SEA Banner

Om te weten of de uitvoering van een plan of programma gevolgen zal hebben voor het milieu legt degene die het plan of programma uitwerkt het voor aan het adviescomité. Dat comité brengt na onderzoek en analyse, zoals zijn naam laat vermoeden, een advies uit waar de auteur van het plan of programma rekening mee zal moeten houden.

Hoe werken deze experts inzake milieueffecten?
De samenstelling van het comité is bepaald bij de wet van 13 februari 2006 (.PDF) die de beoordeling van de gevolgen voor het milieu regelt. Tien personen zetelen er voor vier jaar, met een hernieuwbaar mandaat. Ze komen minstens twee keer per jaar maar tevens zo vaak als nodig samen. Het is aan de voorzitter om het comité bijeen te roepen wanneer de situatie dit vereist (nieuwe beoordeling, resultaten van een lopende beoordeling, enz.).

Uit het koninklijk besluit betreffende de organisatie en werking - KB Adviescomité (.PDF) ervan blijkt dat het comité zich niet beperkt tot het ontvangen en lezen van een beoordelingsdossier. Het krijgt eerst een ontwerpregister van de auteur van het plan of programma, waarin de omvang en de nauwkeurigheid van de informatie in het milieueffectenrapport wordt bepaald. Als echt onderzoeksorgaan moet het comité vervolgens alle onderzoeken uitvoeren en alle inlichtingen vragen die nodig blijken om de juistheid na te gaan van de gegevens vermeld in de aanvragen of om de problemen van algemene of bijzondere aard die verband houden met zijn opdracht te behandelen.

Als dit onderzoekswerk eenmaal is afgerond worden de tien leden uitgenodigd om, indien mogelijk met consensus, een advies uit te brengen. Als zij daar niet in slagen gaat het comité over tot stemming waarbij de stem van de voorzitter doorslaggevend is in geval van een ex aequo. Het advies kan eveneens de verschillende standpunten weergeven die binnen het comité werden uiteengezet.