Vlaanderen:
Een centrum voor geestelijke gezondheidszorg* (CGG) biedt hulpverlening aan mensen met psychische problemen. In een CGG zijn er daarvoor meestal aparte teams voor volwassenen en voor kinderen en jongeren. Elk team bestaat uit een of meerdere psychiaters, psychologen en maatschappelijk werkers. De meeste medewerkers hebben naast hun basisopleiding ook een bijscholing in psychotherapie gevolgd.
In een CGG wordt elke aanvraag besproken op een teamvergadering en wordt in overleg de meest haalbare aanpak bepaald. Die aanpak biedt garanties voor de kwaliteit van de behandeling.
De hulpverlening in een CGG gebeurt tijdens consultaties. Er is dus geen opname of verblijf.
Er zijn in Vlaanderen 20 centra voor geestelijke gezondheidszorg erkend door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Brussel (GGC & COCOF):
De Dienst voor Geestelijke gezondheid is een ambulante dienst* die, door een multidisciplinaire benadering en in samenwerking met andere instellingen en personen die bij de gezondheid betrokken zijn, bijdraagt tot de diagnose en de psychiatrische, psychologische, psychotherapeutische en psychosociale behandeling van de begunstigde in zijn vertrouwde leefomgeving en tot de preventie inzake geestelijke gezondheid.

Duitstalige Gemeenschap:
In de Duitstalige Gemeenschap bestaat er een Sociaal-Psychologisch Centrum (SPC).

 

Erkenning

Vlaanderen:
Een CGG moet voldoen aan een aantal erkenningsnormen.
Naast de erkenningsnormen, zijn er ook een aantal personeelsvoorwaarden waaraan een CGG moet voldoen.

Franse Gemeenschapscommissie (COCOF):
De Dienst Geestelijke Gezondheid wordt door de Franse Gemeenschapscommissie erkend. Zijn erkenning gebeurt op basis van algemene en specifieke normen die opgenomen zijn in het decreet van 5 maart 2009 en zijn toepassingsbesluit van 4 juni 2009

Duitstalige Gemeenschap:
De Duitstalige Gemeenschap is bevoegd voor het toezicht op het Sociaal-Psychologisch Centrum (SPC). Haar belangrijkste taken zijn hierbij het toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen en de erkenning.

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC):
Een dienst voor geestelijke gezondheidszorg wordt door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor maximum 6 jaar ekend. Deze erkenning gebeurt op basis van de algemene en specifieke normen zoals voorzien binnen de ordonnantie van 17 juli 1997 en het Besluit van het Verenigd College van 7 mei 1998.

 

Kwaliteit van de zorg en veiligheid van de patiënt

Vlaanderen:
Om de performantie van de CGG’s te meten en op te volgen, heeft het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een aantal doelstellingen en indicatoren bepaald.
Dit zijn een aantal prioriteiten en aandachtspunten, afgeleid uit de regelgeving en andere beleidsteksten.
• Doelstelling 1: De behandeling van een CGG-cliënt start binnen een redelijke termijn.
• Doelstelling 2: Een CGG profileert en positioneert zich als een gespecialiseerde voorziening in de geestelijke gezondheidszorg en als een tweedelijnsvoorziening.
• Doelstelling 3: Een CGG schenkt uitdrukkelijke aandacht aan kinderen, ouderen en sociaal en financieel zwakkere personen.
• Doelstelling 4: Het psychisch evenwicht van CGG-cliënten wordt hersteld of de psychische stoornissen worden draaglijk gemaakt voor cliënt en omgeving.
• Doelstelling 5: Het aantal vroegtijdige stopzettingen van de behandeling (door de patiënt of door de individuele zorgverlener) zonder overleg wordt binnen de perken gehouden.
Elke doelstelling is vertaald in en wordt dus gemeten a.d.h.v. één of meerdere indicatoren. De cijfers die via dergelijke metingen worden bekomen, vormen een richtlijn over de mate waarin een doelstelling wordt bereikt.
Meer info hier.

Franse Gemeenschapscommissie (COCOF):
De Dienst voor geestelijke gezondheid is toegankelijk voor iedereen, zonder enige discriminatie (art 33, 4°).
Hij leeft de deontologische regels en het beroepsgeheim die van kracht zijn in de sector waarvan hij deel uitmaakt na en hij garandeert de vertrouwelijkheid in de organisatie van zijn lokalen (art 33, 5°). De Dienst voor geestelijke gezondheid onderneemt stappen voor een kwalitatieve evaluatie (art 33, 7°).

 

Controle en evaluatie

Vlaanderen:
Minstens om de drie jaar licht een auditteam elk CGG door. Deze audit gebeurt door het Agentschap Zorginspectie.

De auditoren onderzoeken 10 modules:

1. Leiderschap (organogram, bestuurlijke organisatie, effecten schaalvergroting …)
2. Beleid en strategie (strategische planning, kwaliteitsbeleid …)
3. Personeel (verdeling personeelsmiddelen, aanwervings- en vormingsbeleid, functieprofielen, functioneringsgesprekken …)
4. Middelen (infrastructuur, ICT-gebruik …)
5. Kernprocessen (m.b.t. hulpverlening op zich: instroomprocedure, openingsuren, diagnostische expertise, psychiatertijd, behandelplan, teamvergaderingen, dossier, deontologische code, privacy, NOA-beleid, preventie …)
6. Tevredenheid van de gebruikers (tevredenheidsbevraging, klachtenprocedure …)
7. Tevredenheid van de medewerkers (tevredenheidsbevraging)
8. Tevredenheid van de maatschappij (samenwerking met andere CGG’s in dezelfde regio, samenwerking met andere actoren, opvolging auditbevindingen …)
9. Performantie (transparantie en opvolging tijdsbesteding personeel)
10. Financiële audit (budgetbeheer, cliëntenbijdrage …).

Het Agentschap Zorg en Gezondheid volgt dan verder op dat het CGG de verbeterpunten aanpakt en de vastgestelde termijnen naleeft.

Meer info :

 

Franse Gemeenschapscommissie (COCOF):
De normen worden door de Administratie van de Franse Gemeenschapscommissie gecontroleerd.

 

Duitstalige Gemeenschap:
De ambtenaren van de bevoegde afdeling van het ministerie zijn door de regering van de Duitstalige Gemeenschap gemandateerd voor de naleving van de wettelijke bepalingen en de uitoefening van het toezicht op het SPC. Zij hebben het recht alle onderzoeken en controles uit te voeren en inlichtingen te vergaren die zij nodig achten.

De Duitstalige Gemeenschap subsidieert tevens de personeels- en werkingskosten. Het bedrag van die subsidies en de modaliteiten zijn vastgelegd in een beheersovereenkomst.

Onder de volgende link vindt u bijkomende informatie over het Sociaal-Psychologische Centrum in de Duitstalige Gemeenschap : "Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens".

 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC):
De normen worden jaarlijks gecontroleerd door de inspectiedienst en de dienst gezondheidszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Verder zijn er controles bij een wijziging van het aantal bedden, een wijziging van de beheerder, een wijziging binnen de vzw zoals de naam van de vzw, het adres of de vestiging, wijziging binnen de doestellingen van de instelling of van de erkenningsnormen.
 

* Zie Woordenlijst