De federale overheid heeft het eerste Bijenplan 2012-2014 geïmplementeerd. Dit Federale Bijenplan heeft een federaal en nationaal "Bijenbestuur” ingesteld dat concrete acties  heeft kunnen realiseren en talrijke veelbelovende projecten in gang heeft gezet . U kunt het Bijenplan 2012-2014, alsmede de balans vinden op: info-bijen.be.

De uitdagingen zijn talrijk, daarom heeft de federale regering een Federaal Bijenplan 2017-2019 opgesteld. In dit Plan bevinden zich zowel verschillende maatregelen die recent door de regering genomen zijn als acties die in de nabije toekomst zullen worden geïmplementeerd. Dit plan omvat 8 delen:

 • De beschikbaarheid verbeteren van de diergeneeskundige producten die noodzakelijk zijn voor de bijenzorg en de rol van de dierenartsen in het beheer van de gezondheid van de honingbijen versterken
 • Tools ontwikkelen om de bestrijding van bijenziektes te verbeteren 
 • Een monitoring van de mortaliteit van de honingbijen uitvoeren en de vermoedelijke oorzaken van deze mortaliteit beter begrijpen
 • De risico’s die samenhangen met de gewasbeschermingsmiddelen in kaart brengen, evalueren en beheren
 • De risico’s die samenhangen met de introductie van invasieve soorten en schadelijke organismen of met het handelsverkeer in bijen voorkomen
 • De verplichte bestrijding van distels die schadelijk zijn voor de landbouwactiviteit herzien 
 • Voor maatregelen ten voordele van de bestuivers sensibiliseren en deze stimuleren
 • Het overleg en de nationale coherentie versterken

Achter deze acht delen schuilen vier ambities van de regering:

 • De imkers helpen
 • De wortels van het probleem beter begrijpen
 • De risico’s beter beheersen
 • Alle betrokken actoren mobiliseren

Om haar ambities waar te maken, bundelt de federale regering haar krachten in de Task Force die instaat voor de federale governance van de bijenproblematiek en die bestaat uit de volgende eenheden:

 • het DG Dier, Plant en Voeding van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL)
 • het DG Leefmilieu van de FOD VVVL
 • de Cel Contractueel Onderzoek van de FOD VVVL
 • het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV)
 • het Federaal Agentschap voor de Geneesmiddelen en de Gezondheidsproducten (fagg)

De verschillende hefbomen van de federale overheid - dierengezondheid, de productnormen, het duurzaam gebruik van de biodiversiteit, de volksgezondheid en het wetenschappelijk onderzoek dat gelinkt is aan haar bevoegdheden – zullen op die manier worden gemobiliseerd.

De Task Force zal verantwoordelijk zijn voor de opvolging van de implementatie van het plan. Hiervoor zal de Task Force minstens twee keer per jaar samenkomen.

Document