De geïntegreerde gezondheidsassociaties in de Waalse Gewest en de ‘maisons médicales’* (“medische huizen”) in Brussel, en de ‘wijkgezondheidscentra’ in de Vlaamse Gemeenschap hebben tot doel te voorzien in de behoeften van patiënten door het aanbieden van kwaliteitsvolle, toegankelijke en permanente basisgezondheidszorg.


In de ‘maisons médicales’ vindt men meestal onder één dak verschillende individuele zorgverleners* (huisartsen, verpleegkundigen, kinesisten, enz.). Ze bieden "eerste zorglijn"  en ze werken op een multidisciplinaire manier.

In Wallonië zijn de uitbaters die deze functie van "medisch huis" verzekeren, erkend als « association de santé intégrée » (ASI)("geïntegreerde gezondheidsvereniging"). Deze accreditatie garandeert dat de diensten worden aangeboden door een team dat zichzelf coördineert, dat gezondheid globaal beschouwt, met inbegrip van aspecten van opvang en psychosociale noden, en dat gemeenschapsgezondheidsacties uitvoert ten voordele van een wijk of een gemeente.

In België bestaan er twee financieringssystemen voor huisartsen: de betaling per prestatie en de forfaitaire betaling. Die laatste wordt toegekend aan de zorgveleners bij wie patiënten zich naar eigen keuze hebben laten inschrijven, krachtens een overeenkomst met het RIZIV

De ‘maisons médicales’ en de wijkgezondheidscentra worden meestal frofaitair gefinancierd door capitatie-financiering door het RIZIV. In dit geval moeten patiënten die van hun diensten gebruik willen maken, zich bij hen inschrijven, hetgeen niet nodig is bij aanbieders van prestaties tegen een vaste prijs. Bovendien worden patiënten die bij een zorgverlener met een vaste prijs zijn ingeschreven, in de meeste gevallen gratis behandeld. Meer informatie vindt u hier

Meer gedetaillerde informatie over de ‘maisons médicales’ in Brussel en Wallonië is te vinden:
- op de website van AVIQ  
- op de website van de Vereniging van Wijkgezondheidscentra voor de structuren die actief zijn in vlaanderen.

 

Soorten voorzieningen

De Brusselse ‘maisons médicales’ zijn omkaderd door het Decreet van 5 maart 2009 betreffende het aanbod van ambulante diensten in de domeinen van de sociale actie, het gezin en de gezondheid (B.S. 08.05.2009). 
In Wallonië regelen de artikelen 419 tot 433 van het decreetgedeelte en de artikelen 1527 tot 1566 van het regelgevend gedeelte van de  Code Wallon de l'action sociale et de la santé de werking van de geïntegreerde gezondheidsverenigingen.
 

Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) :
“Medische huizen” (Maisons Médicales)
De ‘medische huizen’ zijn ambulante diensten die primaire gezondheidszorg toedienen in een globale benadering, zowel organiek als psychologisch en sociaal, waarbij de zieke beschouwd wordt als iemand met een persoonlijk verhaal die zich inschrijft in een familiale, professionele en socio-economische omgeving. Deze geïntegreerde zorgen omvatten de preventie die georganiseerd kan worden hetzij tijdens individuele contacten, hetzij tijdens acties die gevoerd worden bij een welbepaalde bevolkingsgroep. Nazorg wordt toegediend waarbij de synthese, de beheersing en de opvolging verzekerd worden van de informatie betreffende het geheel van gezondheidsproblemen die de patiënt tijdens zijn opneming heeft doorgemaakt.

Centra voor gezinsplanning
De Centra voor gezinsplanning zijn extramurale ambulante diensten bedoeld voor de opvang, het informeren en de begeleiding van personen, koppels en gezinnen in het kader van hun gevoels- en seksleven, zoals medische (contraceptie, opvolging van zwangerschappen...), psychologische, sociale en juridische raadplegingen.

In Wallonië geldt het Waals wetboek van sociale actie en gezondheid (Code wallon de l’Action sociale et de la Santé van 29 september 2009) betreffende de geïntegreerde gezondheidsvereningingen, waartoe de ‘medische huizen’ behoren.
 

Erkenning en normering

Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) :
De ‘Medische huizen’ en de Centra voor gezinsplanning zijn erkend door de Franse Gemeenschapscommissie. Hun erkenning gebeurt op basis van algemene en specifieke normen opgenomen in het decreet van 5 maart 2009 en zijn toepassingsbesluit van 4 juni 2009

 

Kwaliteit van de zorg en veiligheid van de patiënt

Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) :
De ‘Medische huizen’ en Centra voor Gezinsplanning zijn voor iedereen toegankelijk, zonder de minste discriminatie in de zin van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 9 juli 2010 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling.
Ze leven de deontologische regels en het beroepsgeheim die van kracht zijn in de sector na en ze garanderen de vertrouwelijkheid in de organisatie van hun lokalen.
 

Controle en evaluatie

Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) :
De normen worden door de administratie van de Franse Gemeenschapscommissie gecontroleerd.
De ‘Medische huizen’ en Centra voor gezinsplanning nemen stappen voor het voeren van een kwalitatieve evaluatie.


* Zie Woordenlijst