EPD staat voor “environmental product declaration” en is een schriftelijke verklaring met gekwantificeerde informatie over een bepaalde set van milieu-impacten gebaseerd op een levenscyclusanalyse.

Het KB Milieuboodschappen voorziet in de oprichting van een federale EPD databank en legt verschillende regels vast eigen aan een EPD programma. Het EPD programma zet de eisen van het KB Milieuboodschappen om naar praktijk. De FOD Volksgezondheid baseert zich hiervoor op de NBN EN ISO 14025 waardoor ze optreedt als programma operator. Het programma van de FOD Volksgezondheid krijgt de naam “Belgisch EPD Programma”, afgekort tot B-EPD.

Het hoofddoel van het Belgisch EPD programma is een kader te bieden voor geïnteresseerde organisaties om EPDs te ontwikkelen en ter beschikking stellen conform het KB EPD. Het B-EPD programma is toegankelijk voor bouwproducten die in de handel worden gebracht of op de markt worden aangeboden in België of die in bouwwerken op Belgisch grondgebied kunnen worden gebruikt.

Het programma is gestart op 7 december 2016.

Enkele veelgestelde vragen vindt U hier : FAQ (EN only)

Structuur

De programma operator is de FOD Volksgezondheid. Zij laat zich bijstaan door een stuurgroep, een adviesgroep, een comité van experten, een comité voor de review van PCR documenten en een comité mbt verifiërende personen. Voor meer informatie verwijzen we naar de Algemene programma instructies.

Verificatie

Een EPD is conform het B-EPD programma als zijn conformiteit met het KB Milieuboodschappen en de Algemene Programma Instructies werd geverifieerd.

Dit kan enkel gebeuren door een verifiërende persoon die zich voorafgaandelijk heeft aangemeld bij de programma operator. De procedure en kosten hiervoor vindt u bij de referentiedocumenten.

De fabrikant is vrij om binnen de lijst van aangemelde verifiërende personen iemand te kiezen.

Integratie van EPD's in de TOTEM-bibliotheek

Sinds de lancering van TOTEM in 2018 worden generieke milieu-impactdata gebruikt om de impact van gebouwen en elementen te beoordelen.

Dit jaar gaan we ook specifieke milieu-impactdata, gedeclareerd door producenten onder de vorm van een EPD (Environmental Product Declaration),  integreren.

De EPD-gegevens zullen ingeladen worden uit de Belgische B-EPD databank. Het linken van de B-EPD databank en TOTEM vereiste eerst een duidelijk en stabiel kader: sinds november 2019 is op Europees niveau het amendement A2 op de norm EN15804 aangenomen. Dit stelt ons in staat om de voorwaarden voor de EPD-integratie in TOTEM vast te leggen voor de komende 5 jaar.

De integratie gebeurt in 2 stappen, telkens voorafgegaan door een testfase:

  • Tegen midden 2020 zullen de gevalideerde en geverifieerde B-EPD's die volgens de EN15804+A1 werden opgesteld geïntegreerd worden in de TOTEM-bibliotheek; ze zullen publiek beschikbaar zijn tot eind 2020
  • Begin 2021 zal TOTEM een grote update ondergaan om te voldoen aan de norm EN15804+A2. Vanaf dan zullen alle geverifieerde en gevalideerde B-EPD's die volgens de norm EN15804+A2 zijn opgesteld in de TOTEM-bibliotheek opgenomen worden. TOTEM zal dit kader aanhouden voor 5 jaar.

Indien u andere vragen heeft over de EPD-integratie in TOTEM of u wenst deel te nemen aan de tweede testfase (tweede helft van 2020) met B-EPD's volgens EN15804+A2, kan u contact opnemen met de TOTEM-helpdesk.

We willen alle fabrikanten aanmoedigen om hun eigen B-EPD volgens EN15804+A2 op te stellen; vanaf 2021 zullen deze gegevens publiek beschikbaar zijn voor gebruik door alle TOTEM-gebruikers! Voor specifieke vragen over B-EPD’s kan u contact opnemen met de FOD Leefmilieu (epd@health.fgov.be).

Referentiedocumenten

Methodologie

Met het oog op integratie in Totem (de gebouwcalculator van de gewestelijke overheden) stellen wij de volledig set van impact categorieën en hun methodologie digitaal ter beschikking. U kan deze zo gemakkelijk importeren in uw Gabi en Simapro software. Ze zijn verplicht voor gebruik in Totem.

Deze bestanden zijn enkel relevant voor B-EPDs volgens EN 15804+A1. Voor EN 15804+A2 is de volledige set van “core” en “additional” indicatoren van toepassing.

U wenst zich aan te melden als verifiërende partij?

De richtlijnen en tarieven om zich aan te melden vindt u in het referentiedocument verifiërende personen.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in via  epdnews@environment.belgium.be en we brengen u op de hoogte bij de publicatie van nieuwe documenten of belangrijke nieuwsfeiten.

Contact

Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid,Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Dienst Productbeleid

Victor Hortaplein, 40 bus 10
1060 Brussel
Telefoon : +32 (0)2 524.97.97
Email: epd@environment.belgium.be