Advies 8939 - Wetteren

Dringend advies ingevolge het treinongeval in Wetteren met betrekking tot blootstelling aan toxische stoffen (oktober 2013) (HGR 8939)

Advies 9115 - KB EPD

Adviesvraag 9115 nopens een ontwerp van KB tot vaststelling van de minimumeisen voor het aanbrengen van milieuboodschappen op bouwproducten en het oprichten van een federale...

Advies 8925 - KB biociden

Adviesvraag voor een voorontwerp van koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden. (HGR 8925) (mei 2013)

Advies 8917 - KB defensie

Adviesvraag inzake een ontwerp KB tot vaststelling van de voorwaarden van het indienen en behandelen van de vrijstelling op de REACH-, de biociden- en de CLP-verordening wanneer...

Advies 8906 - KB pesticidenreductie

Adviesvraag inzake een ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende het Federale Reductieprogramma voor Pesticiden 2013-2017. (HGR 8906) (januari 2013)