De Organisatie van de Verenigde Naties (OVN) heeft een verdrag uitgewerkt ter bescherming van de biodiversiteit. Dit verdrag inzake de biologische diversiteit (VBD) werd aangenomen tijdens de Top van de Aarde te Rio de Janeiro in 1992.

Het Verdrag inzake biologische diversiteit (VBD) streeft drie belangrijke doelstellingen na:
- het behoud van de biodiversiteit;
- het duurzaam gebruik van haar bestanddelen;
- de eerlijke en billijke verdeling van de voordelen die voortvloeien uit het gebruik van de genetische rijkdommen.

Dit Verdrag omvat alle ecosystemen, soorten en genetische rijkdommen. Het koppelt de gebruikelijke instandhoudingsinspanningen aan de economische doelstellingen door een duurzaam en evenwichtig gebruik van de biologische rijkdommen te bevorderen.

Het Verdrag inzake de biologische diversiteit werd door België geratificeerd op 22 november 1996. Voor de uitvoering ervan hebben de ondertekende Lidstaten Actieplannen of Nationale Strategieën uitgewerkt voor de instandhouding en het duurzaam gebruik van de biologische diversiteit.

Het Verdrag inzake Biologische Diversiteit omvat ook het domein van de biotechnologie via zijn Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid, waarin technologische ontwikkelingskwesties en de verdeling van de voordelen van de biotechnologie en de bioveiligheid aan bod komen.

In 2010 werden verschillende akkoorden goedgekeurd om de 3 doelstellingen van dit Verdrag te halen, waaronder met name het Strategisch Plan 2011-2020 voor de biologische diversiteit (met inbegrip van de Aichi-doelstellingen) en het Protocol van Nagoya inzake de toegang tot genetische rijkdommen en de correcte en eerlijke verdeling van de voordelen die daaruit voortvloeien.

Ons land heeft onlangs zijn nationale strategie geactualiseerd zodat deze overeenstemt met de doelstellingen van de EU biodiversiteitsstrategie voor 2020 en van het Strategisch plan van het VBD.