Wat doet een vroedvrouw?

Een vroedvrouw verleent begeleiding, zorg en advies aan vrouwen vóór en tijdens de zwangerschap, bij de bevalling en de periode na de bevalling.

De vroedvrouw stelt de diagnose van de zwangerschap, schrijft de noodzakelijke onderzoeken en geneesmiddelen voor, verricht de bevalling en verleent de zorg aan het pasgeboren kind en de moeder.

Tijdens de zwangerschap en de bevalling spoort de vroedvrouw eventuele risico’s bij moeder en/of kind op. Bij afwezigheid van risico’s werkt de vroedvrouw autonoom.

Indien een risico wordt vastgesteld, verwijst zij door naar een arts.

Bij zwangerschappen en bevallingen met verhoogd risico handelt de vroedvrouw in samenwerking met de arts en onder diens verantwoordelijkheid. Dit is eveneens zo voor de behandeling van vruchtbaarheidsproblemen en van pasgeborenen die in levensbedreigende omstandigheden verkeren.

Hoe kan u een visum aanvragen?

Uw visum is uw werkvergunning of uw ‘licence to practise’, u hebt het nodig om te kunnen werken. Het visum wordt uitgereikt door de FOD Volksgezondheid.

Wanneer u uw diploma van vroedvrouw behaalt in België, vraagt u online uw visum aan bij de FOD Volksgezondheid. U heeft hiervoor een elektronische identiteitskaart en een scan van uw diploma of studieattest nodig.

Als u een buitenlands diploma hebt en u wilt een visum aanvragen om in België te kunnen werken, volg dan deze procedure.

Indien u problemen hebt met uw visum, kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres visa@health.belgium.be

Hoe kan u een erkenning als vroedvrouw aanvragen?

Als u een diploma van vroedvrouw behaalt, bent u automatisch erkend. U hoeft de erkenning niet aan te vragen en er wordt u geen specifiek document opgestuurd. Uw diploma doet dienst als erkenning.

Hoe kan u de toelating krijgen om geneesmiddelen voor te schrijven?

Om geneesmiddelen te mogen voorschrijven, moet u een specifieke erkenningsaanvraag indienen bij de FOD volksgezondheid aan de hand van dit formulier. U kunt dit formulier met de nodige documenten opsturen via visa@gezondheid.belgie.be.

Daarnaast dient u ook over een specifiek RIZIV inschrijvingsnummer als vroedvrouw (dat eindigt met een bekwamingscode “003”) te beschikken. Zo kunnen de geneesmiddelen die u voorschrijft afgeleverd worden door een apotheker en kan de ziekteverzekering tussenkomen in de kosten.

Als u een erkenning heeft om geneesmiddelen te mogen voorschrijven én u heeft een geschikt RIZIV-nummer, dan kunt u voorschriftenboekjes bestellen bij het RIZIV.

Contactadres van het RIZIV:
Email: nurse@riziv.fgov.be
02/739.74.79 (Call center)

Welke geneesmiddelen mogen vroedvrouwen autonoom voorschrijven?

De lijst van geneesmiddelen die vroedvrouwen autonoom mogen voorschrijven in het kader van de opvolging van normale zwangerschappen, de praktijk van normale bevallingen en de zorg aan gezonde pasgeborenen in en buiten het ziekenhuis, werd aangepast. Raadpleeg hier de lijst die werd aangepast door het KB van 1 september 2016.

Hoe kan u de goedkeuring van een permanente vorming aanvragen?

Om een goedkeuring aan te vragen:
1. Vul het aanvraagformulier in
2. Voeg het volledige programma van de opleiding bij uw aanvraag
3. Verstuur het ingevulde formulier en de bijlagen per e-mail of per post:
      FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
      Dienst Gezondheidsberoepen en Beroepspraktijk
      Victor Hortaplein, 40 bus 10
      1060 Brussel

Wie keurt de permanente vorming goed?

De inhoud van de permanente opleidingen wordt goedgekeurd door de Federale Raad voor de Vroedvrouwen.

Welke overlegorganen bestaan er voor het beroep van vroedvrouw?

De Federale Raad voor de Vroedvrouwen geeft de Minister van Volksgezondheid, op diens vraag of uit eigen initiatief, advies over alle aangelegenheden in verband met het beroep van vroedvrouw, in het bijzonder betreffende de beroepsuitoefening en de kwalificatie hiertoe.

Waar vindt u de lijst met personen die het beroep mogen uitoefenen?

Lijst met vroedvrouwen die over een visum beschikken

Wat is de reglementering van het beroep in België?

De wet definieert:

Wat kan u doen indien u als patiënt een klacht heeft over één van deze gezondheidszorgbeoefenaars?

We moedigen u aan om de klacht in eerste instantie onderling te proberen bespreken en uit te klaren. Vaak berust het probleem zich op een misverstand dat met een eenvoudig gesprek verholpen kan worden.

Heeft u een klacht omdat u denkt dat uw patiëntenrechten niet werden gerespecteerd (bv. gebrek aan informatie over uw gezondheidstoestand, moeilijke toegang tot uw patiëntendossier, ontoereikende kwaliteit van de zorgen …), dan kunt u terecht bij een bevoegde ombudsdienst.

Heeft u een klacht over de fysische en psychische geschiktheid van uw beroepsbeoefenaar (bv. vermoeden van dronkenschap, mentale problemen …) of vermoedt u dat iemand het beroep onwettig uitoefent, dan kunt u terecht bij de federale gezondheidsinspectie van uw provincie.

Contact information

Contact center: 02/524 97 97