Advies 8799 - Ethyleenoxide

Dringend advies inzake de sterilisatie van zuigflessen en spenen voor éénmalig gebruik met ethyleenoxide (december 2011) (HGR 8799)

Advies 8796 - KB drempelniveaus

Koninklijk Besluit tot vaststelling van de drempelniveaus voor de emissies naar het binnenmilieu van bouwproducten voor bepaalde beoogde gebruiken (HGR 8796) (maart 2012)

Advies 8772 - KB biobrandstoffen

Ontwerp van koninklijk besluit houdende bepaling van productnormen voor biobrandstoffen (november 2011) (HGR 8772)

Advies 8792 - KB etiketten

Adviesvraag nopens een ontwerp van Koninklijk Besluit tot vaststelling van de taal op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad van stoffen en mengsels, en tot aanwijzing van...

Advies 8686 - Biocideproducten

Waarschuwing op biocideproducten geschikt voor gebruik door het grote publiek ter attentie van zwangere vrouwen en jonge kinderen (juli 2011) (HGR 8686)