Terug naar Paramedische beroepen

Het beroep van mondhygiënist is een nieuw gezondheidszorgberoep in België met als doel de toegang tot preventieve, kwaliteitsvolle mond- en tandzorg te verbeteren. Tot nu toe kon de tandarts geen handelingen in de mond van de patiënt toevertrouwen. De uitoefening van het beroep van mondhygiënist bestaat uit autonome prestaties, uit technische prestaties op voorschrift en uit handelingen die door de (tand)arts worden toevertrouwd aan de mondhygiënist. De mondhygiënisten kunnen vanaf nu de tandartsen en artsen bijstaan in het bevorderen van de mondgezondheid van de Belgische bevolking.

De mondhygiënist werkt nauw samen met tandartsen, tandartsen-specialisten en artsen-specialisten in de stomatologie (en de mond-, kaak- en aangezichtschirurgie). De mondhygiënist kan onder meer tewerkgesteld worden in de eerste lijn, in de praktijk van de tandarts, maar ook in ziekenhuizen, woonzorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen, voorzieningen voor personen met beperkingen, voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg…

Wat doet een mondhygiënist?

De mondhygiënist stelt voornamelijk preventieve handelingen, met name handelingen in de mond van de patiënt, met het doel aandoeningen te voorkomen en desgevallend te genezen alsook het behouden of optimaliseren van de mondgezondheid. De mondhygiënist werkt nauw samen met tandartsen, tandartsen-specialisten en artsen-specialisten in de stomatologie (en de mond-, kaak- en aangezichtschirurgie).

Wat is de reglementering van het beroep in België?

De wet bepaalt (KB van 28/03/18):

  • de minimale kwalificatievereisten waaraan men moet voldoen om het beroep van mondhygiënist te mogen uitoefenen.
  • een lijst van technische prestaties die de mondhygiënist autonoom mag stellen in het kader van de uitvoering van maatregelen van preventieve geneeskunde
  • een lijst van technische prestaties die de mondhygiënist kan stellen indien er een voorschrift van een tandarts of arts-specialist voor handen is
  • een lijst van handelingen die door de tandarts of arts-specialist onder eigen toezicht en onder eigen verantwoordelijkheid kan worden toevertrouwd aan de mondhygiënist

Welke opleiding dient u te volgen?

De mondhygiënist moet beschikken over een diploma van een opleiding hoger onderwijs die voldoet aan de minimale kwalificatievereisten die opgesomd worden in het koninklijk besluit van 28/03/18.

De Federale Overheid is bevoegd om de minimale kwalificatievereisten voor de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen te bepalen. De Gemeenschappen zijn bevoegd voor de interpretatie van de minimale kwalificatievereisten en de organisatie van de opleidingen.  Op dit ogenblik wordt de opleiding tot mondhygiënist enkel in Vlaanderen georganiseerd.

U kan meer informatie opvragen via volgende websites over de organisatie van de opleidingen in België:

Met een diploma van een opleiding die voldoet aan de minimale kwalificatievereisten komt men in aanmerking voor een erkenning en een visum.

Hoe kwam dit beroep tot stand ?

In 2013 adviseerde de Federale Raad van de Tandheelkunde aan de Minister van Volksgezondheid om een nieuw beroep te creëren om hen te assisteren in het domein van de mond- en tandzorg om in de evoluerende zorgbehoeften te kunnen blijven voorzien en dus bepaalde taken te kunnen delegeren.

Om een ondersteunend beroep in de mond- en tandzorg te creëren heeft de Minister van Volksgezondheid, Mevrouw Maggie De Block, twee wetgevende initiatieven genomen:

  • Via het koninklijk besluit van 20 februari 2017 tot wijziging van de lijst van de paramedische beroepen werd ‘mond- en tandzorg’ toegevoegd aan de lijst van paramedische beroepen
  • Via de Wet van 11 augustus 2017 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid werd het mogelijk gemaakt dat een tandarts handelingen inzake tandheelkunde kan delegeren aan paramedische beroepen en aan verpleegkundigen.

De Minister heeft vervolgens de adviezen ingewonnen van de Federale raad voor paramedische beroepen en de Technische commissie voor paramedische beroepen voor de bepaling van de beroepstitel, de erkenningscriteria en de handelingen van het paramedisch beroep van ‘mond- en tandzorg’. Naar aanleiding van deze adviezen is het koninklijk besluit van 28/03/18 betreffende het beroep van mondhygiënist tot stand gekomen. De adviezen van de verschillende adviesorganen kan u terugvinden op de website van de advies- en overlegorganen inzake gezondheid van de FOD VVVL.

Wie mag het beroep uitoefenen?

Men moet over een diploma beschikken van een opleiding die voldoet aan de kwalificatievereisten die opgesomd worden in het koninklijk besluit van 28/03/18 en daarnaast ook beschikken over een erkenning en een visum om het beroep van mondhygiënist te mogen uitoefenen.

Op 30 juni 2019 wordt de erkenningsprocedure voor het beroep van mondhygiënist opgestart. Vanaf dat moment kan men een aanvraag indienen voor een erkenning.

Kan men het beroep uitoefenen met een buitenlands diploma?

Indien men in België het beroep van mondhygiënist wenst uit te oefenen met een buitenlands diploma moet men over een erkenning of een gelijkwaardigheid van uw buitenlands diploma en over een visum beschikken.

Men kan pas een aanvraag indienen wanneer de erkenningsprocedure voor deze beoefenaars is opgestart, vanaf 30 juni 2019.

Wet

Contact information

Contact center: 02/524 97 97