Terug naar Paramedische beroepen

 • Wat doet een ergotherapeut?

Een ergotherapeut behandelt, begeleidt en adviseert personen die beperkt worden door een fysiek letsel of ziekte, psychosociale problemen, cognitieve problemen, ontwikkelings- of leerstoornissen of verouderingsprocessen.

Een ergotherapeut wordt voornamelijk tewerkgesteld in ziekenhuizen, residentiële instellingen, revalidatiecentra, maar ook in dagcentra voor bejaarden of personen met een beperking, onderwijsinstellingen, preventiediensten, thuiszorg en -hulp…

De technische prestaties die door de ergotherapeut worden uitgevoerd vereisen een omstandig geneeskundig voorschrift. Ze kaderen in een totaal revalidatieplan van de patiënt dat is opgemaakt in een multidisciplinair team onder leiding van een arts of in overleg en samenwerking met een andere gezondheidszorgbeoefenaar indien de revalidatie zich beperkt tot de specifieke activiteiten van dat beroep.

Hierbij zijn er twee belangrijke luiken van technische prestaties die vastgelegd zijn in de lijst van technische prestaties in het Koninklijk Besluit van 8 juli 1996. Enerzijds is er een luik van de ergotherapeutische observatie en anderzijds is er een luik met ergotherapeutische interventies.

Voor de observatie doet de ergotherapeut onderzoek of neemt deel aan onderzoek van de functioneringsmogelijkheden en –beperkingen van de persoon en van zijn activiteiten in zijn omgeving. Hiervan wordt een technisch verslag opgesteld dat wordt gericht aan de voorschrijvende arts.

De ergotherapeutische interventies bestaan uit begeleiding en functionele training door middel van activiteiten en specifieke technieken met als doel de persoon (opnieuw) zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan en aanpassingen aan de omgeving gerealiseerd en functionele hulpmiddelen of tijdelijke revalidatiehulpmiddelen ontworpen. Voorts wordt de patiënt en zijn omgeving goed geïnformeerd, geadviseerd en opgeleid in het gebruik van deze hulpmiddelen.

Top

 • Welke opleiding moet u volgen om het beroep te mogen uitoefenen?

De ergotherapeut moet beschikken over een diploma van een opleiding van minstens drie jaar in het voltijds hoger onderwijs, waarvan het opleidingsprogramma voldoet aan de vereisten die opgesomd worden in artikel 3 van het koninklijk besluit van 08 juli 1996. Hierin wordt onder andere vermeld welke theoretische en praktische opleidingsonderdelen er aan bod moeten komen tijdens de opleiding tot ergotherapeut.

Als u voldoet aan deze minimale kwalificatievereisten komt u in aanmerking voor een erkenning en een visum van ergotherapeut. Na het ontvangen van uw erkenning en visum moet u uw beroepskennis en -vaardigheden via bijscholing onderhouden en bijwerken.

De Federale Overheid is bevoegd om de minimale kwalificatievereisten voor de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen te bepalen. De Gemeenschappen zijn bevoegd voor de interpretatie van deze minimale kwalificatievereisten en voor de organisatie van het onderwijs. U vindt meer informatie op hun website:

Top

 • Waar vindt u de lijst met personen die het beroep mogen uitoefenen?

Hier vindt u de lijst van personen die over een visum beschikken voor het uitoefenen van (een deel van) het beroep van ergotherapeut.

In de lijst wordt met een sterretje (*) aangeduid welke personen over een derogatie beschikken. Deze personen beschikken over een beperkt visum waarmee ze slechts één of meerdere prestaties en/of handelingen van een paramedisch beroep mogen uitvoeren. Als u wilt weten over welke prestaties of handelingen het precies gaat, kan u de beroepsbeoefenaar om meer informatie vragen.

Top

 • Hoe krijgt u een visum om het beroep te mogen uitoefenen?

Nadat u een erkenning hebt ontvangen van één van de Gemeenschappen, ontvangt u automatisch uw visum van de FOD Volksgezondheid. U hoeft dus zelf geen stappen te ondernemen naar ons toe: het is de desbetreffende Gemeenschap die uw dossier opvolgt. 

U heeft voortaan ook zelf toegang tot uw visum op ons downloadportaal van zodra dit werd toegekend. U kunt het op ieder moment eenvoudig downloaden met uw elektronische identiteitskaart (eID) of met de app “Itsme”.

Indien u over een buitenlands diploma beschikt, dient u wel een visum aan te vragen om in België te kunnen werken. U volgt dan deze procedure.

Top

 • Hoe kan u een erkenning aanvragen?

De Gemeenschappen kennen de erkenningen toe:

Top

 • Kan u met een buitenlands diploma werken in België als ergotherapeut?

Indien u het beroep van ergotherapeut wenst uit te oefenen in België met een buitenlands diploma moet u beschikken over een visum en een erkenning of een gelijkwaardigheid van uw buitenlands diploma.

Om een aanvraag te doen volgt u deze procedure.

Top

Wat is de reglementering van het beroep in België?

Hoofdstuk 7 van de Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen bepaalt de basisregels voor de uitoefening van de paramedische beroepen.

Het KB van 2 juli 2009 bepaalt dat de uitoefening van de “ergotherapie” een paramedisch beroep is.

Het KB van 8 juli 1996 bepaalt:

 • De beroepstitel “ergotherapeut”
 • De minimale kwalificatievereisten waaraan men moet voldoen om het beroep van ergotherapeut te mogen uitoefenen.
 • De technische prestaties die een ergotherapeut kan stellen.
 • De voorwaarden waaronder de technische prestaties mogen worden gesteld zoals de noodzaak van een voorschrift.

Top

 • Waar vindt u statistieken in verband met het aantal ergotherapeuten in België?

In de Jaarstatistieken 2018 vindt u de meest recente gegevens over het globaal aantal erkende ergotherapeuten.

Meer informatie over de verzameling, de analyse en de verwerking van de gegevens over het aantal gezondheidszorgberoepsbeoefenaars kan u terugvinden op de pagina statistieken en planning 

Top

 • Waar vindt u meer informatie over de terugbetaling van verstrekkingen?

De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) komt tegemoet in de prijs van bepaalde verstrekkingen die de ergotherapeut mag verlenen. Meer informatie kan u terugvinden op de website van het RIZIV:

Het is mogelijk dat de aanvullende verzekering een bijkomende terugbetaling voorziet voor bepaalde verstrekkingen. U kan hierover meer informatie krijgen bij uw ziekenfonds.

Top

 • Waar vindt u de adviezen die werden uitgebracht over dit beroep?

U kan de recente adviezen van de verschillende adviesorganen van de FOD Volksgezondheid raadplegen op de website van de advies- en overlegorganen inzake gezondheid.

Top

 • Hebt u nog andere vragen?

U kan meer informatie vinden op de algemene webpagina over de paramedische beroepen. Indien u het antwoord op uw vraag niet kan terugvinden, kan u contact opnemen met het contactcenter

Top

Contact information

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97