Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een erkenning als stagemeester te krijgen?

Voor de erkenning van stagemeesters-specialisten bestaan er gezamenlijke criteria, die u terugvindt in het MB van 23 april 2014.

Eén van de gezamenlijke criteria is:

  • U publiceert, ten minste één maal per periode van vijf jaar, een door peers gevalideerde wetenschappelijke publicatie met betrekking tot uw specialisme.
    Raadpleeg de lijst van aanvaarde publicaties.

Buiten deze algemene erkenningscriteria, bestaan er een aantal specifieke criteria per specialiteit. Deze zijn gedefinieerd in de ministeriële besluiten die de bijzondere beroepstitels definiëren.

Hoe lang is uw erkenning als stagemeester of als stagedienst geldig? 

De erkenning als stagemeester of stagedienst wordt toegekend voor een periode van vijf jaar. De verlenging of eventuele wijziging van de erkenning is onderworpen aan dezelfde voorwaarden en gebeurt op dezelfde manier als een eerste aanvraag.

De hernieuwing van de erkenning moet ten laatste zes maanden voor het verstrijken van de erkenning worden aangevraagd.

Hoe kan u een erkenning als stagemeester aanvragen?

U vindt de procedure om een aanvraag in te dienen terug bij de e-diensten.

Moet ik een bijzondere toelating aanvragen bij de FOD Volksgezondheid om een assistent te ontvangen voor een specifieke stage ?

Neen, u moet geen bijzondere toelating aanvragen bij de FOD Volksgezondheid. Er bestaat geen erkenning op federaal niveau voor diensten die een assistent voor een specifieke stage wensen te ontvangen (zoals voorzien in art. 12 van het MB van 23 april 2014 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten). De gemeenschappen zijn bevoegd om de stageplannen van de betrokken assistenten te evalueren. Zodra het stageplan is goedgekeurd, ontvangt de FOD Volksgezondheid een bericht van de gemeenschappen. U hoeft dus geen stappen te ondernemen bij de FOD Volksgezondheid: het is de betrokken gemeenschap die zorgt voor de opvolging van het dossier van de assistent.

Hoe zal u uw erkenning ontvangen?

U zal uw erkenning ontvangen via elektronische weg via uw eBox.


Waar kan ik informatie vinden over de vergoeding voor stagemeesters?

Pagina over de vergoeding voor stagemeesters


Waar vindt u de lijst met stagemeesters?

Lijst met stagemeesters artsen-specialisten


Wat moet ik doen als ik de functie van stagemeester niet meer kan uitoefenen?
Als u om gezondheidsredenen, door een verandering van instelling of om een andere reden gedurende minstens drie maanden niet meer in staat bent om de functie van stagemeester uit te oefenen, dient u de FOD Volksgezondheid daarvan op de hoogte te brengen op het adres stagemeester@health.fgov.be en dit ook te melden aan uw Medische Directie, die dan de aanstelling van een tijdelijke stageverantwoordelijke moet voorstellen.
 

Hoe en onder welke voorwaarden moet men de aanstelling van een tijdelijke verantwoordelijke voorstellen?
Er kan alleen maar een tijdelijke verantwoordelijke worden voorgedragen als de dienst erkend is en de stagemeester meer dan drie maanden lang zijn functie niet kan uitoefenen. De Medische Directie moet een gemotiveerde brief, medeondertekend door de voorgedragen arts, naar de FOD Volksgezondheid sturen waarin de situatie beschreven wordt en waarbij het cv van de voorgedragen arts is gevoegd. Die arts moet niet noodzakelijk voldoen aan alle wettelijke criteria om de functie van stagemeester te mogen uitoefenen. De Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen zal een uitspraak doen over de aanvraag.
De documenten moeten gestuurd worden naar het volgende adres: stagemeester@health.fgov.be.
De stagemeester kan zijn functie op om het even welk moment gedurende die tijdelijke erkenningsperiode opnieuw opnemen. Als het niet de bedoeling is dat hij dat uiterlijk aan het eind van die periode doet, zal een andere arts een aanvraag tot erkenning als stagemeester moeten indienen en zal die aanvraag moeten worden goedgekeurd door de Hoge Raad opdat de dienst zijn erkenning als stagedienst kan behouden.

Hoe en onder welke voorwaarden moet de opvolging of de vervanging van een stagemeester worden aangevraagd?
Om ontvankelijk te zijn, moet uw aanvraag tot opvolging van de stagemeester (of ter vervanging van de stagemeester):
- worden ingediend op het ogenblik dat de dienst nog erkend is, maar de voorheen erkende stagemeester zijn functie niet meer zal vervullen
- volledig overeenstemmen met de erkenning van de vorige stagemeester (opleidingsniveau, aantal kandidaten, sites waarvoor de erkenning wordt gevraagd). Indien het aantal kandidaten, het aantal sites of het opleidingsniveau wordt gewijzigd (ook in het geval van een ziekenhuisfusie), dan moet een nieuwe aanvraag worden ingediend
- duidelijk aangeven vanaf welke datum die opvolging moet starten
- worden verstuurd naar stagemeester@health.fgov.be samen met de vereiste bijlagen.
 

Wat is het verschil met een nieuwe aanvraag?

Wanneer u in de aanvraag aangeeft dat het om een opvolging (of vervanging) gaat, zal voor de datum van aanvang van de erkenning van de nieuwe stagemeester en van stopzetting van de erkenning van de vorige stagemeester rekening worden gehouden houden met de datum die in de aanvraag wordt gepreciseerd. Dit betekent dat er geen toezichtsproblemen zullen zijn voor assistenten in opleiding. Bovendien zullen de stageplannen die door de erkenningscommissies worden goedgekeurd automatisch worden aangepast. Indien u daarentegen bij de aanvraag niet vermeldt dat het om een opvolging (of vervanging) gaat, zullen de opleidingsplannen individueel moeten worden aangepast door wijzigingen van het opleidingsplan aan de gemeenschap en de betrokken commissie toe te zenden. Dit zorgt voor een administratieve overbelasting. 

Contactgegevens

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97