Franse Gemeenschapscommissie (COCOF):
De Dienst palliatieve verzorging en nazorg is erkend door de Franse Gemeenschapscommissie. Zijn erkenning gebeurt op basis van algemene en specifieke normen die opgenomen zijn in het decreet van 5 maart 2009 en zijn toepassingsbesluit van 4 juni 2009.

Duitstalige Gemeenschap:
De Duitstalige Gemeenschap is bevoegd voor het toezicht op de vereniging voor palliatieve zorg. Haar belangrijkste taken zijn hierbij het toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen en de erkenning.

Waals Gewest:
Net zoals elke ziekenhuisdeel moeten de eenheid voor palliatieve zorg en de functie van palliatieve zorg erkend worden om te kunnen functioneren. Om deze erkenning te verkrijgen, dienen de bedden voor palliatieve zorg geprogrammeerd te zijn en te voldoen aan de in een koninklijk besluit vastgelegde normen; de functies van de palliatieve zorg moeten voldoen aan de in een koninklijk besluit vastgelegde normen.
 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC):
De normen worden gecontroleerd door de inspectiedienst en de dienst gezondheidzorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

 

Kwaliteit en veiligheid

Franse Gemeenschapscommissie (COCOF):
De Dienst palliatieve verzorging en nazorg is toegankelijk voor allen, zonder enige discriminatie.
Hij leeft de deontologische regels en het beroepsgeheim die van kracht zijn in de sector waarvan hij deel uitmaakt na en hij garandeert de vertrouwelijkheid in de organisatie van zijn lokalen.

Waals Gewest:
Wallonië heeft geen specifieke kwalitatieve aanpak ontwikkeld, hoewel het bevoegd is om aanvullende normen op te stellen, met name op het gebied van kwaliteit. Het inspectiewerk van Wallonië berust dus heden enkel op de beoordeling van de organisatie-indicatoren (bijvoorbeeld: normen voor personeel) en soms op de beoordeling van procesindicatoren (bijvoorbeeld: de inspecteurs verifiëren of de activiteiten van de functie op een goede wijze volgens de wetgeving worden geregistreerd).
Naast de inspecties in het kader van de erkenningsprocedures stelt Wallonië ook aanbevelingen op voor een bepaald onderwerp of voor de interpretatie van een norm.
Bovendien beschikt Wallonië sinds enige tijd over een platform voor alle spelers in de gezondheidszorg (besturen, federaties, verzekeringsorganisaties, opleidinginstellingen inzake volksgezondheid) die 5 doelen nastreeft:
- nadenken over de evolutie van de normen;
- indicatoren opstellen;
- de toepassing van het accreditatieproces voorbereiden en begeleiden;
- de inspectie/erkenning en de accreditatie uiteenzetten;
- handelswijzen uitwisselen, met name bij processen.
 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC):
Om de kwaliteit van de palliatieve zorg te optimaliseren wordt de samenwerking tussen de instellingen en de palliatieve thuiszorg gestimuleerd.
 

Controle en evaluatie

Controle en evaluatie van de erkenningen: controle door RIZIV (GEC voor de nomenclatuur* en college geneesheren-directeurs voor de multidisciplinaire begeleidingsequipes), toezicht op naleven erkenningsnormen door gemeenschappen en gewesten.

Franse Gemeenschapscommissie (COCOF):
De Dienst palliatieve verzorging en nazorg onderneemt stappen voor een kwalitatieve evaluatie.
De normen worden door de Administratie van de Franse Gemeenschapscommissie gecontroleerd.

Duitstalige Gemeenschap:
De regering van de Duitstalige Gemeenschap belast één persoon (inspecteur) met de naleving van de wettelijke bepalingen en met het toezicht op de begeleiding die aangeboden wordt in de rust- en verzorgingstehuizen. De inspecteur heeft het recht alle onderzoeken en controles uit te voeren en inlichtingen te vergaren die hij nodig acht.

De Duitstalige Gemeenschap subsidieert ook een deel van de personeels- en werkingskosten van de vereniging voor palliatieve zorg in de Duitstalige Gemeenschap.

Onder de volgende link vindt u bijkomende informatie over de vereniging voor palliatieve zorg in de Duitstalige Gemeenschap: "Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens".

Waals Gewest:
In het kader van zijn taak om ziekenhuizen te inspecteren en te erkennen, inspecteert en erkent Wallonië de eenheden voor palliatieve zorg en de functies voor palliatieve zorg in de ziekenhuizen op zijn grondgebied (met uitzondering van de Duitstalig Gemeenschap). Wallonië erkent ook de platforms voor palliatieve zorg die het ondersteunt voor bijzondere taken zoals opleiding.

Voor meer informatie, bezoek de portaal "Action Sociale et Santé en Wallonie".
 

Federale Evaluatiecel Palliatieve Zorg
In uitvoering van de wet betreffende palliatieve zorg (2002) werd een federale Evaluatiecel Palliatieve Zorg opgericht. Deze cel evalueert op geregelde tijdstippen de noden inzake palliatieve zorg en de kwaliteit van de gevonden oplossingen. Op die manier ondersteunt de evaluatiecel de verdere ontwikkeling van het federaal beleid inzake palliatieve zorg.

Meer informatie over palliatieve zorg kunt u hier terugvinden:

- Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen
- Fédération bruxelloise pluraliste de Soins palliatifs et continus 
- Fédération wallonne des Soins palliatifs
- Palliativpflegeverband der Deutschsprachigen Gemeinschaft

* zie Woordenlijst