Voor stagemeesters: Algemene informatie - Procedure erkenningsaanvraag
 


Wie mag de klinische orthopedagogiek uitoefenen en wat zijn de voorwaarden?

Enkel erkende klinisch orthopedagogen mogen het beroep uitoefenen. Zij moeten:

 • Beschikken over een visum, afgeleverd door de FOD Volksgezondheid
 • Beschikken over een erkenning, afgeleverd door de Gemeenschappen
 • Een professionele stage hebben gevolgd in een erkende stagedienst onder leiding van een erkend stagemeester.
  • Deze voorwaarde geldt enkel voor klinisch orthopedagogen die afstuderen vanaf het academiejaar 2023-2024.
  • Uitzondering: studenten die hun studies klinische orthopedagogie uiterlijk tijdens het academiejaar 2016-2017 aangevat hebben zijn vrijgesteld van de stage, ongeacht het academiejaar waarin zij afstuderen. 

Voor al uw vragen over uw erkenning kunt u terecht bij:

Wat is een visum ?

Het visum is de toelating om een gereglementeerd gezondheidszorgberoep uit te mogen oefenen en wordt afgeleverd door de FOD Volksgezondheid. Het visum wordt éénmalig afgeleverd op een basisdiploma. Voor aanvullende specialisaties is geen bijkomend visum vereist.

Wat zijn de voorwaarden om een visum te krijgen als klinisch orthopedagoog?

 • In het bezit zijn van een universitair diploma in de klinische orthopedagogiek waarbij de opleiding minstens 5 jaar studie in het voltijds onderwijs omvat, of 300 ECTS telt.
 • In het bezit zijn van een universitair diploma in de pedagogische wetenschappen of orthopedagogiek, uitgereikt vóór 1 september 2016, waarbij de opleiding in het voltijds onderwijs minstens 4 jaar studie of 240 ECTS telt, en een beroepservaring van ministens 3 jaar in de klinische orthopedagogiek kunnen aantonen.

Hoe kan ik een visum aanvragen als klinisch orthopedagoog?

 • U kunt een visum aanvragen via het visumportaal. Om u aan te melden op het portaal gebruikt u ofwel uw elektronische identiteitskaart (eID), ofwel de app “Itsme”. U voegt volgende documenten toe :
  • een kopie van uw diploma en het diplomasupplement
  • indien u uw diploma niet in een klinische richting heeft behaald : een bewijs van 3 jaar beroepservaring in het domein van de klinische orthopedagogie.
 
 • Indien u geen eID-kaart of lezer heeft en u maakt geen gebruik van de “Itsme”-app, kunt u uw aanvraag ook indienen per mail via visa-ggzb-pssm@health.fgov.be. Uw aanvraag moet volgende documenten bevatten :
  • een recto/verso kopie van uw identiteitskaart
  • een kopie van uw diploma en het diplomasupplement
  • indien u uw diploma niet in een klinische richting heeft behaald : een bewijs van 3 jaar beroepservaring in het domein van de klinische orthopedagogie.
 
 • U ontvangt uw visum per mail en via eBox. U zal het ook kunnen downloaden van het visumportaal van zodra het afgeleverd werd.

Hoe kan ik een visum krijgen met een buitenlands diploma?

Zoals bij alle andere gereglementeerde gezondheidszorgberoepen, volgt u  deze procedure wanneer u een buitenlands diploma hebt en u een visum wil krijgen om in België te kunnen werken.

Hoe kan ik een erkenning als klinisch orthopedagoog aanvragen?

De erkenning van gezondheidszorgberoepen is sinds 1 juli 2014 een bevoegdheid van de gemeenschappen. Bij de behandeling van erkenningsaanvragen gaan de gemeenschappen na of de aanvrager voldoet aan de erkenningscriteria voor klinisch orthopedagogen die werden vastgesteld bij koninklijk besluit van 26 april 2019 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch orthopedagogen, alsmede van stagemeesters en stagediensten. Iedere klinisch orthopedagoog die de klinische orthopedagogiek wenst uit te oefenen, dient te beschikken over een visum en een erkenning, die bekomen wordt na het volgen van de professionele stage.

Voor al uw vragen omtrent uw erkenning neemt u contact op met:

Waar vindt u de lijst met personen die het beroep mogen uitoefenen?

De nominatieve lijsten van de zorgberoepsbeoefenaars (Excel bestand) zijn verwijderd van de website.

Dankzij onze zoekmotor voor burgers kunt u nagaan of een beroepsbeoefenaar het recht heeft om een erkende beroepsactiviteit te mogen uitoefenen in de gezondheidszorg in België en voor welke specialiteit. Er bestaat ook een zoekmotor voor de werkgevers (bereikbaar alleen voor de vertegenwoordigers van een organisatie/onderneming).

Beide zoekmotors zijn beschikbaar op onze homepage onder de rubriek “Een erkend beroepsbeoefenaar zoeken”.

Waar vindt u statistieken in verband met het aantal klinisch orthopedagogen?
In de Jaarstatistieken 2022 vindt u de meest recente gegevens over het globaal aantal erkende klinisch orthopedagogen.

Meer informatie over de verzameling, de analyse en de verwerking van de gegevens over het aantal gezondheidszorgberoepsbeoefenaars kan u terugvinden op de pagina statistieken en planning

Top