Wat doet een verpleegkundige?

De verpleegkundige staat in voor het uitvoeren van de volgende handelingen:

 • het observeren, het herkennen en het vastleggen van de gezondheidsstatus zowel op psychisch, fysiek als sociaal vlak;
 • het omschrijven van verpleegproblemen;
 • het bijdragen aan de medische diagnose door de arts en aan het uitvoeren van de voorgeschreven behandeling;
 • het informeren en adviseren van de patiënt en zijn familie;
 • het voortdurend bijstaan, uitvoeren en helpen uitvoeren van handelingen, waardoor de verpleegkundige het behoud, de verbetering en het herstel van de gezondheid van gezonde en zieke personen en groepen beoogt;
 • het verlenen van stervensbegeleiding en begeleiding bij de verwerking van het rouwproces;
 • het zelfstandig kunnen treffen van urgente levensreddende maatregelen en het kunnen handelen in crisis- en rampensituaties;
 • het analyseren van de kwaliteit van de zorg met als doelstelling de eigen beroepsuitoefening als verpleegkundige te verbeteren;
 • de technisch-verpleegkundige verstrekkingen waarvoor geen medisch voorschrift nodig is, alsook deze waarvoor wel een medisch voorschrift nodig is;
 • de handelingen die door een arts of door de tandarts kunnen worden toevertrouwd (cf  lijst van handelingen in de bijlage II van het koninklijk besluit van 18 juni 1990).

Beroeps- en competentieprofiel van de verpleegkundige
 

Welke opleiding moet u volgen?

Een verpleegkundige heeft een diploma van een opleiding die voldoet aan de minimale kwalificatievereisten die opgesomd worden in artikel 45 van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.
 

Hoe kan u een visum aanvragen?

Uw visum geeft u toegang tot uw beroep en is uw ‘licence to practise’.  U hebt het nodig om uw beroep te kunnen uitoefenen. Het visum wordt uitgereikt door de FOD Volksgezondheid. 

Verpleegkundigen die dit jaar afstudeerden aan een van de volgende onderwijsinstellingen, krijgen hun visum automatisch opgestuurd. U kunt uw visum ook zelf downloaden via ons downloadportaal van zodra dit werd toegekend. Inloggen doet u via eID of itsme.

Enkel en alleen als uw onderwijsinstelling niet in de lijst staat, kunt u ook online uw aanvraag indienen via hetzelfde downloadportaal.  U heeft hiervoor ook een scan van uw diploma of studieattest nodig. 

Als u een buitenlands diploma hebt en u wilt een visum aanvragen om in België te kunnen werken, volg dan deze procedure.
 

Hoe kan u een erkenning aanvragen?

Er bestaat geen erkenning voor het basisdiploma van verpleegkundige. Op basis van ervaring of bijkomende opleiding kunt u wel een erkenning aanvragen voor een specialisatie, een zogenaamde 'bijzondere beroepstitel' of 'bijzondere beroepsbekwaamheid', bij de Gemeenschappen.

 

Waar vindt u de lijst met personen die het beroep mogen uitoefenen?

De nominatieve lijsten van de zorgberoepsbeoefenaars (Excel bestand) zijn verwijderd van de website.
Dankzij onze zoekmotor voor burgers kunt u nagaan of een beroepsbeoefenaar het recht heeft om een erkende beroepsactiviteit te mogen uitoefenen in de gezondheidszorg in België en voor welke specialiteit. Er bestaat ook een zoekmotor voor de werkgevers (bereikbaar alleen voor de vertegenwoordigers van een organisatie/onderneming).
Beide zoekmotors zijn beschikbaar op onze homepage onder de rubriek “Een erkend beroepsbeoefenaar zoeken”.
 

Wat is de reglementering van het beroep in België? ​

De wet bepaalt:

 • De wettelijke basis voor de uitoefening van het beroep van verpleegkundige in België (Hoofdstuk 4 van de gecoördineerde Wet van 10 mei 2015).
 • De lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen (KB van 18 juni 1990 gecoördineerde versie van mei 2024).
 • De lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde (KB van 27 september 2006).
 

Waar vindt u statistieken in verband met het aantal verpleegkundigen in België?

Op de website van de Planningscommissie Medisch aanbod kan u alle gegevens terugvinden via het tabblad 'publicaties'. U kan verder filteren naar “beroep” en “jaar van publicatie”.
U kan op die website jaarstatistieken terugvinden die informatie geven over het totaal aantal beroepsbeoefenaars gemachtigd om het beroep uit te oefenen en de jaarlijkse instroom van nieuwe beroepsbeoefenaars.
Daarnaast worden ook rapporten gepubliceerd die informatie geven over het totaal aantal beroepsbeoefenaars actief op de Belgische arbeidsmarkt (zowel binnen en buiten de gezondheidszorg).

Meer informatie over de verzameling, de analyse en de verwerking van de gegevens over het aantal gezondheidszorgberoepsbeoefenaars kan u terugvinden op de pagina planning van de arbeidskracht.
 

Welke adviesorganen bestaan er voor de verpleegkunde?

Bij de FOD Volksgezondheid worden drie adviesorganen ingericht die de minister adviseren over de uitoefening van de verpleegkunde :

Contactgegevens

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97