De ‘maisons médicales’* (“medische huizen”) in het Waals Gewest en in Brussel, en de ‘wijkgezondheidscentra’ in de Vlaamse Gemeenschap hebben tot doel te voorzien in de behoeften van patiënten door het aanbieden van kwaliteitsvolle, toegankelijke en permanente basisgezondheidszorg.


In de ‘maisons médicales’ vindt men meestal onder één dak verschillende individuele zorgverleners* (huisartsen, verpleegkundigen, kinesisten, enz.). Deze maken deel uit van wat doorgaans de "eerste zorglijn" genoemd wordt en ze werken op een multidisciplinaire manier.


De ‘maisons médicales’ en de wijkgezondheidscentra worden meestal frofaitair gefinancierd door capitatie-financiering door het RIZIV. Met andere woorden, er bestaan in belgië twee financieringssystemen voor huisartsen: de betaling per prestatie en de forfaitaire betaling toegekend aan de zorgveleners bij wie patiënten zich naar eigen keuze hebben laten inschrijven.


Concreet betekent dit dat, anders dan bij artsen die per prestatie werken, de meerderheid van de ‘maisons médicales’ en "wijkgezondheidscentra" eisen van de patiënt dat hij zich bij hen zou inschrijven.
Meer gedetaillerde informatie over de ‘maisons médicales’ in Brussel en Wallonië is te vinden:
- op de website van de Fédération des maisons médicales
- op de website van de Vereniging van Wijkgezondheidscentra voor de structuren die actief zijn in vlaanderen.

 

Soorten voorzieningen

De Brusselse ‘maisons médicales’ zijn omkaderd door het Decreet van 5 maart 2009 betreffende het aanbod van ambulante diensten in de domeinen van de sociale actie, het gezin en de gezondheid (B.S. 08.05.2009).

Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) :
“Medische huizen” (Maisons Médicales)
De ‘medische huizen’ zijn ambulante diensten die primaire gezondheidszorg toedienen in een globale benadering, zowel organiek als psychologisch en sociaal, waarbij de zieke beschouwd wordt als iemand met een persoonlijk verhaal die zich inschrijft in een familiale, professionele en socio-economische omgeving. Deze geïntegreerde zorgen omvatten de preventie die georganiseerd kan worden hetzij tijdens individuele contacten, hetzij tijdens acties die gevoerd worden bij een welbepaalde bevolkingsgroep. Nazorg wordt toegediend waarbij de synthese, de beheersing en de opvolging verzekerd worden van de informatie betreffende het geheel van gezondheidsproblemen die de patiënt tijdens zijn opneming heeft doorgemaakt.

Centra voor gezinsplanning
De Centra voor gezinsplanning zijn extramurale ambulante diensten bedoeld voor de opvang, het informeren en de begeleiding van personen, koppels en gezinnen in het kader van hun gevoels- en seksleven, zoals medische (contraceptie, opvolging van zwangerschappen...), psychologische, sociale en juridische raadplegingen.

In Wallonië geldt het Waals wetboek van sociale actie en gezondheid (Code wallon de l’Action sociale et de la Santé van 29 september 2009) betreffende de geïntegreerde gezondheidsvereningingen, waartoe de ‘medische huizen’ behoren.
 

Erkenning en normering

Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) :
De ‘Medische huizen’ en de Centra voor gezinsplanning zijn erkend door de Franse Gemeenschapscommissie. Hun erkenning gebeurt op basis van algemene en specifieke normen opgenomen in het decreet van 5 maart 2009 en zijn toepassingsbesluit van 4 juni 2009

 

Kwaliteit van de zorg en veiligheid van de patiënt

Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) :
De ‘Medische huizen’ en Centra voor Gezinsplanning zijn voor iedereen toegankelijk, zonder de minste discriminatie in de zin van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 9 juli 2010 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling.
Ze leven de deontologische regels en het beroepsgeheim die van kracht zijn in de sector na en ze garanderen de vertrouwelijkheid in de organisatie van hun lokalen.
 

Controle en evaluatie

Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) :
De normen worden door de administratie van de Franse Gemeenschapscommissie gecontroleerd.
De ‘Medische huizen’ en Centra voor gezinsplanning nemen stappen voor het voeren van een kwalitatieve evaluatie.


* Zie Woordenlijst