Het Focal Point (FP):

Ter ondersteuning van het Adviesforum voor de uitvoering van gemeenschappelijke projecten tussen de EFSA en de lidstaten werd in 2008 een netwerk van focal points opgericht.

Die dienen als interface tussen de EFSA, de nationale overheden die belast zijn met de voedselveiligheid in de EU-lidstaten en de nationale wetenschappelijke instellingen.

Hun taak bestaat erin de wetenschappelijke samenwerking en de netwerkactiviteiten tussen de lidstaten en de EFSA significant te verbeteren.

Hun voornaamste taken zijn:

1. Uitwisseling van wetenschappelijke informatie over:

De FP’s moeten instaan voor de uitwisseling van informatie over de relevante wetenschappelijke resultaten, de activiteiten inzake gegevensinzameling en / of andere relevante wetenschappelijke informatie over de risicobeoordeling.

2. De samenwerking via artikel 36 en de databases of de netwerken van nationale wetenschappelijke experts:

De FP’s moeten adviezen verstrekken over acties van gemeenschappelijk belang in het kader van artikel 36 en promotieactiviteiten om wetenschappelijke experts aan te zetten tot samenwerking met de EFSA, bijvoorbeeld:

  • Instaan voor het bijwerken van de lijst met in België bevoegde organisaties (zogenaamde instellingen van « artikel 36 »)
  • Adviezen verstrekken aan de EFSA (via de inzameling of de overdracht van informatie) over wetenschappelijke acties van gemeenschappelijk belang die ondernomen zouden kunnen worden binnen het netwerk van de art. 36
  • Ontwikkelen en bijwerken van een database van wetenschappelijke experts en wetenschappelijke instellingen in België die de EFSA en de nationale overheden op het vlak van risicoanalyses zouden kunnen helpen

3. Netwerkvorming en versterking van de zichtbaarheid van de EFSA en haar rol binnen het voedselveiligheidssysteem van de EU.

4. Mogelijkheden qua opleiding inzake risicobeoordeling:

  • De FP’s geven de informatie die aangeleverd is door de EFSA en de nationale overheden betreffende de mogelijkheden qua opleiding inzake risicobeoordeling, door aan de bevoegde nationale organisaties en dragen op die manier bij tot de harmonisering van de praktijken voor risicobeoordeling in de hele EU.
  • De FP’s zullen, in voorkomend geval, hun steun verlenen aan de invoering van cursussen gefinancierd met publieke fondsen, zoals verbeterde cursussen risicobeoordeling voor voedingsrisico’s en gevorderde cursussen risicobeoordeling georganiseerd door de EFSA.

5. De coördinatie van de wetenschappelijke netwerken van de EFSA op nationaal niveau:

De FP’s moeten een doeltreffende en gunstige informatiestroom tussen de leden van het AF en de nationale vertegenwoordigers in de wetenschappelijke netwerken van de EFSA bevorderen, door de nationale netwerken te versterken.

6. Internationale samenwerking:

De FP’s moeten de leden van de EFSA en van het AF de relevante informatie over de activiteiten inzake internationale wetenschappelijke samenwerking in verband met de risicobeoordeling helpen delen.

In België bevindt het Focal Point zich binnen de dienst Internationale Betrekkingen (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu):

Het is tijd om te feesten : 10 jarig bestaan EFSA Focal Point

De afgelopen tien jaar, De focal points van de EFSA zijn opgetreden als ambassadeurs in de lidstaten van de EU en zijn hebben als een netwerk van grensoverschrijdende samenwerking gefunctioneerd op het gebied van voedselzekerheid..

Om de gebeurtenis te markeren, belicht een nieuwe interactieve tijdschaal de belangrijkste verwezenlijkingen van het netwerk. Zie de link hieronder : interactive timeline

Lees de infographic van Focal Point prestaties hieronder, die is ook aan de Focal Point pagina toegevoegd.

Contactpersoon:

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Dienst Internationale Betrekkingen en Public Health Emergencies

Mevr. Laurence Ballieux

Tel.: +32 2 524 90 38

E-mail: efsafocalpoint@health.belgium.be