Federal Report EnvironmentDe federale milieurapporten zijn documenten die door de federale administraties opgesteld worden en gecoördineerd worden door het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid. De inhoud en de verspreiding ervan worden georganiseerd volgens de bepalingen van de wet van 5 augustus 2006 over de toegang van het publiek tot milieu-informatie.

Tweede federaale milieurapport

Het nieuwe rapport bevat twee onderdelen: een deel over de toestand van het mariene milieu en een deel over de andere belangrijke aspecten van het milieubeleid.

De toestand van het mariene milieu in België

Dit eerste onderdeel heeft betrekking op het hele Noordzeegebied. Er worden een hele reeks positieve punten naar voren gebracht: de visgemeenschappen die de zeebodem bevolken, zijn aan het herstellen, de hoeveelheden kwik en lood afkomstig van de grote rivieren dalen en 5,4 % van het hele Noordzeegebied is nu een beschermd marien gebied. Andere problemen blijven evenwel bestaan, zoals de kusteutrofiëring (vermesting), de vervuiling van de zee door gevaarlijke producten, de hoeveelheid afval, de te trage evolutie naar een duurzame visvangst, de moeilijke voortplanting van bepaalde zeevogels, de aantasting van de zeebodem door de bodemtrawlvisserij en de impact van de klimaatverandering.

De andere belangrijke aspecten van het federale beleid

In het tweede onderdeel worden drie andere aspecten van het milieubeleid in detail beschreven: de strijd tegen de klimaatverandering, de bescherming van de biodiversiteit en duurzame productie- en consumptiepatronen. In vergelijking met het vorige rapport, werden heel wat acties in die verschillende domeinen voortgezet of opgestart. Hoewel er lokaal vooruitgang werd geboekt, bemoeilijken talrijke hindernissen de implementatie van een efficiënt milieubeleid. Deze hindernissen hangen samen met de economische en politieke crises en met een zekere onverschilligheid voor de milieukwestie.

De conclusies wijzen op een overgangsperiode die versneld plaatsvindt in de Belgische maatschappij. De nood bestaat om een sterke en coherente governance tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus te ontwikkelen en de dialoog met de georganiseerde civiele samenleving, de sociale gesprekpartners en meer in het algemeen alle burgers uit te breiden. Dit moet worden gezien in een bredere context van duurzame ontwikkeling zodat het beleid rekening kan houden met de demografische en economische ontwikkelingen, de evolutie op de arbeidsmarkt, de technologische en culturele aanpassingen, de globalisering en de uitdagingen op het vlak van het leefmilieu.

Links naar:

- De toestand van het mariene milieu van de Noordzee in België
- De andere aspecten van het federale milieubeleid

U kunt de federale milieu indicatoren nota voor de periode 2009-2012 in pdf-formaat downloaden. 

U kunt het federaal milieurapport voor de periode 2004-2008 in pdf-formaat downloaden. Het bevat een analyse van het federale milieubeleid op drie verschillende niveaus: het niveau van de toestand van het marien milieu, het niveau van de milieubevoegdheden en het sectoraal beleid alsook de bijhorende conclusies.

Federaal rapport in hoofdstukken:

Inleiding + Samenvatting

Algemene Inleiding

Toestand van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België

NL 3. Deel 1

Het federale beleid met een impact op het leefmilieu

NL 4. Deel 2 h1 Ontwikkeling en belang van het milieurecht

NL 4. Deel 2 h2a Productbeleid

NL 4. Deel 2 h2b Stoffenbeleid

NL 4. Deel 2 h2c Inspectie

NL 4. Deel 2 h3 Preventie en risicobeheer inzake leefmilieu en gezondheid

NL 4. Deel 2 h4 Bescherming van de biodiversiteit

NL 4. Deel 2 h5 Marien milieubeleid

NL 4. Deel 2 h6 Klimaat

NL 4. Deel 2 h7 Stratosferische ozonlaag

Het federale beleid met een impact op het leefmilieu

NL 5. Deel 3 h8 Justitie

NL 5. Deel 3 h9 Wetenschapsbeleid

NL 5. Deel 3 h10 Energie

NL 5. Deel 3 h11 Economie

NL 5. Deel 3 h12 Financiën

NL 5. Deel 3 h13 Mobiliteit

NL 5. Deel 3 h14 Binnenlandse Zaken

NL 5. Deel 3 h15 Defensie

NL 5. Deel 3 h16 Volksgzondheid en Voeding

NL 5. Deel 3 h17 Buitenlandes zaken

NL 5. Deel 3 h18 Ontwikkelingssamenwerking

NL 5. Deel 3 h19 Duurzam Ontwikkeling

Document