Het Verdrag inzake biologische diversiteit (1992)  is het kaderverdrag van de Verenigde Naties voor de bescherming en het behoud van de ecosystemen en de wilde fauna en flora.

In artikel 8 h) van het Verdrag wordt aan de Lidstaten gevraagd om alle passende maatregelen te nemen om het hoofd te bieden aan IAS maar ook om de binnenkomst ervan te voorkomen.

Een globale aanpak dringt zich op want alle Lidstaten zijn betrokken bij de problematiek. In 2002, heeft de 6de  Conferentie van de Verdragsluitende Partijen richtprincipes voor de uitvoering van artikel 8 h) bepaald. Daartoe heeft ze besluit VI/23 goedgekeurd: «  uitheemse soorten die een bedreiging vormen voor ecosystemen, habitats of soorten ».

Deze richtprincipes zijn gebaseerd op 3 pijlers :

  • preventie ;
  • introductie van de soorten ;
  • beperking van de gevolgen.

In 2010 heeft de tiende Conferentie van de Partijen te Nagoya (Japan) een herzien en geactualiseerd strategisch plan voor de biodiversiteit (2011-2020) goedgekeurd, met inbegrip van de biodiversiteitsdoelstellingen van Aichi « Leven in harmonie met de natuur ».

De 9de  doelstelling handelt specifiek over IAS :

« Tegen 2020 worden invasieve uitheemse soorten en hun trajecten geïdentificeerd en de prioriteit ervan bepaald, prioritaire soorten worden gecontroleerd of uitgeroeid, en maatregelen worden getroffen om trajecten te beheren ter voorkoming van hun introductie en vestiging. »

« Quick guide to the Aichi Biodiversity Targets – Invasive alien species and controlled » (enkel beschikbaar in het Engels)

België moet dus de richtprincipes toepassen. Ook de Aichi-doelstelling inzake IAS moet worden uitgevoerd. Om dit doel te bereiken wordt gevraagd om dit te doen door middel van een Nationale strategie inzake biodiversiteit, inclusief een actieplan.