Terug naar Paramedische beroepen

Wat doen een audioloog en een audicien?

De audioloog is de paramedische beroepsbeoefenaar die aan preventie en screening van gehoorstoornissen doet; het technische gedeelte uitvoert van de onderzoeken ter evaluatie van de auditieve en de otoneurologische functies en de functies van de bovenste luchtwegen en de hooropvoeding, hoortraining en de revalidatie van het gehoor en de evenwichtsfunctie uitvoert.

De audicien is de paramedische beroepsbeoefenaar die het gestoorde gehoor corrigeert door middel van mechanische, elektroakoestische en elektronische systemen. Tot zijn bevoegdheid behoren ook de gehoorbeschermingssystemen tegen lawaaioverlast; de bescherming van de auditieve functie en de aflevering van uitwendige elektronische systemen die de akoestische signalen uitgestuurd door de stemgestoorden versterken.

Zowel de audioloog als de audicien werkt op voorschrift van de arts of krijgt handelingen toevertrouwd door een arts. Een aantal technische prestaties en toevertrouwde handelingen moeten voorgeschreven worden door een arts-specialist, zoals een neus-keel-oorarts, een neuroloog…

Audiologen en audiciens zijn werkzaam in ziekenhuizen, auditieve centra, revalidatiecentra, in bedrijven, zelfstandig, … Daarbij werken zij vaak in een multidisciplinair team of werken zij nauw samen met andere disciplines zoals logopedisten, neus-keel-oorartsen, psychologen enzovoort.

Welke opleiding moet een audioloog / een audicien volgen?

De audioloog en de audicien beschikken over een diploma van een opleiding hoger onderwijs die voldoet aan de minimale kwalificatievereisten die per beroep opgesomd worden in artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 4 juli 2004 .

De Federale Overheid is bevoegd om de minimale kwalificatievereisten voor de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen te bepalen. 

De Gemeenschappen zijn bevoegd voor de interpretatie van de minimale kwalificatievereisten en de organisatie van de opleidingen.  U kan meer informatie vinden over de organisatie van de opleidingen in België via volgende websites:

Met een diploma van een opleiding die voldoet aan de minimale kwalificatievereisten komt de audioloog / de audicien in aanmerking voor een erkenning en een visum.

Waar vindt u de lijst met personen die het beroep mogen uitoefenen?

Raadpleeg de lijst van personen die over een visum beschikken voor het uitoefenen van (een deel van) het beroep van audioloog.

Raadpleeg de lijst van personen die over een visum beschikken voor het uitoefenen van (een deel van) het beroep van audicien.

In de lijst wordt met een sterretje (*) aangeduid welke personen over een derogatie beschikken. Deze personen beschikken over een beperkt visum waarmee ze slechts één of meerdere prestaties en/of handelingen die behoren tot het beroep van audioloog/audicien mogen uitvoeren. Als u wilt weten over welke prestaties of handelingen het precies gaat, kan u de beroepsbeoefenaar om meer informatie vragen.

Hoe krijgt u een visum om het beroep van audioloog / audicien te mogen uitoefenen?

U ontvangt automatisch een visum van de FOD Volksgezondheid nadat u een erkenning of een derogatie werd toegekend door één van de Gemeenschappen. De FOD Volksgezondheid wordt automatisch gecontacteerd en vervolgens wordt uw visum opgestuurd.  

U hoeft dus zelf geen stappen te ondernemen naar de FOD Volksgezondheid toe: het is de desbetreffende gemeenschap die uw dossier opvolgt. 

Indien u over een buitenlands diploma beschikt, dient u wel een visum aan te vragen om in België te kunnen werken. U volgt dan deze procedure.

Hoe kan u een erkenning als audioloog / audicien of een derogatie aanvragen?

De erkenningen of derogaties worden toegekend door de Gemeenschappen:

Indien u over een buitenlands diploma beschikt volgt u deze procedure.

Wat is de reglementering van de beroepen van audioloog en audicien in België?

De wet bepaalt (KB van 4 juli 2004):

  • De minimale kwalificatievereisten waaraan men moet voldoen om de beroepen van audioloog en audicien te mogen uitoefenen.
  • De technische prestaties die de audioloog en de audicien mogen verrichten.
  • De handelingen die door een arts aan een een audioloog en audicien kunnen worden toevertrouwd.
  • De voorwaarden waaronder de technische prestaties en de toevertrouwde handelingen mogen worden gesteld, zoals de noodzaak van een voorschrift en de installatie- en inrichtingsvoorwaarden voor lokalen bestemd voor hoortoestelaanpassing.

Waar vindt u statistieken in verband met het aantal audiologen en audiciens in België?

Meer informatie over de verzameling, de analyse en de verwerking van de gegevens over het aantal gezondheidszorgberoepsbeoefenaar kan u terugvinden bij statistieken en planning

De meeste recente cijfers betreffende het globaal aantal erkende audiologen en audiciens kunt u terugvinden in de Jaarstatistieken 2017.

Waar vindt u meer informatie over de terugbetaling van verstrekkingen van de audicien?

De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) komt tegemoet in de prijs van bepaalde verstrekkingen die de audicien mag verlenen. Meer informatie kan u terugvinden op de website van het RIZIV: 

Het is mogelijk dat de aanvullende verzekering een bijkomende terugbetaling voorziet voor bepaalde verstrekkingen. U kan hierover meer informatie krijgen bij uw ziekenfonds

Hebt u nog andere vragen?

U kan meer informatie vinden op de algemene webpagina voor de paramedische beroepen. Indien u het antwoord op uw vraag niet kan terugvinden, kan u contact opnemen met het contactcenter

Contact information

Contact center: 02/524 97 97