Toegang tot uw patiëntendossier

Wilt u uw medisch dossier inkijken of een kopie ervan bekomen, dan kunt u altijd terecht bij uw beroepsbeoefenaar. Hij/zij zal binnen de 15 dagen antwoorden op uw vraag. Maar u kunt ook schriftelijk een vertrouwenspersoon aanduiden om dat in uw plaats te doen.
Indien u bijkomende informatie wenst, kan u onder meer de brochure “In een goede relatie weet je wat je aan mekaar hebt” raadplegen.

 


Toegankelijkheid van ziekenhuizen voor personen met handicaps

Vlaanderen:
Een goede toegankelijkheid is voor een ziekenhuis vandaag een belangrijke kwaliteitsvereiste, net zoals veiligheid en comfort. Zowel bezoekers, als een diversiteit aan patiënten en (zorg)personeel, moeten in optimale omstandigheden gebruik kunnen maken van het gebouw. Dat verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening en ook de tevredenheid van iedereen.

Universal Design, een meer mensgerichte benadering
ENTER, het ‘Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid’, ontwikkelde in samenwerking met het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, een inspiratiebundel met aanbevelingen om de toegankelijkheid van de ziekenhuisomgeving op een meer mensgerichte manier vorm te geven en in te richten.

Regelgeving in Vlaanderen
Ziekenhuizen die bouw-, verbouwings- of uitbreidingswerken uitvoeren, moeten bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voldoen aan regelgeving inzake toegankelijkheid. Alle publieke delen van het gebouw zoals het onthaal, de parkeervoorzieningen, toegangspaden, gangen, deuren, trappen, liften, sanitaire voorzieningen e.a. moeten namelijk toegankelijk zijn, ook voor personen met een beperking. Deze normen zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsverordening, van toepassing voor publieke gebouwen (zie : ‘Gewestelijke stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid’ ).

Meer info
Meer informatie over toegankelijkheid en bouwen in Vlaanderen vindt u op : "toegankelijkgebouw".
 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
De toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit wordt voor heel het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geregeld door de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (titel IV van 21 november 2006 met betrekking tot de toegankelijkheid van gebouwen voor personen met beperkte mobiliteit). Ziekenhuizen worden genoemd in artikel 1, § 3, 6°.

Deze gewestelijke verordening is van toepassing op de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is overeenkomstig artikel 98, § 1 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) die betrekking hebben op gebouwen en voorzieningen die niet opgenomen zijn in de lijsten bedoeld in § 2 en 2/1 noch in een beheersplan voor erfgoed bedoeld in §2/2.

Deze regelgeving heeft betrekking op de toegangswegen tot gebouwen vanaf de openbare ruimte (opritten, ingangsdeur, parkeerplaatsen voorbehouden aan personen met beperkte mobiliteit) en de toegankelijkheid van de circulatiezones en voorzieningen binnen openbare gebouwen (interne signalisatie, internationale symbolen, vloerbekleding, gangen, binnendeuren, liften, trappen, toiletten, kamers, badkamer, toegang tot de loketten).

Voor uitvoerige informatie over het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening kunt u terecht op de website: "stedenbouw irisnet".
 

Waals Gewest:
In zijn stedenbouwkundige reglementering heeft Wallonië bepaald dat elk openbaar gebouw toegankelijk moet zijn voor gehandicapte personen (“algemeen reglement op de bouwwerken wat betreft de ruimten en gebouwen of gedeelten van gebouwen die bestemd zijn voor het publiek of voor gemeenschappelijk gebruik en hun toegankelijkheid voor en gebruik door personen met verminderde beweeglijkheid”). Dit geldt ook voor ziekenhuizen.

Dit algemeen reglement, opgenomen in artikel 414 en volgende van het Waals wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie (CWATUPE) schrijft voor dat de handelingen of werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is en die betrekking hebben op andere de ziekenhuizen en klinieken, aan de reglementering onderworpen zijn. Deze reglementering betreft zowel de bereikbaarheid vanuit de openbare ruimte (parkings, bestrating, toegangshellingen, …) als de bereikbaarheid binnen het gebouw zelf (breedte van de deuren, afmetingen van sassen of gangen, liften, …).
De hele tekst van dit reglement is te vinden in artikel 414 en volgende van het CWATUPE, dat kan worden geraadpleegd op de website van DGO4.

Dit voorschrift betreft voornamelijk personen met verminderde mobiliteit, maar steeds meer ziekenhuizen hebben het concept toegankelijkheid voor een groter aantal handicaps geïntegreerd (kleine mensen, slechtzienden en blinden, doven en slechthorenden).
 

* Zie Woordenlijst