Zij staan 24 uur op 24, 7 dagen op 7 ter beschikking en redden elke dag en nacht opnieuw levens. Hun rol staat centraal in onze hulpketen. Zonder hen is er namelijk geen Dringende Geneeskundige Hulpverlening. Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie met betrekking tot de hulpverlener-ambulancier.

Meer informatie over de hulpverlener-ambulancier (FAQ)

 

Wat doet de hulpverlener-ambulancier?

De hulpverlener-ambulancier is actief binnen een erkende ziekenwagendienst in het kader van de dringende geneeskundige hulpverlening (DGH), ook wel het systeem 112 genoemd.

De hulpverlener-ambulancier komt met een ziekenwagen ter plaatse bij een patiënt waarvoor hulp gevraagd is via het oproepnummer 112. De equipe van een ziekenwagen bestaat uit minimaal 2 hulpverleners-ambulanciers. Zij zijn opgeleid voor het toedienen van de eerste dringende zorgen aan de patiënt in nood.

Indien de toestand van de patiënt ernstig is, kan de equipe een beroep doen op een MUG-equipe. Dit is een spoedarts en spoedverpleegkundige die vanuit de spoedafdeling van een ziekenhuis met een MUG-voertuig vertrekken om doorgedreven dringende zorgen toe te dienen.

Eenmaal de toestand van de patiënt onder controle is, wordt hij met de ziekenwagen vervoerd naar de dichtstbijzijnde spoedafdeling.
 

Waaruit bestaat de opleiding voor hulpverlener-ambulancier?

 1. Als kandidaat hulpverlener-ambulancier begint u uw carrière met het volgen van een basisopleiding van minstens 160 uren die in overeenstemming is met het programma bepaald door het koninklijk besluit van 13 februari 1998 betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers. De opleiding bestaat uit een theoretisch en praktisch deel van minstens 132 uren en een stage van minstens 40 uren. Deze opleiding wordt minimaal 1 keer per jaar ingericht door de provinciale opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers.

  Indien u minstens 80% aanwezig was tijdens de opleiding, mag u meedoen aan het examen. Het schriftelijk examen over de theoretische kennis telt mee voor 1/3 van de punten. Het mondeling examen dat handelt over de theorie en de praktijk telt mee voor 2/3 van de punten. U mag starten met de stage als u minstens 50% behaalde op elk onderdeel van het examen en minstens 60% voor het totaal van het examen. De stage omvat een aantal interventieritten waarvan u een verslag moet uitwerken in een stageboek.Indien u op alle onderdelen geslaagd bent, krijgt u van de provinciale school een brevet dat 5 jaar geldig is.
   
 2. Vanaf het slagen in de basisopleiding, dient u jaarlijks minimaal 24 uren permanente vorming te volgen waarvan minstens 6 uren theorie en minstens 12 uren praktijk.
   
 3. Elke 5 jaar moet u een beoordeling ondergaan met het oog op de verlenging van uw brevet. De beoordeling test uw bekwaamheid als hulpverlener-ambulancier. Het omvat de reanimatie en een praktische proef.

Hoe kunt u de badge (onderscheidingsteken) voor hulpverlener-ambulancier aanvragen?

Om te kunnen worden geïdentificeerd bij de uitoefening van uw taak als hulpverlener-ambulancier of verpleegkundig-ambulancier, moet u een onderscheidingsteken dragen. Het onderscheidingsteken wordt uitgereikt door de FOD Volksgezondheid.

De geldigheid van het onderscheidingsteken is verbonden aan deze van het brevet.

 • De verantwoordelijke van uw dienst dient een formulier in te vullen, rekening houdende met het feit:
  • of het gaat om een eerste aanvraag of een verlenging,
  • of het gaat om een verpleegkundige of een hulpverlener.
 • Vul het formulier aan met de nodige documenten die op het formulier vermeld staan.
 • Stuur het formulier en de documenten naar de federale gezondheidsinspectie van de provincie.
 • Wanneer het dossier volledig en in orde is, ontvangt u het onderscheidingsteken via de verantwoordelijke van uw dienst.

Welke diensten zijn erkend binnen het systeem van de dringende geneeskundige hulpverlening?

Om actief te mogen zijn binnen de dringende geneeskundige hulpverlening (DGH) moet de dienst erkend zijn door de federale minister die Volksgezondheid onder de bevoegdheden heeft.

Voor een volledige lijst van erkende diensten, verwijzen we u graag naar het RIZIV.

Waar vindt u de lijst met personen die het beroep mogen uitoefenen?

De nominatieve lijsten van de zorgberoepsbeoefenaars (Excel bestand) zijn verwijderd van de website.
Dankzij onze zoekmotor voor burgers kunt u nagaan of een beroepsbeoefenaar het recht heeft om een erkende beroepsactiviteit te mogen uitoefenen in de gezondheidszorg in België en voor welke specialiteit. Er bestaat ook een zoekmotor voor de werkgevers (bereikbaar alleen voor de vertegenwoordigers van een organisatie/onderneming).
Beide zoekmotors zijn beschikbaar op onze homepage onder de rubriek “Een erkend beroepsbeoefenaar zoeken”.
 

Indien ik een klacht zou hebben over een dienst of medewerker actief binnen de dringende geneeskundige hulpverlening, waar kan ik dan terecht?

We moedigen u aan om de klacht in eerste instantie onderling te proberen bespreken en uit te klaren. Vaak berust het probleem zich op een misverstand dat met een eenvoudig gesprek verholpen kan worden.

Heeft u een klacht omdat uw patiëntenrechten niet werden gerespecteerd (bv. ontoereikende kwaliteit van de zorgen …), dan kunt u terecht bij een bevoegde ombudsdienst.

Heeft u een klacht over de fysische en psychische geschiktheid van uw beroepsbeoefenaar (bv. vermoeden van dronkenschap, mentale problemen …) of vermoedt u dat iemand het beroep onwettig uitoefent, dan kunt u terecht bij de Federale toezichtscommissie op de praktijkvoering in de gezondheidszorg