Een psychiatrisch verzorgingstehuis* is een gezondheidszorgvoorziening die zowel psychiatrische zorg als begeleiding aanbiedt aan personen met een langdurige, gestabiliseerde psychische stoornis of een mentale handicap. Zij hebben geen nood aan gespecialiseerde, multidisciplinaire zorg zoals die wordt aangeboden in een psychiatrische ziekenhuisdienst*, maar zijn wel onvoldoende zelfredzaam om zelfstandig thuis of in een initiatief voor beschut wonen* (IBW) te leven. Het verblijf in een PVT is vaak van lange duur. De klemtoon ligt er op het wonen en de begeleiding daarbij.

Vlaanderen:
Een overzicht van erkende PVT’s in Vlaanderen vindt u hier.
 

Duitstalige Gemeenschap:
In de Duitstalige Gemeenschap is er één psychiatrisch verzorgingstehuis, dat door de overheid wordt beheerd.
 

Erkenning

PVT’s moeten voldoen aan welbepaalde erkenningsnormen* om erkend en door de overheid gefinancierd te worden.

Duitstalige Gemeenschap:
De Duitstalige Gemeenschap is bevoegd voor het toezicht op het psychiatrisch verzorgingstehuis. Haar belangrijkste taken zijn hierbij het toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen en de erkenning.

Kwaliteit van de zorg en veiligheid van de patiënt

Waals Gewest:
Wallonië heeft geen specifieke kwalitatieve aanpak ontwikkeld hoewel het bevoegd is om aanvullende normen op te stellen, met name op het gebied van kwaliteit. Het inspectiewerk van Wallonië berust dus heden enkel op de beoordeling van de organisatie-indicatoren (voorbeeld: normen voor personeel) en soms op de beoordeling van procesindicatoren (voorbeeld: de inspecteurs verifiëren of de registers voor afzondering goed worden gebruikt).
Naast de inspecties in het kader van de erkenningsprocedures stelt Wallonië soms aanbevelingen op voor een bepaald onderwerp of voor de interpretatie van een norm (voorbeeld: aanbevelingen voor vrijheidsberoving in de psychiatrie) en houdt het regelmatig overleg met de ziekenhuisfederaties over verschillende onderwerpen.
Bovendien beschikt Wallonië sinds enige tijd over een platform voor alle spelers in de gezondheidszorg (besturen, federaties, verzekeringsorganisaties, opleidinginstellingen inzake volksgezondheid) die 5 doelen nastreeft:
- nadenken over de evolutie van de normen;
- indicatoren opstellen;
- de toepassing van het accreditatieproces voorbereiden en begeleiden;
- de inspectie/erkenning en de accreditatie uiteenzetten;
- handelswijzen uitwisselen, met name bij processen.
 

Controle en evaluatie

Vlaanderen:
Alle bezoeken ter plaatse in functie van de toekenning van een eerste erkenning, verlenging van erkenning, sluiting en tussentijdse inspectie gebeuren door het Agentschap Zorginspectie.
Die inspecties hebben een dubbele functie:
• enerzijds controleert het inspectieteam de erkenningsnormen;
• daarnaast zet de inspecteur de initiatieven beschut wonen aan tot zelfverbetering.
In de meeste gevallen is de inspecteur een dag ter plaatse, waarna hij zijn inspectieverslag opmaakt. De gezondheidszorgvoorziening krijgt de kans te reageren op dit verslag, dat vervolgens al dan niet wordt aangepast door de inspecteur.
Aansluitend worden door de dossierbehandelaar bij het Agentschap Zorg en Gezondheid termijnen bepaald waarbinnen de gezondheidszorgvoorziening eventuele tekorten moet wegwerken.

Meer info:

Duitstalige Gemeenschap:
De regering van de Duitstalige Gemeenschap belast één persoon (inspecteur) met de naleving van de wettelijke bepalingen en met het toezicht op de begeleiding die aangeboden wordt in het psychiatrisch verzorgingstehuis. De inspecteur heeft het recht alle onderzoeken en controles uit te voeren en inlichtingen te vergaren die hij nodig acht.
De Duitstalige Gemeenschap subsidieert bovendien maatregelen voor de bouw en renovatie van het psychiatrisch verzorgingstehuis.
De belangrijkste wettelijke bepaling over het psychiatrisch verzorgingstehuis is het decreet van 4 juni 2007.
Onder de volgende link vindt u bijkomende informatie over het psychiatrisch verzorgingstehuis in de Duitstalige Gemeenschap: "Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens".

Waals Gewest:
Wallonië is bevoegd voor de inspectie en erkenning van psychiatrische verzorgingstehuizen op zijn grondgebied (met uitzondering van de Duitstalige Gemeenschap), bezoek de portaal "Action Sociale et Santé en Wallonie".

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC):
De normen worden jaarlijks gecontroleerd door de inspectiedienst en de dienst gezondheidszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Verder zijn er controles bij een wijziging van het aantal bedden, een wijziging van de beheerder, een wijziging binnen de vzw zoals de naam van de vzw, het adres of de vestiging, wijziging binnen de doestellingen van de instelling of van de erkenningsnormen.
 

* Zie Woordenlijst