SEA Banner

Dat is een van de belangrijkste fasen van de wet. Bij de beoordeling wordt het publiek geraadpleegd over het ontwerpplan of -programma evenals over het milieueffectenrapport. In het besluitvormingsproces wordt rekening gehouden met de mening van de burgers. Als het plan of programma eenmaal is uitgewerkt vervult de auteur van het plan of programma een aantal formaliteiten inzake feedback aan het publiek. Hij informeert het publiek over de manier waarop hij al dan niet rekening heeft gehouden met de standpunten die hem zijn voorgelegd. Deze wettelijke verplichting vloeit voort uit de vereisten van het Verdrag van Aarhus (WEB).

Deze inspraak van het publiek vereist een bepaalde voorkennis: zo moet het publiek op de hoogte gebracht zijn van de stappen die worden ondernomen, van het uitwerkingsproces van het plan, van de inhoud ervan en van de vooruitgang ervan.

Zal iedereen echter op de hoogte zijn van de plannen en programma’s die worden uitgevoerd?
In principe wel. Volgens de Belgische wet moet men het publiek inspraak geven door informatie te verschaffen in het Staatsblad, op de federale portaalsite of met behulp van een ander communicatiemiddel gekozen door de auteur van het plan.. Men informeert het publiek wel degelijk met de bedoeling om het te betrekken in het uitwerkingsproces. Zo zal het publiek zich dankzij de redelijke termijnen (zestig dagen en een opschorting tussen 15 juli en 15 augustus) kunnen informeren en zal het, indien gewenst, een actieve rol kunnen spelen in het hele besluitvormingsproces.

Mening van de burgers

§ 1. De opsteller van het plan of programma legt het ontwerpplan of -programma, vergezeld van het milieueffectenrapport indien dit krachtens artikel 9 vereist is, voor raadpleging voor aan het publiek. Te dien einde wordt een publieksraadpleging aangekondigd, uiterlijk vijftien dagen voor de aanvang ervan, door middel van een bij het Belgisch Staatsblad gevoegd bericht, op de Federale Portaalsite en door minstens een ander communicatiemiddel dat door de opsteller van het plan wordt gekozen. De publieksraadpleging duurt zestig dagen en wordt opgeschort tussen 15 juli en 15 augustus. De bekendmaking in het Belgisch Staatsblad vermeldt de begin- en einddatum van de publieksraadpleging en de wijze waarop het publiek zijn adviezen en opmerkingen kan kenbaar maken.
De opmerkingen en meningen worden binnen de onderzoekstermijn per post of via elektronische weg aan de opsteller van het plan of programma gericht.
§ 2. De Koning kan bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad de bijkomende modaliteiten van de publieksraadpleging bepalen om zo het ontwerpplan of -programma en het milieueffectenrapport zo ruim mogelijk bekend te maken.