Bandagisten, orthesisten en prothesisten zijn ook gekend als orthopedisch technologen. Deze paramedische beroepsbeoefenaars voorzien medische hulpmiddelen om de dagelijkse autonomie en mobiliteit van mensen met een lichamelijke beperking te verbeteren, zoals bijvoorbeeld steunkousen, korsetten en beenprothesen. Orthopedisch technologen staan in nauw contact met de patiënten en nemen hun maten op om hen het geschikte hulpmiddel te geven.

De orthopedische technologie is in 3 specialisaties verdeeld, die complementair zijn, maar elk een eigen identiteit hebben: de bandage, de orthese en de prothese.

Hieronder vindt u enkele veel gestelde vragen:

 • Wat doen bandagisten, orthesisten en prothesisten?

Bandagisten, orthesisten en prothesisten maken en verstrekken verschillende soorten medische hulpmiddelen. Zij helpen ook bij het aanmeten en het passen van deze hulpmiddelen, en geven advies over het gebruik ervan. Deze handelingen en prestaties binnen het domein van de gezondheidszorg gebeuren steeds in opdracht van een arts.

De bandagist is gespecialiseerd in alle soorten bandages (zoals breukbanden, buikgordels, sportverbanden), drukverbanden (bijvoorbeeld steunkousen), borstprothesen, hulpmiddelen om thuisverzorging te vergemakkelijken (bijvoorbeeld stoma- en incontinentiemateriaal) en hulpmiddelen om de mobiliteit te verhogen (zoals rolstoelen).

De orthesist is gespecialiseerd in orthesen. Dit zijn uitwendig gedragen apparaten of hulpmiddelen die een lichaamsdeel ontlasten of corrigeren. Hij maakt bijvoorbeeld korsetten om de rug te ondersteunen, orthopedische steunzolen om de voeten te stabiliseren, halskragen voor de nek, schedelhelmen,… maar ook bijvoorbeeld gelaatsmaskers voor kankerpatiënten om te voorkomen dat het hoofd beweegt tijdens bestraling.

De prothesist is gespecialiseerd in alle soorten prothesen, behalve tandprothesen. Prothesen zijn apparaten of hulpmiddelen die een lichaamsdeel vervangen. Dit kunnen ook hoogtechnologische apparaten zijn, zoals een computergestuurde hand. Er bestaan functionele prothesen, die de autonomie van de patiënt verhogen, maar ook esthetische prothesen die zich aanpassen aan de uiterlijke kenmerken van de patiënt.

Top

 • Welke opleiding moet u volgen om de beroepen te mogen uitoefenen?

De bandagist, de orthesist en de prothesist moeten een opleiding volgen waarvan het opleidingsprogramma voldoet aan de vereisten die opgesomd worden in artikel 4, 5 en 6 van het koninklijk besluit van 6 maart 1997. De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte, alsook uit een stage van 2 jaar op het terrein.

Na het voltooien van de opleiding moeten de bandagist, orthesist en prothesist hun beroepskennis en vaardigheden via bijscholing onderhouden en bijwerken.

De Federale Overheid is bevoegd om de minimale kwalificatievereisten voor de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen te bepalen. De Gemeenschappen zijn bevoegd voor de interpretatie van de minimale kwalificatievereisten en voor de organisatie van het onderwijs.  U vindt meer informatie op hun website:

Top

 • Wie mag deze beroepen uitoefenen?

Om deze beroepen te mogen uitoefenen moet u voldoen aan de minimale kwalificatievereisten die worden beschreven in het koninklijk besluit van 6 maart 1997, en dient u dus een opleiding gevolgd te hebben die beantwoordt aan deze criteria.

Doordat de bandagist, orthesist en prothesist nog niet verplicht zijn om over een visum te beschikken, worden deze beroepsbeoefenaars nog niet geregistreerd en bestaan er geen lijsten van personen die de toelating hebben om het beroep uit te oefenen.

Top

 • Hoe krijgt u een visum en een erkenning om de beroepen te mogen uitoefenen?

Op dit moment kan u nog geen visum of erkenning krijgen voor de uitoefening van de beroepen van bandagist, orthesist en prothesist, omdat er nog geen visumplicht is en de erkenningsprocedure voor deze beroepen nog niet is opgestart.

De bandagisten, orthesisten en prothesisten kunnen wel een RIZIV nummer aanvragen, dat na een theoretische en praktische proef wordt uitgereikt door de erkenningsraad van het RIZIV. Met dit RIZIV-nummer kunnen bepaalde verstrekkingen terugbetaald worden door de ziekteverzekering, zodat de patiënt hiervoor een terugbetaling krijgt.

Top

 • Kan u met een buitenlands diploma werken in België als bandagist, orthesist en/of prothesist?

Indien u het beroep van bandagist, orthesist of prothesist wenst uit te oefenen in België met een buitenlands diploma moet u voldoen aan de minimale kwalificatievereisten beschreven in het koninklijk besluit van 6 maart 1997. Dit betekent ook dat u een opleiding gevolgd hebt die beantwoordt aan deze criteria.

Vanaf het moment dat de erkenningsprocedure wordt opgestart, zal u een visum en een erkenning moeten aanvragen om in België te mogen werken.

Top

 • Wat is de reglementering van het beroep in België?

Hoofdstuk 7 van de Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen bepaalt de basisregels voor de uitoefening van de paramedische beroepen.

Het KB van 2 juli 2009 bepaalt dat de uitoefening van "de bandage, de orthese en de prothese"  een paramedisch beroep is.

Het KB van 6 maart 1997 bepaalt:

 • De beroepstitels bandagist, orthesist en prothesist.
 • De minimale kwalificatievereisten waaraan men moet voldoen om de beroepen van bandagist, orthesist en prothesist te mogen uitoefenen.
 • De technische prestaties die de bandagist, orthesist en prothesist mogen verrichten.
 • De handelingen die een arts aan een bandagist, een orthesist en een prothesist kan toevertrouwen.
 • De voorwaarden waaronder de technische prestaties en de toevertrouwde handelingen mogen worden gesteld zoals de noodzaak van een voorschrift.

Top

 • Waar vindt u meer informatie over de terugbetaling van verstrekkingen?

De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) komt tegemoet in de prijs van bepaalde verstrekkingen die de bandagist, orthesist en prothesist mag verlenen. Meer informatie kan u terugvinden op de website van het RIZIV:

Het is mogelijk dat de aanvullende verzekering een bijkomende terugbetaling voorziet voor bepaalde verstrekkingen. U kan hierover meer informatie krijgen bij uw ziekenfonds.

Top

 • Waar vindt u de adviezen die werden uitgebracht over deze beroepen?

U kan de recente adviezen van de verschillende adviesorganen van de FOD Volksgezondheid raadplegen op de website van de advies- en overlegorganen inzake gezondheid.

Top

 • Hebt u nog andere vragen?

U kan meer informatie vinden op de algemene webpagina over de paramedische beroepen. Indien u het antwoord op uw vraag niet kan terugvinden, kan u contact opnemen met het contactcenter

Top

Contact information

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97