Om de zorglast voor de familie te verlichten, kunnen ouderen die overdag opvang en verzorging nodig hebben terecht in centra voor dagverzorging*. ’s Nachts en tijdens het weekeinde kunnen ze dan in de thuisomgeving opgevangen worden.

Vlaanderen:
Een overzicht van de erkende dagverzorgingscentra in Vlaanderen vindt u hier.

Duitstalige Gemeenschap:
Op dit ogenblik bieden vier van de acht rust- en verzorgingstehuizen in de Duitstalige Gemeenschap ook dagverzorging aan.

Erkenning
De centra voor dagverzorging zijn voor hun financiering onderworpen aan specifieke erkenningsnormen*.

Duitstalige Gemeenschap:
De Duitstalige Gemeenschap is bevoegd voor het toezicht op de rust- en verzorgingstehuizen. Haar belangrijkste taken zijn hierbij het toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen en de erkenning.

Kwaliteit van de zorg en veiligheid van de patiënt

Waals Gewest:
Wallonië heeft geen specifieke kwalitatieve aanpak ontwikkeld. Zijn inspectiewerk berust dus heden enkel op de beoordeling van de organisatie-indicatoren (bijvoorbeeld: normen voor personeel) en soms op de beoordeling van procesindicatoren (bijvoorbeeld: de inspecteurs verifiëren of de dossiers van de bewoners goed worden bijgehouden).
Naast de inspecties in het kader van de erkenningsprocedures stelt Wallonië ook aanbevelingen op voor een bepaald onderwerp of voor de interpretatie van een norm (bijvoorbeeld: fixatie).

Controle en evaluatie

Vlaanderen:
De inspectie ter plaatse van de dagverzorgingscentra gebeurt door het Agentschap Zorginspectie.
De inspecties gebeuren naar aanleiding van erkenningen, subsidietoekenningen of bij klachten. Daarnaast gebeuren ook opvolgingsinspecties waarbij de algemene werking wordt nagekeken.
De inspectie wordt al dan niet aangekondigd en neemt een halve dag in beslag. De inspecteur spreekt tijdens de inspectie met de verantwoordelijke coördinator en mogelijke andere medewerkers.


Duitstalige Gemeenschap:
De regering van de Duitstalige Gemeenschap belast één persoon (inspecteur) met de naleving van de wettelijke bepalingen en met het toezicht op de begeleiding die aangeboden wordt in de rust- en verzorgingstehuizen. De inspecteur heeft het recht alle onderzoeken en controles uit te voeren en inlichtingen te vergaren die hij nodig acht.

De Duitstalige Gemeenschap subsidieert bovendien maatregelen voor de bouw en renovatie van erkende rust- en verzorgingstehuizen en ze begeleidt de "Commissie voor woon-, begeleidings- en verzorgingsinfrastructuur voor senioren en voor thuishulp". In die Commissie zetelen vertegenwoordigers van de directie van de tehuizen, dienstverleners die thuiszorg aanbieden, verplegers en verpleegsters, vertegenwoordigers van de senioren en artsen. De taak van de Commissie bestaat erin om de actuele ontwikkelingen en trends op te volgen en om expertises en adviezen te formuleren.
De belangrijkste wettelijke bepalingen over wooninfrastructuren voor senioren zijn het decreet van 4 juni 2007 en het uitvoeringsbesluit van 26 februari 1997 over de normen waaraan rust- en verzorgingstehuizen moeten beantwoorden.

Onder de volgende link vindt u bijkomende informatie over dagverzorging in de rust- en verzorgingstehuizen in de Duitstalige Gemeenschap: Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens.

Waals Gewest:
Wallonië is bevoegd voor de inspectie en erkenning van rust- en verzorgingstehuizen op zijn grondgebied (met uitzondering van de Duitstalige gemeenschap), bezoek de portaal "Action Sociale et Santé en Wallonie".  
Om deze taak te vervullen telt de Directie Ouderenzorg circa 6 inspecteurs met voornamelijk een profiel van verpleegkundige of maatschappelijk werker. De erkenning wordt voor bepaalde tijd verleend en de inspecties vinden vrijwel altijd at random plaats op grond van een scorebord met risico's (aantal gebreken, klachten…).

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC):
De normen worden jaarlijks gecontroleerd door de inspectiedienst en de dienst gezondheidszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Verder zijn er controles bij een wijziging van het aantal bedden, een wijziging van de beheerder, een wijziging binnen de vzw zoals de naam van de vzw, het adres of de vestiging, wijziging binnen de doestellingen van de instelling of van de erkenningsnormen.

* Zie Woordenlijst