Een melding maken over schendingen van de wettelijke bepalingen die vallen onder de bevoegdheid van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

 

De wet van 28 november 2022 over de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector biedt personen die dat wensen - en die beantwoorden aan de door de wet vastgestelde voorwaarden - de mogelijkheid om een melding te maken bij de daartoe door de Koning aangeduide bevoegde autoriteiten.

Bij koninklijk besluit van 23 januari 2023 werd de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu aangeduid als bevoegde autoriteit bij zijn controleopdrachten en binnen de door de wet beoogde domeinen.

Het gaat om bepaalde aspecten van de volgende domeinen:

 • productveiligheid en -naleving;
 • milieubescherming;
 • veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
 • volksgezondheid.
 

1. Wie kan een melding maken?

U kan een melding maken als klokkenluider, indien

 • u actief bent in de privésector;
 • u informatie hebt ontvangen over inbreuken op wettelijke bepalingen in een professionele context.  

Die bepaling heeft dus vooral betrekking op

 • werknemers in een onderneming;
 • ​zelfstandigen;
 • aandeelhouders;
 • vrijwilligers;
 • stagiairs;
 • leveranciers.
   

2. Bij welke instelling kunt u een melding maken?

Om een inbreuk te melden op de wettelijke bepalingen over de domeinen die onder de bevoegdheid vallen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, neemt u contact op met het Centrum Integriteit van de Federale Ombudsman.
 

3. Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens

Voor ondersteuning of meer informatie over de klokkenluidersregeling kunt terecht bij het Federaal instituut voor de Rechten van de Mens