Humane biomonitoring is een onderzoeksmethode waarbij men ‘meet in het menselijk lichaam’. Mensen worden blootgesteld aan vervuilende stoffen in het leefmilieu, in hun woning, in hun voeding, enz. Bij humane biomonitoring worden urine, haar, bloed, speeksel, moedermelk, nagels, vetweefsel, zaadcellen of andere weefsels onderzocht om na te gaan welke hoeveelheden van sommige chemische stoffen in het lichaam aanwezig zijn en de relatie te leggen met leef- en eetgewoonten. Biomonitoring blootstellingsmerkers geven info over onze blootstelling aan chemische stoffen en effectmerkers geven info over de gevolgen van de aanwezigheid van deze chemische stoffen in ons lichaam op onze gezondheid.

DEMOCOPHES (bestaat enkel in het Engels) is een Europees LIFE+ project waarbij 17 landen uittestten of een biomonitoringprogramma voor de Europese Unie haalbaar is. België is één van die 17 landen. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is coördinator van dit project, zowel op Europees als op nationaal niveau. Alle deelnemende landen pasten zoveel mogelijk dezelfde procedures toe om vergelijkbare humane biomonitoringgegevens te verkrijgen die kunnen worden gebruikt in het kader van het overheidsbeleid. Concreet stonden in elk land 120 kinderen (6-11j) en hun moeders vrijwillig haar- en urinestalen af en beantwoordden ze vragen over leef- en eetgewoonten. Geselecteerde labo’s hebben dan kwik in de haarstalen en cadmium, cotinine, ftalaten en bisfenol A in de urinestalen gemeten. De resultaten op Europees niveau van dit LIFE+ project vindt je in een overzichtelijke brochure. Een uitgebreid technisch rapport (bestaat enkel in het Engels) is ook beschikbaar. 

In de loop van de komende maanden, zullen de belangrijkste resultaten worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Ze zullen ook worden besproken in het kader van de verbintenissen met de Wereldgezondheidsorganisatie (bestaat in het Engels, Frans of Duits) in het kader van de Parma Conferentie.

Nu DEMOCOPHES de haalbaarheid van een geharmoniseerde benadering aantoonde, werken beleidsmakers aan een ruimer programma op Europees niveau waarbij ze rekening houden met de lessen en resultaten uit het project.

De Federale Overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten voerden samen het Belgische luik van DEMOCOPHES uit binnen het kader van het Nationaal Actieplan Leefmilieu-Gezondheid.

In de rubriek ‘Humane Biomonitoring’ op de website www.nehap.be leest u alles over de onderzoeksmethode humane biomonitoring en over het verloop en de resultaten van het project DEMOCOPHES in België. Deze resultaten werden ook samengevat in een brochure.
Twee zaken vallen daarbij op:
1. Algemeen blijkt uit de resultaten van DEMOCOPHES dat de jonge kinderen (6-8 jaar) meer blootgesteld zijn dan de iets oudere kinderen (9-11 jaar), hetgeen aantoont dat het beleid specifieke aandacht moet schenken aan jonge kinderen.
2. De gemeten biomerkerwaarden liggen bij de Belgische vrijwilligers  lager dan de in DEMOCOPHES gebruikte gezondheidsrichtwaarden . Toch liggen de concentraties van kwik en sommige ftalaatmerkers bij de Belgische deelnemers hoger dan de gemiddelden daarvan voor de 17 Europese landen.
 

Document