België keurde het Verdrag van Stockholm goed in augustus 2006. Het Nationaal Implementatieplan (NIP) van België werd uitgewerkt in februari 2009. De update werd gepubliceerd in januari 2019 op de website van de Conventie.

In de praktijk wordt er in België geen enkele POP opzettelijk geloosd of geproduceerd. De enige aanzienlijke lozing in het leefmilieu is die van dioxinen en furanen, veroorzaakt door industriële activiteiten en transport.

Om die reden hebben de Belgische raffinaderijen (die onder het federale niveau vallen) de eenheden waar tetra-ethyllood werd toegevoegd aan loodhoudende benzine ontmanteld. Dat veroorzaakte namelijk emissies van dioxinen en furanen bij de verbranding.
 
De gewestelijke overheden volgen de emissies van dioxinen, furanen, HCB, PAK’s  en PCB’s uiterst nauwkeurig op via regelmatig toezicht en monitoring
 

Document