Wat doet een kinesitherapeut?

De kinesitherapeut verhelpt functieproblemen van spierskeletale, zenuwfysiologische, respiratoire, cardiovasculaire en psychomotorische aard.

Hiervoor kan hij de volgende therapien toepassen:

  • Lichaamsoefeningstherapie (het tot een geneeskundig doel door de patiënt doen uitvoeren van bewegingen, met of zonder fysieke bijstand).
  • Massagetherapie.
  • Fysieke therapieën.

Hij stelt  balansen van de motoriek van de patiënt op met als doel:

  • het bijdragen tot het stellen van een diagnose door een arts of
  • het instellen van een kinesitherapeutische behandeling

Hij doet de perinatale kinesitherapie en de bekkenbodemreëducatie.

Beroeps- en competentieprofiel van de kinesitherapeut

Welke opleiding dient u te volgen?

Om kinesitherapeut te worden zijn er twee mogelijke opleidingen :

  • Een universitaire opleiding in de kinesitherapie.
  • Een niet-universitaire opleiding kinesitherapie in het hoger onderwijs, die ten minste vier studiejaren voltijds onderwijs bedraagt.

Hoe krijgt u uw visum?

Uw visum geeft u toegang tot uw beroep en is uw ‘licence to practise’.  U hebt het nodig om uw beroep te kunnen uitoefenen. Het visum wordt uitgereikt door de FOD Volksgezondheid.

Na het behalen van uw diploma van kinesitherapeut, krijgt u automatisch een erkenning toegekend door één van de Gemeenschappen. Wanneer u deze een erkenning hebt ontvangen, wordt de FOD Volksgezondheid automatisch gecontacteerd en wordt uw visum opgestuurd.

U hoeft dus zelf geen stappen te ondernemen naar de FOD Volksgezondheid toe.

Als u een buitenlands diploma hebt en u wilt een visum aanvragen om in België te kunnen werken, volg dan deze procedure.

Hoe krijgt u uw erkenning als kinesitherapeut?

De erkenningen worden toegekend door de Gemeenschappen.

​​Welke overlegorganen bestaan er voor het beroep van kinesitherapeut?

Bij de FOD Volksgezondheid wordt een adviesorgaan ingericht, de Federale raad voor de kinesitherapie.

Wat kan u doen indien u als patiënt een klacht heeft over één van deze gezondheidszorgbeoefenaars?

We moedigen u aan om de klacht in eerste instantie onderling te proberen bespreken en uit te klaren. Vaak berust het probleem zich op een misverstand dat met een eenvoudig gesprek verholpen kan worden.

Heeft u een klacht omdat u denkt dat uw patiëntenrechten niet werden gerespecteerd (bv. gebrek aan informatie over uw gezondheidstoestand, moeilijke toegang tot uw patiëntendossier, ontoereikende kwaliteit van de zorgen …), dan kunt u terecht bij een bevoegde ombudsdienst.

Heeft u een klacht over de fysische en psychische geschiktheid van uw beroepsbeoefenaar (bv. vermoeden van dronkenschap, mentale problemen …) of vermoedt u dat iemand het beroep onwettig uitoefent, dan kunt u terecht bij de Federale toezichtscommissie op de praktijkvoering in de gezondheidszorg.

Waar vindt u de lijst met personen die het beroep mogen uitoefenen?

 

De nominatieve lijsten van de zorgberoepsbeoefenaars (Excel bestand) zijn verwijderd van de website.

Dankzij onze zoekmotor voor burgers kunt u nagaan of een beroepsbeoefenaar het recht heeft om een erkende beroepsactiviteit te mogen uitoefenen in de gezondheidszorg in België en voor welke specialiteit. Er bestaat ook een zoekmotor voor de werkgevers (bereikbaar alleen voor de vertegenwoordigers van een organisatie/onderneming).

Beide zoekmotors zijn beschikbaar op onze homepage onder de rubriek “Een erkend beroepsbeoefenaar zoeken”.

 

Wat is de reglementering van het beroep in België?

De wet definieert:

Waar vindt u statistieken in verband met het aantal kinesitherapeuten in België?

Op de website van de Planningscommissie Medisch aanbod kan u alle gegevens terugvinden via het tabblad 'publicaties'. U kan verder filteren naar “beroep” en “jaar van publicatie”.

U kan op die website jaarstatistieken terugvinden die informatie geven over het totaal aantal beroepsbeoefenaars gemachtigd om het beroep uit te oefenen en de jaarlijkse instroom van nieuwe beroepsbeoefenaars. Daarnaast worden ook rapporten gepubliceerd die informatie geven over het totaal aantal beroepsbeoefenaars actief op de Belgische arbeidsmarkt (zowel binnen en buiten de gezondheidszorg).

Meer informatie over de verzameling, de analyse en de verwerking van de gegevens over het aantal gezondheidszorgberoepsbeoefenaars kan u terugvinden op de pagina planning van de arbeidskracht.

Contactgegevens

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97