Het Verdrag van Stockholm werd goedgekeurd in november 2004.

De Europese verordening nr. 2019/1021 van juni 2019 zorgt voor de uitvoering van de verbintenissen in het Verdrag.

Deze verordening verbiedt de productie en het gebruik van de volgende stoffen: aldrin, chloordaan, chloordecon, dieldrin, endrin, hexabroombifenyl, mirex, toxafeen, DDT, heptachloor, HCB en HCH (lindaan inbegrepen).

Ze beperkt ook het gebruik van PCB’s, PFOS en tetra-, penta-, hexa en heptabroomdifenylether, en verplicht de landen om hun emissies van dioxinen, furanen, HCB, PCB’s, PAK’s en PeCB te beperken.

Tot slot legt ze specifieke grenswaarden vast voor de verbranding van stedelijk afval, en van gevaarlijke en geneeskundige afvalproducten.

Om haar verplichtingen in het kader van het Verdrag na te komen, moet elke Partij, de Europese Gemeenschap inbegrepen, een actieplan opstellen en uitvoeren voor de POP’s die in het Verdrag zijn opgenomen. Het EU-implementatieplan werd in maart 2007 goedgekeurd. De laatste bijwerking werd in januari 2019 gepubliceerd op de website van de Conventie. 
 
Voor meer informatie kan u terecht op de site van de Europese Commissie,