Voor de gegevensverwerking van gezondheidszorgberoepen zijn verschillende bronnen noodzakelijk. In dit perspectief wordt het onderscheid gemaakt tussen de gegevens over het aantal erkenden en die over het aantal actieven.

 

Gegevens over het aantal erkenden

Het kadaster

De belangrijkste gegevensbron is de federale databank van gezondheidszorgberoepen, of kortweg het kadaster, dat een overzicht biedt van alle personen gemachtigd om een erkende professionele activiteit als gezondheidszorgberoepsbeoefenaar uit te oefenen.

Een overzicht van enerzijds de jaarlijkse instroom en anderzijds het globaal aantal erkende gezondheidszorgberoepsbeoefenaars wordt gedocumenteerd in de jaarstatistieken, gepubliceerd door de Cel Planning van het Medisch Aanbod. U kan deze documenten hier terugvinden. De meeste recente versie zijn de Jaarstatistieken 2017.

Beperkingen van het kadaster

Het kadaster geeft enkel een zicht op de individuen die het recht hebben om een gezondheidsberoep te “mogen” uitoefenen, maar niet op de personen die dit ook werkelijk doen. Om deze reden schiet deze gegevensbank tekort om aan de missie van de Planningscommissie Medisch Aanbod te kunnen voldoen.

 

Gegevens over het aantal actieven

Via het kadaster kan niet worden bepaald of de erin opgenomen erkende beroepsbeoefenaars werkelijk actief zijn, in welke mate deze activiteit wordt uitgeoefend en in welke sectoren zij actief zijn.

Om een zicht te krijgen op de arbeidsmarktpositie van de erkende beoefenaars van een gezondheidszorgberoep, werd het PlanKAD-project ontwikkeld met als doel de gegevens vanuit het Kadaster aan te vullen met externe gegevens. Het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming (DWH AM & SB), toevertrouwd aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, is daarin een belangrijk project waar sociaal-economische gegevens uit onder meer volgende instellingen worden gekoppeld:

  • Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) voor informatie over het statuut als loontrekkende, gepresteerd voltijds equivalent, enz.
  • Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) voor gegevens over het statuut van zelfstandigen, de beroepsgroep, enz.
  • Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) voor kennis over de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen en de RIZIV-prestaties.

 Door deze gegevenskoppeling is het mogelijk een antwoord te geven op volgende vragen:

  • Hoeveel personen zijn er actief in het gezondheidsberoep in België?
  • Hoe ziet de leeftijdspiramide van deze beroepsgroep eruit?
  • Wat is de verdeling naar arrondissementen van woon- en werkplaats?
  • Hoeveel voltijdse equivalenten (= relatieve maatstaf voor prestaties) worden er door deze personen gepresteerd?
  • Hoe is deze beroepsgroep verdeeld over de verschillende sectoren van de gezondheidszorg?
  • Hoe evolueerde de beroepsgroep in de tijd?

 

Tot op heden zijn er PlanKad-rapporten beschikbaar voor verpleegkundigen, kinesitherapeuten, artsen,  tandartsen en vroedvrouwen. U kan deze rapporten hier raadplegen.