In de onderstaande tabel vindt u een beknopt overzicht van onze statistieken over de gezondheidszorgberoepsbeoefenaars die gemachtigd zijn om het beroep uit te oefenen (Licensed to Practise) en over de gezondheidszorgberoepsbeoefenaars die actief zijn in de gezondheidszorg (Practising).

Statistieken over de gezondheidszorgbeoefenaars die gemachtigd zijn en/of actief zijn in de gezondheidssector in België, 2019

Het aantal beroepsbeoefenaars dat het recht heeft het beroep uit te oefenen is het aantal dat op 31 december geregistreerd stond in de jaarstatistieken van de rechthebbende beroepsbeoefenaars (jaarlijkse publicatie 2019). Het betreft alle beroepsbeoefenaars, zowel met een Belgisch als een buitenlands domicilie.

Het percentage dat wordt gebruikt om het aantal actieve beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg te schatten is het percentage dat wordt gerapporteerd in de laatst beschikbare publicatie over de activiteit van het beroep (gepubliceerd of in uitvoering).

Het verschil op het vlak van de tewerkstelling in de gezondheidszorg (activiteitsgraad) tussen de twee gemeenschappen wordt voornamelijk verklaard door de grote aanwezigheid van buitenlandse studenten in het onderwijs van de Franse Gemeenschap (niet-ingezetenen worden wettelijk beperkt tot 30% van het effectief in bepaalde studiegebieden).

Op de website van de Planningscommissie Medisch Aanbod vindt u alle informatie omtrent haar activiteiten, evenals alle documenten en publicaties.