Hoe zijn de beroepen in de geestelijke gezondheidszorg wettelijk geregeld?

In de wet van 10 mei 2015 over de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen staan de normen voor de volgende beroepen in de geestelijke gezondheidszorg:
- klinisch psychologen (artikel 68/1)
- klinisch orthopedagogen (artikel 68/2)
- beoefenaars van de psychotherapie (artikel 68/2/1).
Alle kwaliteits-en veiligheidswaarborgen die in de wet zijn voorzien, gelden nu automatisch ook voor deze beroepen. Ook de wet patiëntenrechten van 22 augustus 2002 is van toepassing.

Vanaf wanneer is de regelgeving van kracht?
De wet die de geestelijke gezondheidszorgberoepen in de wet van 10 mei 2015 integreert, treedt in werking op 1/09/2016. Vanaf dat moment zijn alle rechten en plichten die uit de wet voortvloeien geldig voor de klinisch psychologen, de klinisch orthopedagogen en de beoefenaars van de psychotherapie.

Klinisch psycholoog

Wat zijn de voorwaarden om te worden erkend als klinisch psycholoog?

 • In het bezit zijn van een universitair diploma in de klinische psychologie waarbij de opleiding in het voltijds onderwijs minstens 5 jaar omvat of 300 ECTS telt.
 • In het bezit zijn van een universitair diploma in de psychologie, maar niet de klinische psychologie, uitgereikt vóór 1/09/2016, en een beroepservaring van minstens 3 jaar in de klinische psychologie kunnen aantonen.

Hoe kan ik een erkenning als klinisch psycholoog aanvragen?
De erkenning van gezondheidszorgberoepen is sinds 1 juli 2014 een bevoegdheid van de Gemeenschappen. Momenteel kan u nog geen erkenning aanvragen, eerst moeten er erkenningscriteria voor klinisch psychologen worden uitgevaardigd. Dit gebeurt via een koninklijk besluit na advies van de Federale Raad voor geestelijke gezondheidszorgberoepen. Momenteel worden de nodige maatregelen genomen om deze Raad op te richten. We raden u aan om deze pagina in het oog te houden voor alle recente ontwikkelingen.

Vanaf het moment dat u een erkenning kan aanvragen, kan u contact opnemen met:

Wie mag de klinische psychologie uitoefenen?

 • Erkende klinisch psychologen
 • Erkende klinisch orthopedagogen die voldoende kennis van de klinische psychologie kunnen aantonen.

Wat zijn de voorwaarden om de klinische psychologie uit te oefenen?

 1. Beschikken over een erkenning
 2. Beschikken over een visum: hiervoor kan u een aanvraag indienen bij de FOD Volksgezondheid
 3. Een professionele stage hebben gevolgd in een erkende stagedienst onder leiding van een erkend stagemeester. Deze voorwaarde geldt niet voor :
  - klinisch psychologen die op 1/09/2016 de klinische psychologie reeds uitoefenen;
  - studenten klinische psychologie die hun studies uiterlijk tijdens het academiejaar 2016-2017 aanvatten.

Wat is de rol van de Psychologencommissie?

De Psychologencommissie is een orgaan dat in 1993 werd opgericht onder voogdij van de minister van Middenstand, dit in tegenstelling tot de Federale Raad voor geestelijke gezondheidszorgberoepen die tot de bevoegdheid van de Minister van Volksgezondheid behoort. De Psychologencommissie richt zich tot alle psychologen (en niet enkel de klinische) en heeft de bescherming van hun beroepstitel tot doel. In dat kader houdt de Commissie de officiële lijst van psychologen bij. Inschrijving op deze lijst betekent dat een persoon gemachtigd is om de titel van psycholoog te dragen, maar ook dat hij/zij onderworpen is aan een deontologische code en onder de bevoegdheid valt van de disciplinaire instanties van de Psychologencommissie. Deze lijst heeft in geen geval betrekking op de uitoefening van de klinische psychologie in het kader van de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.
Voor meer informatie, kan u terecht op de website van de Psychologencommissie: www.compsy.be.

Klinisch orthopedagoog

Wat zijn de voorwaarden om te worden erkend als klinisch orthopedagoog?
In het bezit zijn van een universitair diploma in de klinische orthopedagogiek waarbij de opleiding minstens 5 jaar studie in het voltijds onderwijs omvat, of 300 ECTS telt.

Hoe kan ik een erkenning als klinisch orthopedagoog aanvragen?
De erkenning van gezondheidszorgberoepen is sinds 1 juli 2014 een bevoegdheid van de Gemeenschappen. Momenteel kan u nog geen erkenning aanvragen, eerst moeten er erkenningscriteria voor klinisch orthopedagogen worden uitgevaardigd. Dit gebeurt via een koninklijk besluit na advies van de Federale Raad voor geestelijke gezondheidszorgberoepen. Momenteel worden de nodige maatregelen genomen om deze Raad op te richten. We raden u aan om deze pagina in het oog te houden voor alle recente ontwikkelingen.

Vanaf het moment dat u een erkenning kan aanvragen, kan u contact opnemen met:

Wie mag de klinische orthopedagogiek uitoefenen?

 • Erkende klinisch orthopedagogen
 • Erkende klinisch psychologen die voldoende kennis van de klinische orthopedagogiek kunnen aantonen.

Wat zijn de voorwaarden om de klinische orthopedagogiek uit te oefenen?

 1. Beschikken over een erkenning
 2. Beschikken over een visum: hiervoor kan u een aanvraag indienen bij de FOD Volksgezondheid
 3. Een professionele stage hebben gevolgd in een erkende stagedienst onder leiding van een erkend stagemeester. Deze voorwaarde geldt niet voor:
  - Klinisch orthopedagogen die op 1/09/2016 de klinische orthopedagogiek reeds uitoefenen;
  - studenten klinische orthopedagogiek die hun studies uiterlijk tijdens academiejaar 2016-2017 aanvatten.

 

Psychotherapeut

Worden ook de psychotherapeuten erkend en wat zijn de erkenningsvoorwaarden?
De psychotherapie wordt omschreven als een behandelvorm binnen de geestelijke gezondheidszorg en niet als een afzonderlijk gezondheidszorgberoep met een erkenning. De psychotherapie mag uitgeoefend worden door personen die reeds beschikken over een beroepstitel en voldoen aan bepaalde voorwaarden (zie verder).

Wie mag de psychotherapie beoefenen?
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee groepen:

 1. Alle personen die vanaf het academiejaar 2017-2018 hun studies aanvatten en aan de volgende voorwaarden voldoen:
  - zij beschikken over een erkenning als arts, klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog;
  - zij hebben een bijkomende specifieke opleiding in de psychotherapie van minimum 70 ECTS gevolgd aan een universiteit of hogeschool;
  - ze hebben een professionele stage in het domein van de psychotherapie gevolgd van minstens 2 jaar voltijdse uitoefening (of het equivalent in geval van deeltijdse uitoefening).
 2. Voor alle personen die reeds aan de slag zijn als psychotherapeut of die uiterlijk in het academiejaar 2016-2017 hun studies aanvatten worden verworven rechten voorzien .

Zowel personen met een gezondheidszorgberoepstitel (WUG-titel) als personen zonder een gezondheidszorgberoepstitel (niet-WUG-titel) komen in aanmerking voor verworven rechten.
Er zal echter wel een verschil zijn op het vlak van de uitoefening naargelang de beoefenaar van de psychotherapie al dan niet over dergelijke titel beschikt (zie verder).

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen als ik reeds aan de slag ben als psychotherapeut of uiterlijk in academiejaar 2016-2017 mijn studies aanvang . Met andere woorden: welke verworven rechten worden voorzien?  (zie ook het schema)

Er worden 3 categorieën van verworven rechten voorzien:

 1. Personen die uiterlijk academiejaar 2015-2016 hun studies hebben beëindigd, mogen de psychotherapie (blijven) uitoefenen onder volgende voorwaarden:
  - zij beschikken over een WUG-titel of over een niet-WUG-titel van minimaal bachelorniveau;
  - ze hebben een specifieke opleiding psychotherapie met vrucht beëindigd;
  -ze kunnen uiterlijk op 1/09/2018 een bewijs van uitoefening van de psychotherapie voorleggen.
 2. Personen die uiterlijk tijdens het academiejaar 2016-2017 de specifieke opleiding psychotherapie aanvatten mogen de psychotherapie (blijven) uitoefenen onder volgende voorwaarden:
  - zij beschikken over een WUG-titel of over een niet-WUG-titel van minimaal bachelorniveau;
  - ze beëindigen een specifieke opleiding psychotherapie met vrucht.
 3. Personen die uiterlijk tijdens het academiejaar 2016-2017 een opleiding van minimaal bachelorniveau aanvatten, mogen de psychotherapie uitoefenen onder volgende voorwaarden:
  - zij beschikken over een WUG-titel van minimaal bachelorniveau of over een niet-WUG-titel van minimaal bachelorniveau;
  - ze hebben de specifieke opleiding psychotherapie met vrucht beëindigd;
  - ze hebben een professionele stage in het domein van de psychotherapie gevolgd  van minstens 2 jaar voltijdse uitoefening.

Kan ik de psychotherapie blijven uitoefenen als ik een gezondheidszorgberoepstitel heb (WUG-titel)?
Personen met een gezondheidszorgberoepstitel overeenkomstig de wet van 10 mei 2015 die over verworven rechten beschikken zoals hierboven omschreven, kunnen autonoom de psychotherapie (blijven) uitoefenen.

Kan ik de psychotherapie blijven uitoefenen als ik geen gezondheidszorgberoepstitel heb (niet- WUG-titel)?
Personen zonder gezondheidszorgberoepstitel die over verworven rechten beschikken zoals hierboven omschreven, kunnen enkel psychotherapeutische handelingen stellen onder supervisie van een autonoom beoefenaar van de psychotherapie in interdisciplinair verband met regelmatige intervisie. 

Opgelet!
Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 16 maart 2017 geoordeeld dat personen die op 1/09/2016 reeds de psychotherapie uitoefenden maar niet in aanmerking komen voor een verworven recht omdat ze niet aan de voorwaarden beantwoorden, de psychotherapie verder mogen blijven uitoefenen zonder bijkomende voorwaarden.

Is er een specifiek visum vereist voor de uitoefening van de psychotherapie?
Er is geen specifiek visum vereist voor de uitoefening van de psychotherapie. De beoefenaars van de psychotherapie met een gezondheidszorgberoepstitel beschikken reeds  over het visum dat bij hun beroepstitel hoort.

SCHEMA VERWORVEN RECHTEN


 

 

Contact information

U hebt de FAQ volledig nagelezen en U heeft nog vragen ?

Stuur ze door per mail naar ggzb-pssm@gezondheid.belgie.be