De toelatingsprocedures voor projecten of specifieke activiteiten zoals de vestiging van een industriële activiteit, een nieuwe weg of een verkaveling, schrijven een milieueffectrapportering voor (om vooraf de negatieve gevolgen van een voorgesteld project te beoordelen) en een bevraging van de betrokken bevolking.

Meestal zijn het projecten met een lokale draagwijdte. De inspraakprocedures voor dit soort projecten vallen in België hoofdzakelijk onder de wetgeving over milieu en stedenbouw van de drie gewesten. Drie specifieke toelatingen vallen onder de federale bevoegdheid met eveneens een fase van raadpleging van de bevolking: bepaalde activiteiten in de Noordzee, het gebruik van genetisch gewijzigde organismen en nucleaire activiteiten.

Bepaalde activiteiten in de Noordzee

windmolensHet Koninklijk besluit van 7 september 2003 bepaalt de procedure voor de toekenning van de vergunningen en machtigingen die zijn vereist voor bepaalde activiteiten die worden uitgeoefend in de zeegebieden die onder de rechtsbevoegdheid van België vallen (de Noordzee) en legt de procedure voor de milieueffectenbeoordeling vast. Voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn windmolenparken, militaire activiteiten...

Meer info op de website van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM): www.mumm.ac.be

Genetisch gewijzigde organismen

De federale inspraakprocedure is ook van toepassing bij de doelbewuste introductie in het milieu en het op de markt brengen van genetisch gewijzigde organismen (ggo’s). België heeft de Richtlijn 2001/18/EG over de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen omgezet in Belgisch recht via het Koninklijk besluit van 21 februari 2005. Het legt een mechanisme vast om het publiek te informeren en te raadplegen bij de besluitvorming omtrent de doelbewuste introductie van ggo’s voor experimentele doeleinden en het in de handel brengen van ggo’s als product of in producten.

Raadpleeg hier de resultaten van vorige openbare raadplegingen in verband met GGO’s.

Nucleaire activiteiten

kerncentraleWat de sector van de kernenergie betreft, is de federale Staat bevoegd voor de vergunning voor de exploitatie van de kernactiviteiten. De vergunningsprocedure moet volgens het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 altijd worden voorafgegaan door een openbaar onderzoek en is gebaseerd op het algemene reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen.

Meer info op de website van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC): www.fanc.fgov.be

Wetgeving