Terug naar Artsen, Tandartsen en Apothekers

Ga naar Stagemeester arts-specialist
Ga naar Opleiding tot arts-specialist

Wat doet een arts-specialist?

Een arts-specialist is een arts die gespecialiseerd is in een bepaald domein van de geneeskunde.
Hij is het aanspreekpunt bij gezondheidsproblemen die een specifieke zorg vereisen. In de meeste gevallen zal de patiënt worden doorverwezen door zijn huisarts naar een arts-specialist.

Er zijn 51 beroepstitels [1] erkend in België: 

 • Acute geneeskunde
 • Algemene heelkunde
 • Anesthesie
 • Arbeidsgeneeskunde
 • Beheer van gezondheidsgegevens
 • Cardiologie
 • Dermato-venereologie
 • Endocrino-diabetologie
 • Forensische psychiatrie
 • Functionele en professionele revalidatie van personen met een handicap
 • Fysische geneeskunde en revalidatie
 • Gastro-enterologie
 • Gerechtelijke geneeskunde
 • Geriatrie
 • Gynaecologie-verloskunde
 • Intensieve zorgen
 • Inwendige geneeskunde
 • Kinder- en jeugdpsychiatrie
 • Klinische biologie
 • Klinische genetica
 • Klinische hematologie
 • Klinische infectiologie
 • Medische microbiologie
 • Medische oncologie
 • Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie
 • Nefrologie
 • Neonatologie
 • Neurochirurgie
 • Neurologie
 • Niet-heelkundige esthetische geneeskunde
 • Nucleaire geneeskunde
 • Oftalmologie
 • Oncologische gastro-enterologie
 • Oncologische pneumologie
 • Orthopedische heelkunde
 • Otorhinolaryngologie
 • Pathologische anatomie
 • Pediatrie
 • Pediatrische hematologie en oncologie
 • Pediatrische neurologie
 • Plastische, reconstructieve en esthetische
 • Heelkunde
 • Pneumologie
 • Psychiatrie
 • Radiotherapie-oncologie
 • Reumatologie
 • Röntgendiagnose
 • Stomatologie
 • Urgentiegeneeskunde
 • Urologie
 • Verzekeringsgeneeskunde en medische expertise
 • Volwassenpsychiatrie

 [1] De lijst van beroepstitels die artsen-specialisten kunnen dragen is vastgelegd in het Koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde.

 

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een erkenning te krijgen als arts-specialist?

De erkenning is een titel die aantoont dat de houder ervan met succes een theoretische en praktische opleiding heeft gevolgd. U hebt een erkenning nodig als u wil kunnen werken als arts-specialist binnen de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in België, zodat de terugbetaling van uw prestaties aan uw patiënten mogelijk wordt.

Om een erkenning te kunnen krijgen moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Beschikken over het diploma van arts
 • Beschikken over een visum dat u toelaat om het beroep uit te oefenen.
 • Ingeschreven zijn in de orde der artsen.
 • Een specifieke theoretische en praktische opleiding volgen in uw specialiteit, die wordt goedgekeurd en opgevolgd door de erkenningscommissie van die specialiteit.
   

Welke overlegorganen bestaan er voor het beroep van arts-specialist?

Bij de FOD Volksgezondheid wordt een adviesorgaan ingericht voor het beroep van arts, de Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen.

Waar vindt u de lijst met personen die het beroep mogen uitoefenen?

Lijst met alle artsen die over een visum beschikken

Wat is de reglementering van het beroep in België?

De wet definieert:

Waar kan u informatie vinden over de erkenning als stagemeester?

Stagemeester arts-specialist

Waar vindt u statistieken in verband met het aantal artsen-specialisten in België?

In de Jaarstatistieken 2018 vindt u de meest recente gegevens over het globaal aantal erkende artsen-specialisten.

In het rapport Artsen op de arbeidsmarkt 2004-2016 vindt u de meest recente gegevens betreffende het aantal actieve artsen.

Meer informatie over de verzameling, de analyse en de verwerking van de gegevens over het aantal gezondheidszorgberoepsbeoefenaars kan u terugvinden op de pagina statistieken en planning.

Waar kan ik als arts-specialist terecht voor ondersteuning?

De FOD Volksgezondheid en het RIZIV ondersteunen een aantal organisaties die rond het welbevinden van zorgverleners actief zijn. Meer informatie vindt u op de pagina van het RIZIV.

 

Contactgegevens

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97