De noodzaak van een efficiënter hulpbronnengebruik dwingt ons om alternatieve grondstoffen te ontwikkelen en om meer gerecycleerde materialen te verwerken in producten. Dit streven naar efficiëntie mag echter niet tegen elke prijs gebeuren. Deze nieuwe risico’s moeten dus geïdentificeerd en geëvalueerd worden vooraleer we ze kunnen beheersen.

Niet duurzame benutting van de biomassa

Een piste die door de industriëlen wordt overwogen is het vervangen van fossiele (of andere) grondstoffen door grondstoffen afkomstig uit biomassa. De biobrandstoffen zijn hiervan een goed voorbeeld..
Biomassa is echter afkomstig van ecosystemen die steeds meer onder druk komen te staan. Deze druk kan de hernieuwbare aard van deze hulpbronnen in gevaar brengen.

Het toegenomen gebruik van grondstoffen uit biomassa kan ook leiden tot enkele neveneffecten zoals :
• conflicten inzake territoriumbeheer (inclusief grondeigendom en toegang tot grond) ;
• een sterkere druk op de waterhulpbronnen ;
• prijsstijgingen voor levensmiddelen;
• biodiversiteitsverlies ;
• enz.
Een duurzame en gecontroleerde benutting van de biomassa is dus noodzakelijk om elke sociale of milieuhinder te voorkomen, terwijl er toch wordt tegemoet gekomen aan de nieuwe noden van onze economie.

Recyclage heeft zijn grenzen

Om een efficiënt hulpbronnengebruik te garanderen, wordt meer en meer aangeraden om gerecycleerde materialen te verwerken in producten. Uiteraard moet dit gebeuren zonder gevaar voor het milieu en de menselijke gezondheid. Bepaalde vormen van afval die worden gebruikt als grondstoffen kunnen echter verontreinigd zijn door toxische chemische stoffen, zware metalen, enz. Dit is bijvoorbeeld het geval met bouwafval, elektrisch en elektronisch afval, plastics die in contact kwamen met bepaalde chemische producten, banden die nanodeeltjes bevatten, enz.

Dergelijk afval mag dus niet zomaar om het even hoe gerecycleerd worden.

Waardevolle hulpbronnen in de nieuwe generatie producten

Om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de klimaatverandering en de reductie van het energieverbruik, wordt de markt overspoeld met nieuwe, uiterst performante producten : windmolenturbines, fotovoltaïsche cellen, verlichtingstoestellen, enz…).

Deze producten kunnen echter een reeks waardevolle hulpbronnen bevatten waarvan het gebruik dient beperkt te worden.