Het beroep van ambulancier niet dringend patiëntenvervoer is een erkend gezondheidszorgberoep in België.  Dit beroep zorgt voor het niet dringend vervoer van patiënten van, naar of tussen zorginstellingen of zorgverstrekkers.

Door het reglementeren van dit beroep krijgen de patiënten de garantie dat ze door een voldoende opgeleide ambulancier begeleid worden, en kunnen deze ambulanciers bepaalde prestaties uitvoeren bij de patiënt die tot het domein van de gezondheidszorg behoren.

 • Wat doet een ambulancier niet dringend patiëntenvervoer?

De ambulancier niet dringend patiëntenvervoer vervoert patiënten van wie de toestand stabiel is bij aanvang van het transport en houdt toezicht op hun toestand tijdens dit vervoer. Voor het patiëntenvervoer in het kader van de dringende geneeskundige hulpverlening worden de hulpverlener-ambulancier, de verpleegkundige en de spoedarts ingeschakeld.

De ambulancier niet dringend patiëntenvervoer kan bepaalde prestaties binnen de gezondheidszorg stellen, zoals het verderzetten van een behandeling met zuurstof, het heffen, tillen en correct positioneren van de patiënt, het verplaatsen van de patiënt met of zonder hulpmiddelen, de immobilisatie van de patiënt ten behoeve van de veiligheid tijdens het vervoer…

De ambulancier gaat na of de toestand van de patiënt stabiel blijft. Als de toestand van de patiënt achteruitgaat of de patiënt heeft dringende verzorging nodig, verwittigt de ambulancier de 112-centrale en dient hij of zij in afwachting de eerste hulp toe.

Top

 • Welke opleiding moet u volgen om het beroep te mogen uitoefenen?

De ambulancier niet dringend patiëntenvervoer moet beschikken over een diploma van een opleiding van minstens 160 uren, waarvan het opleidingsprogramma voldoet aan de vereisten die opgesomd worden in artikel 3 van het koninklijk besluit van 14 mei 2019. Hierin wordt onder andere vermeld welke theoretische en praktische opleidingsonderdelen er aan bod moeten komen tijdens de opleiding tot ambulancier niet dringend patiëntenvervoer.

Als u niet voldoet aan deze kwalificatievereisten, is het mogelijk dat u een beroep kan doen op één van de overgangsmaatregelen.

Na het voltooien van de opleiding moet u uw beroepskennis en vaardigheden onderhouden en bijwerken via een bijscholing van minstens 8 uren per jaar.

De Federale Overheid is bevoegd om de minimale kwalificatievereisten voor de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen te bepalen. De Gemeenschappen zijn bevoegd voor de interpretatie van deze minimale kwalificatievereisten en voor de organisatie van het onderwijs. U vindt meer informatie op hun website:

Top

 • Wie mag het beroep uitoefenen?

Om dit beroep te mogen uitoefenen moet u een opleiding hebben gevolgd die beantwoordt aan de minimale kwalificatiecriteria, of moet u in aanmerking komen voor één van de onderstaande overgangsmaatregelen.

 • Voor personen die beschikken over een diploma in het domein van niet dringend patiëntenvervoer of voor personen die gestart zijn met een dergelijke opleiding
  Als u voor 1 september 2019 beschikt over een diploma in het domein van niet dringend patiëntenvervoer, waarvan het niveau, maar niet de volledige theoretische, theoretische en praktische opleiding en stages overeenstemmen met de minimale kwalificatievereisten zoals omschreven in het koninklijk besluit van 14 mei 2019, kan u een erkenning aanvragen als ambulancier niet dringend patiëntenvervoer.
   
 • Voor personen die over een arbeidsovereenkomst beschikken:
  Als u op 11 juni 2019 over een arbeidsovereenkomst als ambulancier niet dringend patiëntenvervoer beschikt, kan u een voorlopige erkenning aanvragen. U krijgt een definitieve erkenning als u binnen de vijf jaar een bijkomende opleiding volgt van 40 uur, die betrekking heeft op de technische prestaties die tot de uitoefening van het beroep behoren.
   
 • Voor personen die over minstens 1 jaar ervaring beschikken:
  Als u over minstens 1 jaar relevante werkervaring beschikt, opgedaan in de 5 jaar voorafgaand aan 11 juin 2019 kan u een voorlopige erkenning aanvragen.  U krijgt een definitieve erkenning als u binnen de vijf jaar een bijkomende opleiding volgt van 40 uur, die betrekking heeft op de technische prestaties die tot de uitoefening van het beroep behoren.

De aanvragen voor het verkrijgen van een erkenning kunnen vanaf 1 september 2020 worden ingediend.

De aanvragen voor het verkrijgen van een erkenning op basis van de overgangsmaatregelen kunnen ten laatste op 31 augustus 2022 worden ingediend.

Alle ambulanciers niet dringend patiëntenvervoer moeten hun beroepskennis en vaardigheden onderhouden en bijwerken via een bijscholing van minstens 8 uren per jaar.

Top

Waar vindt u de lijst met personen die het beroep mogen uitoefenen?

De nominatieve lijsten van de zorgberoepsbeoefenaars (Excel bestand) zijn verwijderd van de website.
Dankzij onze zoekmotor voor burgers kunt u nagaan of een beroepsbeoefenaar het recht heeft om een erkende beroepsactiviteit te mogen uitoefenen in de gezondheidszorg in België en voor welke specialiteit. Er bestaat ook een zoekmotor voor de werkgevers (bereikbaar alleen voor de vertegenwoordigers van een organisatie/onderneming).
Beide zoekmotors zijn beschikbaar op onze homepage onder de rubriek “Een erkend beroepsbeoefenaar zoeken”.

Top

 • Hoe kwam dit beroep tot stand?

Het beroep ‘vervoer van patiënten' (buiten het kader van de dringende geneeskundige hulpverlening) is al langere tijd een paramedisch beroep, maar de beroepstitel, de minimale kwalificatievereisten en de bevoegdheden werden nog niet bepaald.

In 2017 werd op vraag van Minister De Block een geconsolideerd advies uitgebracht betreffende de beroepen van de dringende geneeskundige hulpverlening. Dit advies werd bevestigd door de Federale Raad voor de paramedische beroepen (advies  FRPB 2017/04), de Hoge Raad voor artsen-specialisten en huisartsen (advies  HRASHA 2017/12), de Federale Raad voor de Verpleegkunde (advies FRV 2017/02), en de Nationale Raad voor de Dringende Geneeskundige hulpverlening . Dit geconsolideerd advies presenteert een kader voor een hervorming van alle beroepen van de dringende geneeskundige hulpverlening en het vervoer van patiënten.

Minister De Block heeft  geopteerd om in eerste instantie het beroep van ambulancier niet dringend patiëntenvervoer verder uit te werken. Het uitwerken van een volledig nieuw reglementair kader voor alle beroepen binnen de pre-hospitaal hulpverlening is immers een werk van lange adem, waarvoor eerst nog verdere reflectie noodzakelijk is.

Ze heeft daarom een advies gevraagd aan de Technische Commissie voor de paramedische beroepen over de minimale kwalificatievereisten en de toegelaten handelingen voor dit paramedisch beroep.

Op basis van dit advies TCPB 2018/03 en na overleg met de verschillende bevoegde deelstaten, heeft minister De Block het koninklijk besluit uitgewerkt. Het advies van de Technische Commissie wordt slechts gedeeltelijk gevolgd omdat de brede hervorming van de beroepen binnen de dringende geneeskundige hulpverlening niet gelijktijdig kon doorgevoerd worden. De opleidingsvereisten die in het konklijk besluit zijn opgenomen, zijn beperkter dan deze  in het advies. Dit heeft als gevolg dat ook de bevoegdheden van het beroep  ook werden beperkt.

Minister De Block heeft samen met de andere bevoegde ministers voor onderwijs en voor de aflevering van de erkenningen een protocolakkoord afgesloten. Hierin werd ook afgesproken dat erover vijf jaar zal geëvalueerd worden of de uitoefenings- en opleidingsvoorwaarden overeenstemmen met de realiteit op het terrein.

Top

 • Hoe krijgt u een visum en een erkenning om het beroep te mogen uitoefenen?

Op 1 september 2020 werd de erkenningsprocedure voor het beroep opgestart. Vanaf nu kan u een aanvraag indienen voor de erkenning als ambulancier niet dringend patiëntenvervoer, waarna u een visum ontvangt.

Top

 • Kan u met een buitenlands diploma werken in België als ambulancier niet dringend patiëntenvervoer?

Als u het beroep van ambulancier niet dringend patiëntenvervoer wenst uit te oefenen in België met een buitenlands diploma moet u voldoen aan de minimale kwalificatievereisten beschreven in het koninklijk besluit van 14 mei 2019 Dit betekent ook dat u een opleiding gevolgd hebt die beantwoordt aan deze criteria.

Op 1 september 2020 start de erkenningsprocedure en zal u een erkenning en een visum moeten aanvragen om in België te kunnen werken.

Top

 • Wat is de reglementering van het beroep in België? 

Hoofdstuk 7 van de Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen bepaalt de basisregels voor de uitoefening van de paramedische beroepen.

Het KB van 2 juli 2009 bepaalt dat de uitoefening van de uitoefening van het “vervoer van patiënten (buiten het kader van de dringende geneeskundige hulpverlening)” een paramedisch beroep is.

Het koninklijk besluit van 14 mei 2019 bepaalt:

 • De beroepstitel “ambulancier niet dringend patiëntenvervoer”
 • De minimale kwalificatievereisten waaraan men moet voldoen om het beroep van ambulancier niet dringend patiëntenvervoer te mogen uitoefenen
 • De technische prestaties die de ambulancier niet dringend patiëntenvervoer mag verrichten
 • De voorwaarden waaronder de technische prestaties mogen worden gesteld.

Top

 • Waar vindt u de adviezen die werden uitgebracht over dit beroep?

U kan de recente adviezen van de verschillende adviesorganen van de FOD Volksgezondheid raadplegen op de website van de advies- en overlegorganen inzake gezondheid.

Top

 • Hebt u nog andere vragen?

U kan meer informatie vinden op de algemene webpagina voor de paramedische beroepen. Indien u het antwoord op uw vraag niet kan terugvinden, kan u contact opnemen met het Service Center

Top

Contactgegevens

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97