In de kijker:

De Raad van State heeft een arrest (met referentie nummer 251 846 op de website van de RVS) uitgebracht met betrekking tot het Koninklijk besluit betreffende het beroep van orthoptist-optometrist van 27 februari 2019.
De Raad van State heeft het desbetreffend Koninklijk besluit vernietigd. De respectievelijke kabinetten en gemeenschappen zullen zo vlug mogelijk werken aan een oplossing.

De orthoptist-optometrist is een paramedisch beroepsbeoefenaar in de oogzorg die stoornissen aan het oog en het visueel systeem onderzoekt en behandelt, zoals bijvoorbeeld scheelzien, een lui oog, dubbelzien, leesklachten, slechtziendheid, evenwichtsklachten … Hij werkt nauw samen met de oogarts. In 2019 werd het beroep van orthoptist gewijzigd in het beroep orthoptist-optometrist

Hieronder vindt u enkele veel gestelde vragen:

 • Wat doet een orthoptist-optometrist?

De activiteiten van de orthoptist-optometrist kunnen opgedeeld worden in onderzoeken en behandelingen. 

De onderzoeken bestaan bijvoorbeeld uit het observeren en analyseren van de  hoofdhouding en oogstand, het onderzoek van de beweeglijkheid van het oog, de gezichtsscherpte, stoornissen in het kleurenzien…
Bepaalde onderzoeken mogen autonoom worden uitgevoerd terwijl andere onderzoeken  een voorschrift vereisen van een oogarts en in sommige gevallen van een andere arts-specialist zoals een neuroloog of een neus-keel-oorarts. Kinderen jonger dan 16 jaar moeten altijd eerst door een oogarts gezien worden vooraleer de orthoptist-optometrist onderzoeken kan uitvoeren. 

De oogarts kan aan de patiënt een behandeling voorschrijven die door de orthoptist-optometrist wordt uitgevoerd. Dit gaat bijvoorbeeld over oefentherapie, het behandelen van een lui oog, van scheelzien en dubbelzien, visuele stimulatie bij slechtzienden of bij patiënten met neurofysiologische stoornissen en het aanpassen van bijvoorbeeld prismaglazen. De orthoptist-optometrist mag bij personen ouder dan 16 jaar autonoom contactlensaanpassingen doen.

De oogarts die oftalmologische operaties uitvoert kan de orthoptist-optometrist vragen om te assisteren en te instrumenteren bij. 

De orthoptist-optometrist werkt in een oogartsenpraktijk, in een ziekenhuis of in de eerste lijn. Deze zorgverlener handelt in nauwe samenwerking met de oogarts of maakt deel uit van een multidisciplinair team in de visuele revalidatie. 

Top

 • Welke opleiding moet u volgen om het beroep te mogen uitoefenen?

De orthoptist-optometrist moet beschikken over een diploma van een opleiding hoger onderwijs van minimaal 180 ECTS studiepunten waarvan het opleidingsprogramma voldoet aan de vereisten die opgesomd worden in artikel 3 van het koninklijk besluit van 27 februari 2019. Hierin wordt onder andere vermeld welke theoretische en praktische opleidingsonderdelen er aan bod moeten komen tijdens de opleiding tot orthoptist-optometrist.

Als uw opleiding niet voldoet aan de meest recente kwalificatievereisten zoals omschreven in het KB van 27 februari 2019, is het mogelijk dat u een beroep kan doen op één van deze  overgangsmaatregelen.

Als u voldoet aan deze minimale kwalificatievereisten komt u in aanmerking voor een erkenning en een visum van orthoptist-optometrist. Na het ontvangen van uw erkenning en visum moet u uw beroepskennis en -vaardigheden onderhouden en bijwerken via een bijscholing van ten minste 15 uren per jaar.

De Federale Overheid is bevoegd om de minimale kwalificatievereisten voor de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen te bepalen. De Gemeenschappen zijn bevoegd voor de interpretatie van deze minimale kwalificatievereisten en voor de organisatie van het onderwijs. U vindt meer informatie op hun website:

Top

 • Wat is er gewijzigd aan het beroep in 2019?

U vindt alle wijzigingen en verdere informatie over deze wijzigingen op de pagina ‘nieuw beroep orthoptist-optometrist

Top

 • Waar vindt u de lijst met personen die het beroep mogen uitoefenen?

Hier vindt u de lijst van personen die over een visum beschikken voor het uitoefenen van (een deel van) het beroep van orthoptist-optometrist.

In de lijst wordt met een sterretje (*) aangeduid welke personen over een derogatie beschikken. Deze personen beschikken over een beperkt visum waarmee ze slechts één of meerdere prestaties en/of handelingen van het paramedisch beroep mogen uitvoeren. Als u wilt weten over welke prestaties of handelingen het precies gaat, kan u de beroepsbeoefenaar om meer informatie vragen.

Top

 • Hoe krijgt u een visum om het beroep te mogen uitoefenen?

Nadat u een erkenning of een derogatie hebt ontvangen van één van de Gemeenschappen, ontvangt u automatisch uw visum van de FOD Volksgezondheid. U hoeft dus zelf geen stappen te ondernemen naar ons toe: het is de desbetreffende Gemeenschap die uw dossier opvolgt. 

U heeft voortaan ook zelf toegang tot uw visum op ons downloadportaal van zodra dit werd toegekend. U kunt het op ieder moment eenvoudig downloaden met uw elektronische identiteitskaart (eID) of met de app “Itsme”.

Indien u over een buitenlands diploma beschikt, dient u wel een visum aan te vragen om in België te mogen werken. U volgt dan deze procedure.

Top

 • Hoe kan u een erkenning of een derogatie aanvragen?

De Gemeenschappen kennen de erkenningen en de derogaties toe:

Opgelet: de aanvragen voor een derogatie (of "bekendmaking van de gestelde handelingen"), zoals voorzien in de overgangsmaatregelen van het koninklijk besluit van 27 februari 2019, kunnen nog tot 22 april 2023 worden ingediend.

Top

 • Kan u met een buitenlands diploma werken in België als orthoptist-optometrist?

Indien u het beroep van orthoptist-optometrist wenst uit te oefenen in België met een buitenlands diploma moet u beschikken over een visum en een erkenning of een gelijkwaardigheid van uw buitenlands diploma.

Om een aanvraag te doen volgt u deze procedure

Top

 • Wat is de reglementering van het beroep in België?

Hoofdstuk 7 van de  Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen bepaalt de basisregels voor de uitoefening van de paramedische beroepen.

Het KB van 2 juli 2009 bepaalt dat de uitoefening van de “oogzorg” een paramedisch beroep is.

Het KB van 27 februari 2019 (gewijzigd door het KB van 12 juni 2019) bepaalt:

 • De beroepstitel “orthoptist-optometrist”
 • De minimale kwalificatievereisten waaraan men moet voldoen om het beroep van orthoptist-optometrist te mogen uitoefenen.
 • De technische prestaties die een orthoptist-optometrist kan stellen.
 • De handelingen die een oftalmoloog aan een orthoptist-optometrist kan toevertrouwen.
 • De voorwaarden waaronder deze technische prestaties en toevertrouwde handelingen mogen worden gesteld, zoals de noodzaak van een voorschrift.

Top

 • Waar vindt u statistieken in verband met het aantal orthoptisten in België?

In de Jaarstatistieken 2018 vindt u de meeste recente cijfers betreffende het globaal aantal erkende orthoptisten.

Meer informatie over de verzameling, de analyse en de verwerking van de gegevens met betrekking tot het aantal gezondheidszorgberoepsbeoefenaars kan u terugvinden op de pagina statistieken en planning.

Top

 • Waar vindt u meer informatie over de terugbetaling van verstrekkingen?

De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) komt tegemoet in de prijs van bepaalde verstrekkingen die de orthoptist mag verlenen. Meer informatie kan u terugvinden op de website van het RIZIV: 

Het is mogelijk dat de aanvullende verzekering een bijkomende terugbetaling voorziet voor bepaalde verstrekkingen. U kan hierover meer informatie krijgen bij uw ziekenfonds.

Top

 • Waar vindt u de adviezen die werden uitgebracht over dit beroep?

U kan de recente adviezen van de verschillende adviesorganen van de FOD Volksgezondheid raadplegen op de website van de advies- en overlegorganen inzake gezondheid.

Top

 • Hebt u nog andere vragen?

U kan meer informatie vinden op de algemene webpagina over de paramedische beroepen. Indien u het antwoord op uw vraag niet kan terugvinden, kan u contact opnemen met het Service Center

Top

Contact information

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97