Net zoals voor de andere grote milieudomeinen wordt het beleid inzake marien milieu dat door de federale overheid ontwikkeld wordt, bepaald door internationale processen en strategieën die vastgelegd zijn door de Europese Unie.

Het Belgische deel van de Noordzee bestrijkt een zeer klein deel van de wereldzeeën.
Het federale beleid inzake marien milieu geeft uitvoering aan de internationale overeenkomsten en de Europese strategie en wetgeving die daarop van toepassing zijn, meer bepaald:
- het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee en het OSPAR-Verdrag, dat betrekking heeft op de noordoostelijke Atlantische Oceaan waarvan de Noordzee deel uitmaakt;
- het milieubeleid van de Europese Unie waaronder de kaderrichtlijn "Mariene strategie".