten bij de Belgische ziekteverzekering (RIZIV) kunnen zorgverstrekking, behandeling en honoraria van een terugbetaling in de kosten genieten indien ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Niet alle gezondheidszorgberoepen of verstrekkingen komen hiervoor in aanmerking. Lijsten van verstrekkingen per gezondheidsberoep worden opgesteld in de zogenaamde “nomenclatuur” * waaraan een kentekenletter wordt toegekend die de grootte van de terugbetaling bepaalt.

Personen aangesloten bij een ziekteverzekering in een andere lidstaat, moeten voor de terugbetaling van de kosten voor zorgverstrekking, behandeling en honoraria door Belgische erkende zorgaanbieders* contact opnemen met hun eigen ziekteverzekering of met het Nationaal Contactpunt Grensoverschrijdende zorg van de lidstaat waar ze verzekerd zijn.

Jaarlijks publiceert de Cel ‘Planning van het Aanbod van de Gezondheidsberoepen van de FOD Volksgezondheid’ een statistisch rapport per erkend en geregistreerd gezondheidszorgberoep van het aantal, de evolutie, het geslacht, de leeftijd en de geografische spreiding per regio en provincie van de « erkende » zorgverleners. Deze rapporten kunt u hier raadplegen.


* zie Woordenlijst