Als burger heeft u toegangsrecht tot de milieu-informatie van België. De federale overheid publiceert om de vier jaar een federaal milieurapport in samenwerking met alle federale administratieswier bevoegdheden een invloed kunnen hebben op het milieu. Ook de federale nota’s over de milieu-indicatoren worden om de vier jaar gepubliceerd, twee jaar na het federaal rapport.

Het eerste federale Milieurapportdat in 2010 werd gepubliceerd, liet toe een zeer volledige inventaris te maken van de milieubevoegdheden van iedere federale administratie. De daarop volgende rapporten hadden onder meer tot doel de evolutie aan te tonen in vergelijking met deze eerste stand van zaken.

De voornaamste les die uit dit eerste rapport kon worden getrokken was dat belangrijke milieubevoegdheden of bevoegdheden die verband houden met het milieu, nog altijd voorbehouden zijn voor het federale niveau. Ook tal van hefbomen voor sectorale acties bevinden zich op federaal niveau.

Het eerste federaal milieurapport

Uit dit rapport werden volgende conclusies getrokken :

- Op het niveau van de toestand van het marien milieu, is de beoordeling van de toestand van het mariene milieu gesteund op een goed uitgewerkte wetenschappelijke basis.

Op het niveau van de milieubevoegdheden : de productnormen in de brede betekenis van het woord, de kernenergie, de import/export/doorvoer van dier- en plantensoorten en de doorvoer van afvalstoffen vormen de “basis” van het federale milieubeleid.

Op het niveau van het klimaat, de biodiversiteit, de Noordzee, waarvoor de Gewesten bevoegd zijn, werden door de federale overheid nieuwe beleidslijnen opgestart eind jaren 90, ingevolge de uitvoering van internationale en Europese engagementen.

- In het sectorale beleid bevinden belangrijke drijfveren voor de uitvoering van het beleid zich buiten de ecologische context: onderzoek en wetenschap, fiscaliteit, openbare markten, energie, bescherming van de consument en de volksgezondheid, voedselveiligheid, enz. Deze laatste zijn verdeeld over een groot aantal overheden en actoren.

Raadpleeg de andere Federale Milieurapporten