Het Verdrag van Rotterdam regelt de in- en uitvoer van gevaarlijke industriële chemische producten en pesticiden op internationaal niveau:.

In het licht van de steeds intensievere handel in chemische producten en pesticiden, betekent dit verdrag een belangrijke stap voorwaarts in de bescherming van de gezondheid van de bevolking en het milieu tegen de mogelijke schade die sommige van deze producten kunnen veroorzaken. Het verdrag bevordert de gezamenlijke verantwoordelijkheid en samenwerking bij de internationale handel en draagt ook bij tot een vanuit milieuoogpunt verantwoord gebruik van deze stoffen door de uitwisseling van toxicologische of ecotoxicologische informatie, veiligheidsinformatie of gebruiksaanwijzingen om afvalbeheer en –recyclage te vergemakkelijken.

Het Verdrag van Rotterdam werd goedgekeurd in Rotterdam in september 1998 en trad in werking in februari 2004. Het werd in 2002 geratificeerd door de Europese Unie en door België (besluit 2003/106/EG en Belgische wet van 7 oktober 2002). De lijst van de ondertekenende lidstaten kan online worden geraadpleegd.

Op welke producten is het Verdrag van Rotterdam van toepassing?

Indien twee landen van twee verschillende wereldregio’s een verbod op of een strenge beperking van het gebruik van een stof bekendmaken aan het secretariaat van het Verdrag, volstaat dit om een gevaarlijke industriële chemische stof of pesticide te onderwerpen aan de zogenaamde « PIC-procedure » en op te nemen in de lijst van de stoffen die onderworpen zijn aan deze procedure (bijlage III van het Verdrag). Alle bij het Verdrag betrokken partijen ontvangen dan van het secretariaat de nodige informatie om met kennis van zaken te beslissen of zij al dan niet instemmen met de invoer van het product.

Om de zes maanden brengt het secretariaat de Partijen op de hoogte van de binnengekomen antwoorden  via de publicatie van de zogenaamde «PIC -circulaires ». De Partijen komen om de 2 jaar bijeen om de efficiëntie van de PIC –procedure te evalueren en daar eventuele wijzigingen in aan te brengen.

Momenteel zijn er 33 pesticiden en 14 industriële chemische producten onderworpen aan de PIC -procedure.

De lijst van nieuwe stoffen waarvan de beoordeling aan de gang is, kan online worden geraadpleegd.
 
Procedure voor kennisgeving van uitvoer

Indien een land dat het gebruik van een gevaarlijke stof verbood of strikt aan banden legde toch beslist de export van de stof voort te zetten, zal het aan de importeur de volledige informatie over de stof in kwestie (de risico's en de voorzorgsmaatregelen) moeten verstrekken.

Het gaat om de « procedure voor kennisgeving van uitvoer ». Deze procedure is van toepassing voor de eerste verzending van het product en vervolgens om het jaar tot het product onderworpen is aan de « PIC -procedure » en de invoerende partij zijn antwoord heeft bezorgd in verband met de invoer van het product.

Voor meer informatie, raadpleeg de website van het Verdrag van Rotterdam.

Wetgeving