De wetgever vindt het belangrijk dat een objectieve en neutrale medische instantie raad geeft over je medische toestand.

Alle artsen die voor de GGD werken, voeren hun missies volledig onafhankelijk uit.

 

Wat onderzoekt de arts-expert van de GGD?

De arts-expert van de GGD onderzoekt je fysische en/of psychische letsels. Hij gaat de oorsprong van de letsels na, bekijkt of deze letsels effectief in verband staan met de ingeroepen feiten. Conform de wetgeving, baseert hij zich op de Officiële Belgische Schaal (BOBI) om de graad en de duur van de invaliditeit te bepalen. De GGD geeft ook medisch advies over de eventuele toekenning van een speciale vergoeding als hulp van derden nodig zou zijn.

 

OPROEPING

De GGD zal je uitnodigen voor een medisch onderzoek bij een arts-expert van de GGD. De onderzoeken in het Nederlands vinden plaats in Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt en Leuven.

De GGD probeert telkens een onderzoek voor je te plannen binnen de 3 maanden na ontvangst van de opdracht. Je ontvangt een brief van de GGD waarin de praktische modaliteiten om een afspraak vast te leggen in detail worden beschreven. 

Als je niet aanwezig kan zijn op de voorziene datum, contacteer de GGD dan zo snel mogelijk zodat we een nieuwe afspraak kunnen plannen.

Pas op! Als je je tweemaal zonder geldige reden niet zou aanbieden bij de GGD, wordt je dossier terug overgemaakt aan de opdrachtgevende dienst zonder medisch advies.

 

Hoeveel kost dit onderzoek?

Je hoeft niets te betalen voor het onderzoek bij de GGD. Ook als de arts van de GGD eventuele bijkomende gespecialiseerde onderzoeken zou vragen, is dit gratis.

Voor alle duidelijkheid: Medex neemt de kosten van onderzoeken die je zelf hebt aangevraagd om je dossier te staven, niet ten laste!

 

DE dag van het onderzoek

De dag van je onderzoek, dient je het volgende mee te nemen:

  • je identiteitskaart,
  • de oproeping voor je medisch onderzoek en
  • een kopie van medische rapporten die nuttig zijn en die je nog niet meestuurde toen je je herstelpensioen aanvroeg.

Het is mogelijk je te laten begeleiden door een arts. Opgelet, dit betekent niet dat er een akkoord gevonden moet worden tussen de arts-expert van de GGD en de arts die je begeleidt. Het betreft hier dus geen tegensprekelijke expertise. De arts-expert van de GGD zal in zijn besluiten echter wel rekening houden met de argumenten van je arts.

Als je arts niet aanwezig kan zijn de dag van je onderzoek, mag hij altijd een gemotiveerd medisch verslag (per mail of per brief, via jou, ...) opsturen naar het medisch centrum dat je dossier beheert; Medex moet dit verslag ontvangen hebben ten laatste op de dag van je onderzoek.

Een advocaat en/of een andere niet-medische raadgever mag ook deelnemen aan het onderhoud met de arts-expert van de GGD, maar niet aan het medisch onderzoek zelf wegens het medisch geheim.

 

medisch advies

De arts-expert van de GGD zal je zijn gemotiveerd medisch advies nooit meedelen na het medisch onderzoek.

Hij heeft een maand de tijd om zijn conclusies neer te schrijven en zijn gemotiveerd medisch advies te bezorgen aan de arts van de dienst Medische Kwaliteit van de GGD. Als de arts-expert van de GGD bijkomende gespecialiseerde onderzoeken aanvraagt, kan deze termijn van een maand overschreden worden.

De arts van de dienst Medische Kwaliteit van de GGD verifieert of de opdracht volledig en correct is uitgevoerd en pas dan zal hij het advies van de arts-expert van de GGD goedkeuren.

Daarna wordt het gemotiveerd medisch advies verstuurd naar de opdrachtgevende dienst (de Cel voor Burgerlijke Oorlogsslachtoffers en de slachtoffers van daden van terrorisme van de Federale Pensioendiest (FPD)). Je ontvangt een kopie per post of per mail, al naar gelang je wensen. 

Als je meer informatie wil om het advies van de GGD beter te begrijpen, consulteer dan je behandelende arts.

De gemiddelde termijn om een advies te geven is 6 maanden vanaf de ontvangst van de opdracht door de GGD.

 

verplaatsing naar het medisch centrum

  • Indien je je verplaatst met de trein en je ons voldoende op voorhand verwittigt, ontvang je een reisvordering om met de NMBS te reizen.
  • Indien je grote problemen hebt om je te verplaatsen, kan je je thuis laten onderzoeken of in de instelling waar je verblijft. Hiertoe dient er evenwel een aanvraag te worden ingediend bij het medisch centrum Medex die je oproept. Voeg een medisch attest bij je aanvraag.
  • Indien onze arts-expert van mening is dat je je dient te laten onderzoeken door een erkende arts-specialist en je niet woont in dezelfde stad als deze waar zich het kabinet van de arts-specialist bevindt, zal je een reisvordering krijgen om met de NMBS te reizen.

Contact information

Zuidertoren - 22 ste verdieping  - 1060 Brussel
02/558 60 15

 

  • Indien je een vraag hebt over het medisch onderzoek, contacteer Medex:
 02/524 91 91 (van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u)