Terug naar Paramedische beroepen

Wat doet een ergotherapeut?

Een ergotherapeut behandelt, begeleidt en adviseert personen die beperkt worden door een fysiek letsel of ziekte, psychosociale problemen, cognitieve problemen, ontwikkelings- of leerstoornissen of verouderingsprocessen.

Een ergotherapeut wordt voornamelijk tewerkgesteld in ziekenhuizen, residentiële instellingen, revalidatiecentra, maar ook in dagcentra voor bejaarden of personen met een beperking, onderwijsinstellingen, preventiediensten, thuiszorg en -hulp…

De technische prestaties die door de ergotherapeut worden uitgevoerd vereisen een omstandig geneeskundig voorschrift. Ze kaderen in een totaal revalidatieplan van de patiënt dat is opgemaakt in een multidisciplinair team onder leiding van een arts of in overleg en samenwerking met een andere gezondheidszorgbeoefenaar indien de revalidatie zich beperkt tot de specifieke activiteiten van dat beroep.

Hierbij zijn er twee belangrijke luiken van technische prestaties die vastgelegd zijn in de lijst van technische prestaties in het Koninklijk Besluit van 8 juli 1996. Enerzijds is er een luik van de ergotherapeutische observatie en anderzijds is er een luik met ergotherapeutische interventies.

Voor de observatie doet de ergotherapeut onderzoek of neemt deel aan onderzoek van de functioneringsmogelijkheden en –beperkingen van de persoon en van zijn activiteiten in zijn omgeving. Hiervan wordt een technisch verslag opgesteld dat wordt gericht aan de voorschrijvende arts.

De ergotherapeutische interventies bestaan uit begeleiding en functionele training door middel van activiteiten en specifieke technieken met als doel de persoon (opnieuw) zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan en aanpassingen aan de omgeving gerealiseerd en functionele hulpmiddelen of tijdelijke revalidatiehulpmiddelen ontworpen. Voorts wordt de patiënt en zijn omgeving goed geïnformeerd, geadviseerd en opgeleid in het gebruik van deze hulpmiddelen.

Waar vindt u de lijst met personen die het beroep mogen uitoefenen?

Hier vindt u de lijst van personen die over een visum beschikken voor het uitoefenen van (een deel van) het beroep van ergotherapeut.

In de lijst wordt met een sterretje (*) aangeduid welke personen over een derogatie beschikken. Deze personen beschikken over een beperkt visum waarmee ze slechts één of meerdere prestaties en/of handelingen van een paramedisch beroep mogen uitvoeren. Als u wilt weten over welke prestaties of handelingen het precies gaat, kan u de beroepsbeoefenaar om meer informatie vragen.

Wat is de reglementering van het beroep in België?

De wet bepaalt (KB van 8 juli 1996):

  • De minimale kwalificatievereisten vastgelegd waaraan men moet voldoen om het beroep van ergotherapeut te mogen uitoefenen.
  • De technische prestaties en de handelingen waarmee een ergotherapeut door een arts kan worden belast.

Welke opleiding dient u te volgen?

Een ergotherapeut heeft een diploma van een opleiding hoger onderwijs die voldoet aan de minimale kwalificatievereisten die opgesomd worden in het Koninklijk Besluit van 8 juli 1996.

Contact information

Contact center: 02/524 97 97