Het veiligheidsinformatieblad is voor elke stof en elk mengsel verplicht op grond van artikel 31 en bijlage II van de REACH-verordening. Deze bijlage bevat alle informatie die moet vermeld worden op dit informatieblad. Het veiligheidsinformatieblad moet minstens opgesteld zijn in de officiële taal/talen van het taalgebied waar de stoffen of de mengsels te koop zijn.

De leverancier van een stof of mengsel moet de afnemer van die stof of dat mengsel een veiligheidsinformatieblad bezorgen:
a) indien een stof of mengsel beantwoordt aan de criteria voor een indeling als gevaarlijke stof of gevaarlijk mengsel
of
b) indien een stof persistent, bioaccumulerend en toxisch of heel persistent en heel bioaccumulerend is
of
c) indien een stof werd opgenomen in de lijst die werd opgesteld overeenkomstig artikel 59, paragraaf 1 van de REACH-verordening, voor andere redenen dan die genoemd in punten a) en b).

De leverancier bezorgt de afnemer op zijn verzoek een veiligheidsinformatieblad wanneer het mengsel niet aan de criteria voor indeling als gevaarlijk voldoet, maar:
a) in een afzonderlijke concentratie van ≥ 1 gewichtsprocent voor niet-gasvormige mengsels en ≥ 0,2 volumeprocent voor gasvormige mengsels ten minste één stof bevat die gevaarlijk is voor de gezondheid of het milieu
of
b) in een afzonderlijke concentratie van ≥ 0,1 gewichtsprocent voor niet-gasvormige mengsels ten minste één persistente, bioaccumulerende en toxische of heel persistente en heel bioaccumulerende stof bevat, overeenkomstig de criteria van bijlage XIII, of die om andere dan de onder a) genoemde redenen is opgenomen in de overeenkomstig artikel 59, lid 1, opgestelde lijst
of
c) een stof bevat waarvoor in de EU grenzen voor de blootstelling op het werk bestaan.

De informatie op het veiligheidsinformatieblad moeten in overeenstemming zijn met het verslag over de chemische veiligheid, wanneer dat vereist is.

Tenzij een afnemer of verdeler ernaar vraagt, moet u het veiligheidsinformatieblad niet bezorgen wanneer de gevaarlijke stoffen of mengsels die aan het grote publiek worden aangeboden of verkocht, voorzien zijn van voldoende informatie. Die informatie moet de gebruikers in staat stellen om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen ter bescherming van de menselijke gezondheid, de veiligheid en het leefmilieu.

Zodra er belangrijke wijzigingen aan de samenstelling worden aangebracht, moet het veiligheidsinformatieblad herzien worden, maar de indelingen overeenkomstig de oude wetgeving, m.a.w. overeenkomstig de richtlijn 1999/45 moeten tot 1 juni 2015 op het veiligheidsinformatieblad vermeld blijven.
Meer informatie over de manier waarop een veiligheidsinformatieblad (VIB) moet worden opgesteld, is te vinden in de technische gids gepubliceerd door het ECHA «Gids voor het opstellen van de veiligheidsinformatiebladen».

Het veiligheidsinformatieblad kan ook door andere wetgevingen vereist worden.