Van 2012 tot 2016 heeft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) jaarlijks de prijs "Wetenschap en Volksgezondheid" uitgereikt. De HGR heeft nadien beslist om deze prijs vanaf 2016 één keer om de 2 jaar te organiseren. Deze prijs wordt toegekend aan onderzoekers die hun doctoraatsthesis aan een Belgische universiteit verdedigd hebben in de 3 jaren voorafgaand aan het jaar van de prijsuitreiking. De prijs wordt openbaar bekendgemaakt en aan de laureaat overhandigd ter gelegenheid van een vergadering van het College van de HGR. In 2018 zal de prijs € 2.000 bedragen.

De periode om kandidaturen in te dienen voor de prijs 2018 is officieel geopend en wordt afgesloten op 01 maart 2018.


Reglement

Er geldt geen enkele beperking wat betreft de faculteit van de kandidaat. Het onderwerp van de thesis moet verband houden met de volksgezondheid en één van de activiteitsdomeinen van de HGR:

 • Geestelijke gezondheid en psychosociale factoren;
 • Fysische omgevingsfactoren (ioniserende en niet-ioniserende stralingen en andere);
 • Chemische omgevingsfactoren;
 • Voeding en gezondheid met inbegrip van veiligheid van de voedselketen en microbiologie van de voeding;
 • Bloed en bloedderivaten, cellen, weefsels en organen van menselijke en dierlijke oorsprong;
 • Vaccinatie, infectiologie en infectiebeheersing;
 • Cosmetologie en cosmetische toestellen met inbegrip van esthetische heelkunde;
 • Public Health Genomics.

De uitnodiging voor kandidaatstelling wordt op onze website gepubliceerd en naar de universiteiten verstuurd. Er worden affiches gemaakt evenals een uitnodiging via mail met een eventuele link naar de universiteiten.
De kandidaturen moeten ten laatste op 01 maart 2018 ingediend worden bij het secretariaat van de Raad, via mail ter attentie van mevrouw F. Berthault (florence.berthault@sante.belgique.be).
De officiële bekendmaking van de prijs gebeurt tijdens een Collegevergadering van de Raad.


Dossier van kandidatuurstelling

Volgende documenten moeten per mail in pdf-formaat verstuurd worden:
1/ een samenvatting in het Engels van de doctoraatsthesis (max. 10 blz.);
2/ een justificatie in het Engels met het standpunt van de kandidaat i.v.m. de volgende criteria (die als basis voor de beoordeling van de jury zullen dienen):

 • originaliteit, methodologie en wetenschappelijke juistheid van de thesis;
 • pluridisciplinariteit, techniciteit en moeilijkheidsgraad,
 • praktische toepasbaarheid en mogelijke impact op de volksgezondheid
 • (maximum 10 lijnen voor elk van de 3 selectiecriteria) en hieraan toegevoegd
 • de wetenschappelijke publicaties van de kandidaat

3/ de doctoraatsthesis;
4/ het CV van de kandidaat (voor zover dit niet vervat is in de doctoraatsthesis);
5/ een document van de universiteit waaruit blijkt dat de doctoraatsthesis succesvol verdedigd werd, met vermelding van de datum. De thesis moet openbaar verdedigd zijn tijdens de academiejaren 2015 tot 2017.


Administratieve ontvankelijkheid, selectie en jury
1/Het secretariaat en het Bureau van de Raad beoordelen de administratieve ontvankelijkheid van de op tijd ingediende dossiers met inbegrip van de link met volksgezondheid en een van de activiteitsdomeinen van de Raad.
2/ Alle ontvankelijke dossiers worden door een jury beoordeeld die is samengesteld uit experts van de Raad in de verschillende domeinen waarin de Raad actief is (voorzitter van het domein of vicevoorzitter of expert). De juryleden moeten vrij zijn van belangenconflicten (verwantschapsband met een kandidaat of betrokken bij zijn publicaties, ook als medeauteur) m.b.t. de verdedigde theses.
3/ Beoordelingscriteria van de jury:

 • originaliteit, en wetenschappelijke juistheid van de thesis;
 • pluridisciplinaire aspecten van het werk, techniciteit en moeilijkheidsgraad van het protocol of de gebruikte methodologie;
 • praktische toepasbaarheid van de resultaten en de mogelijke impact op de volksgezondheid.

De beoordeling gebeurt in eerste instantie op basis van de samenvatting in het Engels en het justificatiedocument (documenten 1 en 2).
Daarnaast wordt er rekening gehouden met de kwaliteit van de lay-out en opmaak van de 2 hoger genoemde documenten

Er wordt een rangschikking opgesteld op basis van de rekenkundige som van de quoteringen van de verschillende criteria (10 punten per criterium), omgerekend naar 80 punten. Uit deze rangschikking worden de eerste 4 kandidaten geselecteerd (5 bij ex aequo). De jury kan samenkomen om over de punten en de rangschikking te beraadslagen.

4/ Mondelinge verdediging van de door de jury geselecteerde 4 (5) kandidaten (voorzien in september 2018) die kan worden uitgebreid met andere geïnteresseerden. De verdediging bestaat uit een voorstelling van 10 minuten en 5 minuten vragen/ antwoorden. Daarbij zal de jury oordelen over de kwaliteit van de mondelinge presentatie, inbegrepen de schriftelijke ondersteuning ervan en de antwoorden op vragen van het publiek (PowerPointvoorstelling in het Engels, mondelinge voorstelling in het Engels, Frans of Nederlands) (20 punten).


Publieke bekendmaking van de resultaten en prijsuitreiking
Op basis van het voorstel van de jury zal het College de prijs toekennen.
Een persbericht wordt uitgebracht (voorzien voor de maand oktober).


Laureaten
2012
De eerste prijs werd uitgereikt aan mevr. Heidi THEETEN voor haar thesisonderzoek: "Assessment of immunization programs through serological surveys and immunization coverage studies : implication for vaccination policy in Flanders, Belgium".
De tweede prijs werd uitgereikt aan de heer Pieter VAN DEN ABBEELE voor zijn thesisonderzoek: "Modulation of the intestinal mucosal microbiota by functional foods using novel in vitro and in vivo models".

2013
De eerste prijs werd uitgereikt aan de heer Ambroos STALS voor zijn thesisonderzoek: "Molecular Detection of Noroviruses in Ready-to-eat Foods and Fruit Products".
De tweede prijs werd uitgereikt aan de heer Robert HILBRANDS voor zijn thesisonderzoek: "Immune Monitoring in Type 1 Diabetic Recipients of Defined Beta Cell Grafts: Contribution to Assess Clinical Outcome".

2014
De prijs werd uitgereikt aan Mevr. Stien VANDENDRIESSCHE voor haar thesisonderzoek:  "Molecular Epidemiology of Livestock-associated Staphylococcus aureus in Animal and Human Populations in Belgium".

2015
De prijs werd uitgereikt aan de heer Alexander VAN NUIJS voor zijn thesisonderzoek:  “Wastewater analysis as complementary approach for estimating illicit drug consumption in the general population”.

2016
De prijs werd uitgereikt aan mevr. Kim BEERNAERTvoor haar thesisonderzoek: "Identifying and addressing palliative care needs throughout the illness trajectory".

2017
Er werd in 2017 geen prijs uitgereikt aangezien het Bureau van de HGR heeft beslist om over te gaan tot een tweejaarlijkse prijs van de HGR.