Sinds 2002 heeft België een wet die uw rechten als patiënt duidelijk omschrijft. Deze wet legt ook de basis voor een goede en duurzame relatie tussen de patiënt en de gezondheidszorgbeoefenaar.

Deze wet werd gewijzigd door de wet van 6 februari 2024 "tot wijziging van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van patiënt en tot wijziging van bepalingen inzake rechten van de patiënt in andere wetten inzake gezondheid”.

De wet van 6 februari 2024 voorziet een aantal nieuwe principes voor wat betreft de relatie tussen de gezondheidszorgbeoefenaar en de patiënt, de rol van de naasten van de patiënt en de bemiddeling.

Gelet op het gewijzigde wettelijke kader betreffende de patiëntenrechten, dienen de webpagina's van de FOD Volksgezondheid te worden geactualiseerd. Dit zal geleidelijk aan gebeuren. 

De FOD voorziet eveneens de uitgave van een nieuwe brochure inzake de patiëntenrechtenwet.

Op deze pagina vindt u meer informatie over :

 

Video’s

De FOD Volksgezondheid heeft een promotie-instrument ontwikkeld om de rechten van de patiënt beter bekend te maken. Ze stelt acht video’s (in het Nederlands en in het Frans) online ter beschikking over de rechten en de medewerking van de patiënt in de gezondheidszorgrelatie. Meer weten

 

De Federale commissie Rechten van de Patiënt

Deze Commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van patiënten, beroepsbeoefenaars, ziekenhuizen en verzekeringsinstellingen. Ze heeft tot doel om adviezen te formuleren aan de minister van Volksgezondheid over de toepassing van de wet van de rechten van de patiënt. Op deze pagina vindt u meer informatie over de werking, bevoegdheden en publicaties van deze commissie.

 

Meer info…

Hebt u vragen over de wet en de werking van de ombudsdiensten, neem dan contact op met de Cel Patiëntenrechten:

Contactgegevens

Ombudspersonen Vlaanderen (Excel)

Ombudspersonen Brussel (Excel)

Ombudspersonen Wallonië (Excel)

 

Cel Patiëntenrechten

Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid,

Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Galileelaan, 5/2

1210 Brussel

Tel.: +32 (0)2 524 85 20

E-mail: bemiddeling-patientenrechten@health.fgov.be