Welke overlegorganen bestaan er voor deze beroepen?

Bij de FOD Volksgezondheid worden twee adviesorganen ingericht die de minister adviseren over de uitoefening van deze beroepen: de Federale raad voor verpleegkunde en de Technische Commissie voor Verpleegkunde

Wat kan u doen indien u als patiënt een klacht heeft over één van deze gezondheidszorgbeoefenaars?

We moedigen u aan om de klacht in eerste instantie onderling te proberen bespreken en uit te klaren. Vaak berust het probleem zich op een misverstand dat met een eenvoudig gesprek verholpen kan worden.

Heeft u een klacht omdat u denkt dat uw patiëntenrechten niet werden gerespecteerd (bv. gebrek aan informatie over uw gezondheidstoestand, moeilijke toegang tot uw patiëntendossier, ontoereikende kwaliteit van de zorgen …), dan kunt u terecht bij een bevoegde ombudsdienst.

Heeft u een klacht over de fysische en psychische geschiktheid van uw beroepsbeoefenaar (bv. vermoeden van dronkenschap, mentale problemen …) of vermoedt u dat iemand het beroep onwettig uitoefent, dan kunt u terecht bij de Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg. 

Contactgegevens

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97