Advies 8603 - Gezond op weg

Gezond op weg - De milieueffecten van het verkeer op de gezondheid (mei 2011) (HGR 8603)

Advies 8724 - KB gewasbeschermingsmiddelen

Ontwerp van koninklijk betreffende het federaal programma ter reductie van de risico’s en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (HGR 8724) (april 2011)

Advies 8723 - KB gewasbeschermingsmiddelen

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen en ter verwezenlijking van hun duurzaam gebruik (april 2011...

Advies 8735 - KB bestrijdingsmiddelen

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het KB van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor...

Advies 8122 - Zuiveringsslib - Bijlage c2

Valorisatie van zuiveringsslib in de landbouw- Aanbevelingen van het FAVV (bijlage c2) (december 2005) (HGR 8122)